EKO tegevus

Avalikud pöördumised ja seisukohad keskkonnaalastes otsustusprotsessides
Poliitikasoovitused erakondadele
Keskkonnategu ja keskkonnakirves
EKO osalemine komisjonides ja töörühmades

EKO-sisesed töörühmad
Muud tehtud tööd
EKO ETTEPANEKUTEGA ARVESTAMINE

Sihtasutus EKO Sihtkapital on alates aastast 2005 saanud Keskkonnaministeeriumilt strateegilise partneri toetust, alates 2008 summas 1 miljon krooni ehk 63 912 eurot aastas. Saadud vahenditest on toetatud EKO liikmete kulusid seoses osalemisega riiklikes töörühmades ja komisjonides, samuti EKO liikmete administratiiv- ja arenguvajadusi ning tellitud ja avalikustatud eksperttöid keskkonnavaldkonnas aktuaalsetel teemaldel ning finantseeritud juriidilisi kulutusi strateegiliselt olulistes keskkonnaasjades. Näiteks on tellitud õigusalast konsultatsiooni Paldiski LNG terminali ja mingifarmide teemal, panustatud linnu- ja loodusdirektiivi vastavushindamisse, säästva transpordi haldussüsteemi analüüsi, osaletud  metsanduse arengukava koostamise ettevalmistamises ning hiljem koostamises, hinnatud metsade majandamise ja puidu kasutamise viiside mõju süsiniku sidumisele ja kliimamuutustele, analüüsitud muudatusi looduskaitseseaduses, osaletud RMK FSC auditi protsessis, koostatud EKO metsavisioon ja poliitikasoovitused, toetatud Eesti Rohelist Liikumist Ülemiste kohtuprotsessis ning Eesti Looduseuurijate Seltsi vääriselupaikade inventeerimisel.