Miks on vooluveekogud olulised?

Heas seisus vooluveekogud on väga elustikurikkad keskkonnad.  Jõed ja ojad ning nende kaldaalad on bioloogiliselt väga mitmekesised alad – elurikkuse tulipunktid ja rändekoridorid. Ka inimese toidulaud ja joogivesi sõltuvad vooluvetest.

Maailma kontekstis on magevetega seotud elupaikade elustik väga kehvas seisus. 

Mida vooluveekogude kaitsel silmas pidada?

  • Tagada tuleb veekogude sidusus nii piki- kui ka külje suunas.
  • Veekogudel tuleb lasta loogelda, mitte neid sirgeks kaevata.
  • Valgala peab olema looduslik ja kuivendamata.
  • Kaitse alla tuleb võtta ka kaldaalasid (nt laiendada prioriteetsemates kohtades veekaitsevööndit).
  • Arvestada tuleb kaitsealuste liikidega.

Videos avab teemat Tartu Ülikooli vooluveekogude ökoloogia nooremteadur Jürgen Karvak:

Analüüs ja ettepanekud

Eesti keskkonnaorganisatsioonid tegid 2023. aastal põhjaliku analüüsi, millised alad võiks Eestis täiendavalt kaitse alla võtta ning sellest lähtuvalt tegi Eesti Keskkonnaühenduste Koda alade valikuks oma ettepanekud.