Eesti Keskkonnaühenduste Koda

EKO on mittejuriidiline poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. 2002. aasta kevadtalvel moodustasid kümme Eesti keskkonnaorganisatsiooni Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO). Praeguseks kuulub kotta üheksa valitsusvälist keskkonnaühendust. Seni on EKO liikmed teinud koostööd peamiselt Eesti metsandus-, kliima- ja energiapoliitika ning planeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel.

EKO eesmärgiks on jälgida ning mõjutada otsuseid ja protsesse järgmistes valdkondades:
  • Eesti-sisene ja rahvusvaheline keskkonnapoliitika ja -õigus;
  • olulise mõjuga kohalikud, üleriigilised ja rahvusvahelised keskkonnaotsused;
  • keskkonnakaitselise tegevuse rahastamine.
Selleks EKO:
  • võtab osa mõtte- ja infovahetusest,
  • osaleb ministeeriumide ja muude valitsusasutuste juures tegutsevates keskkonnavaldkonnaga seotud komisjonides ja töörühmades,
  • teeb ühisavaldusi ja -pöördumisi,
  • osaleb õigusloomes ja poliitikakujundamises,
  • tõstab esile keskkonnasõbralikke ja -vaenulikke tegusid jm.
EKO tegevus
EKO ajalugu
EKO reglement