Erametsanduse toetuse andmise korra muutmine

Vahetult enne jõule otsustas Keskkonnaministeerium lühikese kooskõlastusajaga muuta keskkonnaministri määrust nr 10 "Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord", andes võimaluse taotleda toetust uuendusraiete läbiviimiseks ka kaitsealadel. EKO saatis määruse muutmise eelnõule omapoolsed ettepanekud, millega Keskkonnaministeerium otsustas mitte arvestada, selgitades põhjusi oma vastuskirjas. Eesti Keskkonnaühenduste Koda leiab, et et toetusmeetmed kaitstavatel aladel peavad olema suunatud loodusväärtuste paremale kaitsmisele, mitte hävitamisele.

Loe lisaks

Ühendused tuvastasid riigimetsas süsteemseid puudusi FSC nõuete täitmisel

Keskkonnaühendused avalikustavad täna RMK korralise FSC auditi tarvis esitatud tähelepanekud ja kommentaarid, mis viitavad jätkuvatele süsteemsetele puudustele FSC nõuete täitmisel. Muuhulgas on riigimetsas raiesse määratud kõrge kaitseväärtusega metsi, hävitatud ohustatud liikide elupaiku, puudulik on kuivendussüsteemide rekonstrueerimise keskkonnamõjude hindamine, samuti esineb probleeme suhtluses huvigruppidega.
Loe lisaks