Eesti Keskkonnaühenduste Koja poliitikasoovitused
riigikogu valimisteks 2015

Eesti keskkonnaühenduse Koja (EKO) liikmed on käesolevatesse poliitikasoovitustesse koondanud teemade kaupa olulisemad keskkonnaprobleemid ning teinud hulga ettepanekuid nende võimalikuks lahendamiseks. Loodame, et need ettepanekud jõuavad erakondade valimisprogrammidesse ning hiljem asutakse neid juba
uue valitse poolt ellu viima.

Keskkonnaorganisatsioonide hinnangul on keskkonnakaitse sektoris puudu süsteemset lähenemist ja paljudel probleemidel ei ole riigi tasandil nö “peremeest”. Keskkonnavaldkond vajab terviklikku
planeerimist, sh keskkonnastrateegia üle vaatamist ja keskkonnategevuskava koostamist. Üldiselt on Eesti
keskkonnasektor alarahastatud, mida näitab riigiasutuste regulaarseks tööks vajalike vahendite taotlemine
Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Leiame, et riik peaks suutma tagada regulaarse keskkonnakaitse riigieelarvest ning taastama Keskkonnainvesteeringute Keskuse eelarve tõusu masueelsele ajale, et oleks võimalik rahastada justnimelt investeeringute näol rohelisele majandusele üleminekut.

Paljude keskkonnakaitseliste konfliktide allikaks on üleriigilise rohevõrgustiku vähene rakendamine või üldse rakendamata jätmine kohaliku tasandi planeeringutes. Uuel Euroopa Liidu rahastusperioodil on oodata arendusprojekte, mille teostamisel tuleb senisest sisulisemalt kaasata keskkonnakaitse aspekte, olgu see loomade rändeteedega arvestamine maanteede ehitamisel või säästlikkuse kriteeriumidega arvestamine uute hoonete rajamisel.
Seetõttu on väga oluline, et rohevõrgustikuga arvestataks uute arendusprojektide elluviimisel.

Loe poliitikasoovitusi