EKO komisjonides
Komisjon/töörühmSeotud asutusLink materjalidele
Euroopa Liidu 2021–2027 rahastusperioodi siseturvalisuspoliitika fondide seirekomisjon Siseministeerium 
Üleriigilise planeeringu „Eesti 2050“ juhtrühm Regionaal-ja Põllumajandusministeerium  
Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist koordineeriv juhtrühm Rahandusministeerium 
Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu ja KSH koostamist koordineeriv juhtrühm Rahandusministeerium 
Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist koordineeriv töörühm
 Rahandusministeerium LINK
ENMAK 2035 juhtkomisjonMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Tuumaelektrijaama ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga asukohtade eelanalüüsi alltöörühm Kliimaministeerium  
 Keskkonnaameti kliendinõukoda eluslooduse valdkonnasKeskkonnaamet 
 Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 juhtkomisjon ja töörühmad Kliimaministeerium  LINK
 Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi juhtrühmRahandusministeerium 
 „Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027“ ettevalmistavad töögrupidRegionaal-ja Põllumajandusministeerium  
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 valdkondlik juhtkomisjon
Kliimaministeerium
Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027 seirekomisjon
Regionaal-ja Põllumajandusministeerium
Geenitehnoloogia komisjon
Kliimaministeerium LINK
KIK mereprogrammi ekspertkomisjon
Kliimaministeerium
Jahindusnõukogu
Keskkonnaministeerium
Mullapoliitika kujundamise töörühm (mitteformaalne töörühm)
Regionaal-ja Põllumajandusministeerium
Kalandusnõukogu
Regionaal-ja Põllumajandusministeerium LINK
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava seirekomisjon 2021– 2027 (täidab ka 2014–2020 perioodi seirekomisjoni ülesandeid)
Rahandusministeerium
Taimekaitsenõukogu
Regionaal-ja Põllumajandusministeerium
Energeetikanõukogu
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tulumaksusoodustuse komisjon
Rahandusministeerium
Põllumajanduse ja kalanduse arengukava 2030 (PÕKA) juhtkomisjon
Regionaal-ja Põllumajandusministeerium LINK
Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise hindamiskomisjon
Regionaal-ja Põllumajandusministeerium
EKAK ühiskomisjon (Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimise ja täitmise hindamise ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamise valitsuskomisjon)

LINK
Elukeskkonna arendamise rakenduskava seirekomisjon (EARK)
Kliimaministeerium
Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)
Regionaal-ja Põllumajandusministeerium LINK
Metsandusnõukogu
Kliimaministeerium
Säästva arengu komisjon
RiigikantseleiLINK
Põllumajanduse veekaitse töörühm
Kliimaministeerium LINK