EKO komisjonides
Komisjon/töörühmSeotud asutusLink materjalidele
Euroopa Liidu 2021–2027 rahastusperioodi siseturvalisuspoliitika fondide seirekomisjon Siseministeerium 
Avatud valitsemise eksperdirühm (töös alates september 2022 kuni veebruar 2023) Riigikantselei 
Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist koordineeriv juhtrühm Rahandusministeerium 
Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu ja KSH koostamist koordineeriv juhtrühm Rahandusministeerium 
Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist koordineeriv töörühm
 Rahandusministeerium LINK
ENMAK 2035 juhtkomisjonMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Tuumaelektrijaama ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga asukohtade eelanalüüsi alltöörühm Keskkonnaministeerium 
 Keskkonnaameti kliendinõukoda eluslooduse valdkonnas Keskkonnaamet 
 Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 juhtkomisjon ja töörühmad Keskkonnaministeerium LINK
 Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi juhtrühm Rahandusministeerium 
 „Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027“ ettevalmistavad töögrupid Maaeluministeerium 
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 valdkondlik juhtkomisjon
Keskkonnaministeerium
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjon
Maaeluministeerium
Geenitehnoloogia komisjon
KeskkonnaministeeriumLINK
KIK mereprogrammi ekspertkomisjon
Keskkonnaministeerium
Jahindusnõukogu
Keskkonnaministeerium
Mullapoliitika kujundamise töörühm (mitteformaalne töörühm)
Maaeluministeerium
Kalandusnõukogu
MaaeluministeeriumLINK
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava seirekomisjon 2021– 2027 (täidab ka 2014–2020 perioodi seirekomisjoni ülesandeid)
Rahandusministeerium
Taimekaitsenõukogu
Maaeluministeerium
Energeetikanõukogu
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tulumaksusoodustuse komisjon
Rahandusministeerium
Põllumajanduse ja kalanduse arengukava 2030 (PÕKA) juhtkomisjon
MaaeluministeeriumLINK
Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise hindamiskomisjon
Maaeluministeerium
EKAK ühiskomisjon (Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimise ja täitmise hindamise ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamise valitsuskomisjon)

LINK
Elukeskkonna arendamise rakenduskava seirekomisjon (EARK)
Keskkonnaministeerium
Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)
MaaeluministeeriumLINK
Metsandusnõukogu
Keskkonnaministeerium
Säästva arengu komisjon
RiigikantseleiLINK
Põllumajandusministrit nõustav Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 seirekomisjon
MaaeluministeeriumLINK