EKO tellitud analüüs: biomassi säästlikkuse kriteeriumide eelnõu on oluliste vigadega

Riigikogu menetlusse on jõudnud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle EL taastuvenergia direktiivi nõuded, muu hulgas ka biomassi kasutusele seatud säästlikkuse kriteeriumid. Need peaksid aitama välistada taastuvenergia hulgast sellise biomassi, mille varumine ja kasutus võib põhjustada vanade metsade, soode jt looduslike elurikkuse- ja süsinikureservuaaride kahjustamist.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda tellis Keskkonnaõiguse Keskuselt juriidilise analüüsi, et hinnata, kas eelnõu regulatsioon võimaldab biomassi kriteeriume sisuliselt rakendada.

KÕK hindas küll vaid üht osa eelnõust, ent analüüsi kohaselt ilmnevad juba selles väikeses osas niivõrd olulised vead, et biomassi säästlikkuse kriteeriume on võimatu reaalses elus kohaldada, või kohalduksid need niivõrd kitsalt, et EL taastuvenergia direktiivi tegelik mõte jääks täitmata. Nii oleks eelnõu kohaselt võimalik näiteks olukord, et keskkonnasäästlikuks biomassiks saab lugeda hoiualadelt, püsielupaikadelt ja kohalikelt kaitsealadelt kogutud puidu. Ent puudusi on teisteski kaalukates küsimustes. Analüüsi tulemusena ilmnenud vead näitavad selgelt, et kogu eelnõu vajaks tervikuna põhjalikku ülevaatamist.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja tellitud ja Keskkonnaõiguse Keskuse koostatud analüüs on saadetud ka Riigikogu majandus-, keskkonna- ja Euroopa Liidu asjade komisjonidele, et need eelnõud menetledes ja seisukohti kujundades eelnõu olulised puudused arvesse saaks võtta. Analüüsi leiab SIIT.Eelmine
Avalik pöördumine: Soovime heaperemehelikku loodusväärtuste kaitset
Järgmine
Eelnõuga plaanitav piirab ligipääsu veekogudele ja ohustab elurikkust