Ühendused tuvastasid riigimetsas süsteemseid puudusi FSC nõuete täitmisel

Keskkonnaühendused avalikustavad täna RMK korralise FSC auditi tarvis esitatud tähelepanekud ja kommentaarid, mis viitavad jätkuvatele süsteemsetele puudustele FSC nõuete täitmisel. Muuhulgas on riigimetsas raiesse määratud kõrge kaitseväärtusega metsi, hävitatud ohustatud liikide elupaiku, puudulik on kuivendussüsteemide rekonstrueerimise keskkonnamõjude hindamine, samuti esineb probleeme suhtluses huvigruppidega.

Ühenduste kommentaarides on rida näiteid, kus kõrge kaitseväärtusega metsad on raiesse määratud. Isegi vaatamata sellele, et eelmistel FSC audititel on RMK-le kõrge kaitseväärtusega metsade, näiteks vääriselupaikade, raiumise eest määratud parandusnõuded. Praeguseks on auditi kommentaarides välja toodud aladest õnneks veel suurem osa raiumata.

Samuti esitati audiitoritele näiteid olukordadest, kus kuivendussüsteemide rekonstrueerimise keskkonnamõju on hinnatud ebapiisavalt ning ettevaatusprintsiipi järgimata. Kommentaarides on ühe näitena toodud Halliste-Maassaare-Teesoo metsakuivenduse teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekt, mis piirneb Soomaa rahvuspargi ja Kikepera looduskaitsealaga ning mille keskkonnamõju ei ole piisavalt hinnatud.

Kahetsusväärne näide hoolimatust suhtumisest ohustatud liikidesse on kanakulli pesametsa raie Kurgjal, mille tõttu ohustatud, vanadest metsadest sõltuv linnupaar sealse pesa hülgas. Ühtlasi juhiti tähelepanu RMK pingestatud ja vähesele koostööle suunatud suhtlusele erinevate huvipooltega.

“Tõstatatud probleemid on tõsised ja heas usus FSC tooteid ostvad tarbijaid ei kiidaks kirjeldatud majandusvõtteid heaks. Oleme samadele probleemidele viidanud ka varem ning loodame, et seekord toob FSC audit RMK vastutustundliku metsamajandamise põhimõtetele lähemale,” rääkis Eestimaa Looduse Fondi metsaprogrammi juht Siim Kuresoo.

FSC vastutustundliku metsanduse standardi eesmärk peaks olema muuhulgas säilitada metsamajandamise käigus elurikkust ja sellega seotud väärtusi, veevarusid, mulda ning ainulaadseid ja õrnu ökosüsteeme ning maastikke. Samuti tagada, et kõrge kaitseväärtusega metsades säiliks või paraneks neile metsadele iseloomulikud tunnusjooned ning majandamisega seotud otsused oleksid tehtud ettevaatuse põhimõttest lähtudes.

FSC korraliseks auditiks saavad oma kommentaarid ja tähelepanekud esitada kõik huvipooled.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja metsaekspertide poolt esitatud kommentaaridega on võimalik tutvuda siin:

https://bit.ly/3jvSXN4


Eelmistel aastatel keskkonnaühenduste esitatud kommentaarid leiab siit:


2017 - https://bit.ly/34n9vQU

2018 - https://bit.ly/2Gm9wNm

2019 - https://bit.ly/3lgt9FdEelmine
10 keskkonnaorganisatsiooni: Suure väina püsiühenduse keskkonnamõju on juba hinnatud – sild ei sobi
Järgmine
Keskkonnateoks valiti ohustatud kalaliikide müügist loobumine, kirve sai loodust kahjustav kuivendamine