Miks mets on oluline?

Eesti metsad on koduks kuni 20 000 liigile. Põlismetsad on väga pika aja jooksul ning vähese inimmõjuga arenenud metsad, need on ühed maailma elustiku rikkamad ökosüsteemid, mis on muutunud kogu maailmas haruldaseks. Paraku on surve metsi raiuda suur ning iseäranis kiirelt hävitatakse just vanu ja elurikkamaid metsi. Samal ajal on elurikkuse seisukohalt oluline hoida just selliseid alasid, kus liigirikkus on veel säilinud, näiteks põlis- ja loodusmetsad.

Asulate lähedal asuvad riigimetsad on tihtilugu olulised kogukondadele, kes käivad seal sportimas, puhkamas marjul ja seenel. Taolise kõrgendatud avaliku huviga alade (nn KAH-alade) kaitsmine toob kasu nii inimestele kui ka teistele liikidele.

Mida metsade kaitsel silmas pidada?

  • Esimeses järgus tuleb kaardistada ja hoida loodus- ja põlismetsi.
  • Kaitsealade kaitsekorraldust tuleb uuendada - näiteks tuleb kaitsealadel keelata uuendusraied (ehk peamiselt lageraie).
  • Nn loodussõbralikult majandatavaid alasid tuleb majandada püsimetsanduslike võtetega.
  • Hoida tuleb kogukondadele olulisi kõrge avaliku huviga riigimetsa alasid (KAH-alasid), mis on sageli juba vanemad ja elurikkamad kui paljud majandusmetsad.

Videos kõneleb Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert Liis Kuresoo:

Analüüs ja ettepanekud

Eesti keskkonnaorganisatsioonid tegid 2023. aastal põhjaliku analüüsi, millised alad võiks Eestis täiendavalt kaitse alla võtta, ning Eesti Keskkonnaühenduste Koda tegi sellest lähtuvalt alade valikuks oma ettepanekud.Vaata lisaks: