Avalik pöördumine Eestimaa randade ja kallaste kaitseks

Austatud Riigikogu esimees ja Riigikogu liikmed!

Pöördume teie poole tõsise murega Eesti rannikute ja siseveekogude kallaste tuleviku, nende edasise ligipääsetavuse ning Eesti kliimamuutusega kohanemise võimekuse pärast. Leiame, et Riigikogus menetluses olev looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu 483 SE tuleb tagasi lükata ning kutsume teid üles hääletama eelnõu vastu.

Eelnõuga plaanitakse ehituskeeluvööndi ulatust rannas ja siseveekogude kallastel vähendada ligemale kümnekordselt, avades seeläbi võimaluse vahetult veekogu äärde ehitamiseks ning muudeks tugeva inimmõjuga tegevusteks. Eelnõu potentsiaalne negatiivne mõju Eesti maastikele ja inimestele on väga suur ja kahjuks ka pöördumatu. Muudatus puudutab lisaks mereäärsetele aladele ka kõigi siseveekogude, see tähendab nii jõgede kui ka järvede äärseid piirkondi.

Eelnõu algatajate sõnul annaks kavandatav seadusemuudatus kohalikele omavalitsustele otsustusõigust juurde, võimaldades ehituskeeluvööndi ulatust soovi korral suurendada, kuid tegelikkuses see nii ei ole. Kohalikul omavalitsusel on ka praegu õigus läbi planeeringute ehituskeeluvööndi ulatust põhjendatud juhtudel nii vähendada kui suurendada. Seega põhiline muudatus, mida eelnõuga taotletakse, on ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamine.

Tänu praegu looduskaitseseaduses kehtivatele ranna- ja kaldakaitse põhimõtetele on meie rannad ja kaldad suures osas jäänud viimase 30 aasta jooksul looduslikuks ning igale Eesti elanikule ligipääsetavaks. See on võimaldanud meie kaldaaladel nii mere kui jõgede-järvede ääres olla oluliseks rohekoridoriks ja elurikkuse hoidjaks, kliimamuutuste mõjude puhverdajaks ning igale Eesti elanikule puhke- ja taastumisvõimaluse pakkujaks. Eesti rannad ja kaldad on meie suur ühine rikkus. Tegu on väärtusega, mida ei tohi ohtu seada.

Taust

Täna on meie rannad ja kaldad valdavalt looduslikus seisundis ning see on nii tänu looduskaitseseadusele, mille järgi kehtib randadel ja kallastel 200 kuni 50 meetri laiune ehituskeeluvöönd. Nelja riigikogu liikme poolt tehtud seadusemuudatuse ettepanekuga soovitakse ehituskeeluvöönd suures ulatuses kaotada. Edaspidi jääks vööndi laiuseks üksnes 20 meetrit mererandades, Peipsi, Pihkva, Lämmi- ja Võrtsjärvel ning 10 meetrit meie teistel järvedel ja jõgedel. Seadusemuudatus jõustuks käesoleva aasta 1. septembril. Lisaks soovitakse muuta ka muid ranna ja kalda kasutusreegleid.

Ranna- ja kaldakaitse eesmärk on täna kehtiva looduskaitseseaduse kohaselt looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Ehituskeeluvööndi ulatuslik vähendamine kahjustab kõigi nende eesmärkide saavutamist. Eelnõu loob eeldused, et Eesti maastikuline väljanägemine muutub tundmatuseni ning senised terviklikud ja looduslikud mererannad ning siseveekogude kaldad hävivad. Looduslike ranna- ja kaldamaastike kahjustamisega rikutakse tugevalt Eesti elanike õigustatud ootust oma riigi väärtuste hoidmise ja püsimise osas. Looduslikud ja igaühele ligipääsetavad rannad ja kaldad on osa Eesti põlisest tavast ja igaüheõigusest.

Kuna ülekaaluka erahuvi korral on kallasraja sulgemine võimalik, siis eelnõus ette nähtud ehituskeeluvööndi vähendamine ja sellest tulenev võimalus ehitiste rajamiseks 10-20 meetri kaugusele kaldast annab tulevikus ka väga selge ja tugeva argumendi kallasraja füüsiliseks sulgemiseks. Lisaks on vaid 10-20 meetri kaugusele kerkinud ehitiste abil väga lihtne luua kallasradade kasutajale kutsumata külalise tunne: ei ole võimalik ilma ebamugavustundeta käia veekogu ääres, kui ala on tugevalt eraomandina märgistatud (niidetud muru, grilliplats, koerad jne), isegi kui füüsiline piir puudub.

Randade ja kallaste kaitse on Eesti elanike huvide kaitse

Enam kui veerand sajandit on maakasutuse planeerimisel lähtutud eeldusest, et rannale ja kaldale saab ehitada vaid ajaloolistesse ehituspaikadesse või muudel erandlikel põhjustel. 1990. aastatel seisis kogemusteta riik valiku ees: lubada ranna- ja kaldaalad täis ehitada või jätta nad looduslikuks ja kehtestada igaüheõigus. Toona olid muuhulgas Rootsi ja Soome riigitegelased need, kes soovitasid tungivalt randade ning kaldaid mitte sulgeda.

Me oleme näinud selle valiku õigsust - vabad rannad moodustavad kaasaegse Eesti identiteedi ilusama osa. Eesti elanikena me ei soovi, et avalik juurdepääs enamiku meie veekogude kallastele saaks olulisel määral piiratud, nagu on juhtunud paljudes teistes Euroopa riikides. Eesti seadused on randu ja kaldaid kahjustamise ja täisehitamise eest kaitsnud ning taganud igaühele juurdepääsu veekogudele. Vöönd on pakkunud mitmekesiseid puhkamis- ja sportimisvõimalusi ning on asendamatu väärtusega loomingu-, teadus- ja seireallikas. Eelnõu seletuskiri on mõjude kirjeldamisel sügavalt eksitav, tegemist on meie maastikupildis suuri muutusi võimaldava seadusemuudatusega, mis vajab professionaalset ja igakülgset analüüsi ning üldrahvalikku arutelu. Tänane eelnõu ei taga tasakaalu looduse, avalike väärtuste ja väikese osa kinnisvara arendajate huvide vahel, vaid loob tingimused loodusväärtuste oluliseks kahjustumiseks ja avalike hüvede kättesaadavuse piiramiseks.

Kavandatava eelnõu ettepanekul käsitletaks ranna- ja kaldavööndit tulevikus ainult veeseaduses, mis aga lähtub veekeskkonnast ja veeökosüsteemidest ning puudutab kallast vaid sedavõrd, kuivõrd see käsitleb veekeskkonna seisundit. Selline lähenemine on ühekülgne ega arvesta looduse ja inimeste vajadustega. Just ranna- ja kalda ehituskeeluvööndi looduslikuna säilitamisega hoitakse ära see, et inimesed ei jääks järjest tihenevate ekstreemsete loodusolude korral oma vara ja eluga ohtu. Piisava ulatusega looduslik tsoon suudab kaitsta inimeste eluasemeid tugevate tuulte, sagedaste üleujutuste ja rüsijää eest, samuti loomulike rannikuprotsesside poolt põhjustatava võimaliku kahju eest, mis ohustaks veepiirile liialt lähedale rajatud ehitisi. Kliimamuutused muudavad need mured teravamaks, kahjud suuremaks ning piisava puhverala olemasolu olulisemaks. Loodusliku puhverdusvõime rikkumisel võime seada ohtu juba olemasolevad ja ohutus kauguses paiknevad ehitised ja taristu. Ehituskeeluvöönd on üks olulistest asjaoludest, mille tõttu on Eesti riigis hetkel puhtalt meretaseme tõusust tulenev üleujutuse risk suuremas osas maandatud*. Tulevikustsenaariume arvesse võttes on need alad kriitiliselt olulised meie rannapiirkondade säilimiseks ning ülioluline panus Eesti riigi kohanemisvõimesse üha hoogustuvate kliimamuutustega. Oleme olnud ajast ees ja seetõttu nüüd turvalisemas olukorras.

Rannad ja kaldad on Eesti looduse tähtis osa

Rohekoridoridena toimivad ranna- ja kaldavööndid on tervikliku rohevõrgustiku olulised osad. Looduslikud kaldad ja rannad on paljudele liikidele eluliselt vajalikud liikumiskoridoridorid. Ranna- ja kaldavööndi elupaigad on ühed liigirikkamatest Euroopas, seda eriti muutliku (reguleerimata) veetaseme puhul. Ranna- ja kaldaaladega on otseselt seotud arvukalt kaitsealuseid liike ja olulisi elupaikasid. Ranna- ja kaldaalade tähtsust ning nende kaitse vajadust on selgitanud Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased oma 2011. aasta ekspertarvamuses “Ekspertarvamus randade ja kallaste kaitse ning ehituskeelu- ja piiranguvööndite kohta”, mille tellis Keskkonnaministeerium. Elupaikade fragmenteerumine, st katkestuste teke on rannale ja kallastele iseloomulike liikide jaoks märkimisväärseks ohuks, kuivõrd niigi kitsaste ribadena esinevad elupaigad vähenevad tasemeni, kus need enam säilida ei suuda.

Olukorras, kus elurikkuse hoidmise ja taastamise vajadus on muutumas järjest tungivamaks ning rahvusvahelised raportid (IPBES jt) toonitavad kiire tegutsemise vajadust looduse hoidmisel, on lubamatu kavandada elurikkust toetavate alade teadlikku hävitamist ja tugevamõjulisse inimkasutusse lubamist.

Selge suunise maastike, sh rannikumaastike väärtuste säilitamiseks ja suurendamiseks annab meile ka Euroopa Nõukogu maastikukonventsioon, millega Eesti on liitunud. Konventsioon määratleb põhimõtted maastiku eripära arvestamiseks planeerimisel, projektide teostamisel ja teiste ruumilist mõju omavate tegevuste korral. Samuti kaoks eelnõu vastuvõtmisega ainus siseriiklik õigusakt, millega jõustatakse Läänemere keskkonnakaitse komisjoni (HELCOM) soovitus 15/1 ranniku kaitseks. Nimetatud rahvusvahelise soovituse kohaselt peavad riigid kaitsma rannikuriba vähemalt 100-300 meetri laiuselt; Eesti on Läänemere keskkonnakaitse konventsiooni osapoolena kõnealuse soovituse heaks kiitnud.

Eesti valdavalt looduslikus seisundis rannad ja kaldad on siiani meie üheks suuremaks ühiseks rikkuseks, seda nii loodusväärtuste poolest kui kultuuriloolises mõttes. Senise ehituskeeluvööndi kaotamine hävitaks Eesti looduse ühe kõige suurema väärtuse ning läheks vastuollu eesti rahva põliste tavadega. Palume teid seda väärtust kaitsta ja seaduseelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.


Pöördumise algatusrühm:

Eesti Ornitoloogiaühing

Eesti Looduskaitse Selts

Eesti Loodushoiu Keskus

Eestimaa Looduse Fond SA

Eesti Looduseuurijate Selts


Jaan Riis

Marju Kõivupuu

Aleksei Turovski

Urmas Tartes

Toomas Kiho

Urmas Kõljalg

Valdur Mikita

Kristiina Ehin

Karin Bachmann

Aveliina Helm

Kalev Sepp

Urmas Tartes

Tiit Leito

Tiit Maran

Vladislav Koržets


Pöördumisega liitunud organisatsioonid ja eraisikud:

Pärandkoosluste Kaitse Ühing

Päästame Eesti Metsad MTÜ

Loomus MTÜ

Nõmme Tee Selts

MTÜ Roheline Pärnumaa

MTÜ Läänerannik

Kureeritud Elurikkus

Matkaklubi Tõll ja Piret

SA Keskkonnaõiguse Keskus

MTÜ Päraküla Selts

SA Keskkonnateabe Ühendus

MTÜ Niilusoo

Fridays For Future Eesti

Eesti Paeliit

MTÜ Roheline Läänemaa

Lohusalu Poolsaare Loodusselts

Roheline Vald MTÜ

MTÜ Eesti Roheline Liikumine

MTÜ Taevasikk

MTÜ Eesti Metsa Abiks

Raplamaa Loodushoiu MTÜ

Eesti Maastikuarhitektide Liit

Noor Eesti 200 MTÜ

Rannamänniku kaitseks MTÜ

MTÜ Noored Rohelised

Eesti Kalastajate Selts MTÜ


Anu Raud

Rein Einasto

Toomas Kukk

Aleksei Lotman

Anneli Palo

Hannes Tõnisson

Jürgen Rooste

Silver Sepp

Mihkel Kaevats

Kadi Alatalu

Kaisa Ling

Kaarel Relve

Aivar Ruukel

Maarja Pärtna

Mart Kangur

Laura Uibopuu

Kadri Taperson

Kristel Algvere

Triin Reitalu

Tiina Georg

Christo Holzberg

Lea Tammik

Faristamo Eller

Veljo Värk

Jüri-Ott Salm

Raiko Rajandu

Eva Kübar

Kirke Kasak

Mihkel Kunnus

Piret Laur

Martin Vällik

Piret Põldver

Jako Kull

Mattias Turovski

Kaia Konsap

Dagmar Kase

Andra Jelle

Leho Luigujõe

Mati Sepp

Piret Räni

Eva Lepik

Rainer Kuuba

Lydia Koitla

Maiko Mathiesen

Aleksandr Maier

Mari Laanesaar

Raul Kübarsepp

Janis Sillat

Kristina Veidenbaum

Laila Kaasik

Johanna Maria Tõugu

Liina Freivald

Joonas Laks

Erkki Markus

Tiiu-Liia Knaps

Udo Knaps

Riina Georg

Marko Kaasik

Guido Veidenbaum


Liitunud alates 24.01 kuni 25.01 kl 9:00 :
Heili Veetamm
Signe Kasepalu
Helene Uppin
Anna-Liisa Lutsar
Hans Leonhard Kõrgesaar
Ines Türna
Leo Filippov
Keskkonnateave MTÜ
Karl Ahun
Martin Silts
Karola Vellemäe
Arne Ader
Mare Koel
Timo Kalmu
Lauri Klein
Tiina Välja
Heli Aomets
Anne-Mai Ilumäe
Kristo Tuurmann
Saaremaa Merekultuuri Selts
Andres Õunmaa
Anu Aunapuu
Evelin Uibokand
Eesti Looduskaitse Seltsi Saaremaa osakond
Reet Viira
Eneli Rohtla
Ott Puumeister
Kerti Pellmas
Pille Lamp
Kaja Rasmann
Tuuli Tsahkna
Kaarel Malken
Polina Degtjarenko
Pille Tomson
Raiko Jaeski
Monika Avalaid
Reet Viira
Kristin Aasma
Bert Rähni
Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts
Egge Kulbok-Lattik
Triin Jäädmaa
Kristel Leesmend
Karl Ander Adami
Ivo Illisson
Katariina Roosma
Arvo Valme
Mai-Liis Metstak
Marju Veeret
Merike Valme
Mart Virkus
Kadri Tüür
Uudo Timm
Tiina Park
Rao Pärnpuu
Moonika Siimets
Tuuli Reinsoo
Mats-Laes Nuter
Kuldar Mägi
Lilian Erm
Terje Tuisk
Kaia Vooremaa
Kalle Kiiranen
Levo Tohva
Heiki Hõimoja matkaklubi Lahematkad
Arendusabi OÜ
Kairi Kliimand
Inga Jüriado
Matkajuht OÜ
Tiiu Saar
Ruth Piiri
Liina Trishkina-Vanhatalo
Andrei Puzakov
Hanna Veske
Kärt Süvalep
Svetlana Bogomolova
MTÜ Eesti Loodusturismi Ühing
Erika Ader
Teet Velling
Raadius Arhitektid OÜ
Egle Tammeleht
Remo Savisaar
Madli Jõks
Ene Norak
Sea Kayaking Estonia OÜ
Toomas Reinumägi
Tiina Luuk
Silja Saar
Elisabet Reinsalu
Urmo Orujõe
Merivälja Selts
Triin Edovald
Urmo Kask
Riina Oro
Mari Uibu
Triin Tekko
Thea Kull
Kaile Eschbaum
Kulla Laas, MTÜ Fotokunstnike Ühendus
Ain Alvela
Maarit Altmäe
Liis Lindmaa
Tõnis Niinemets
Tõnis Puss
Tõnis Tenso
Urmas Talivee
Anneli Ahven
Karl Roosma
Kopli Kinokompanii
Helen Allikvee
Ekaterina Rozantseva
Madli-Johanna Maidla
Jaan Undusk
Piret Pungas-Kohv
Liisi Palmist
Jaan Undusk
Andres Gross
MTÜ Fenolo
Merike Laherand
Lauri Eesmaa
Kärt Ulman
Lilian Pukk
Kai Kaljo
MTÜ Piiri Peal
Rait Saar
Kadri Tali
Tere Annusver
Kairi Güsson
Katrin Seervald-Kiviselg
Eliisabet Roosma
Eeva Kirsipuu-Vadi
Estfish OÜ
Imbi Rattasepp
Kärt Vaarmari
Marica-Maris Paju
Silja Orula
Piret Pellmas-Kivila
Ines Lukats
Anzori Barkalaja
Herdis Slade
Reet Vahtrik
Sven Valler
Aat Sarv
Kertu Moppel
Lauri Vares
Natura et Spes Mtü
MTÜ Rakendusökoloogia Keskus
Kristiina Kübarsepp
Marina Janssen
Mariliis Haljasorg
Maari Soekov
Lauri Järvlepp
Kalli Ann Suga
Iida-Leena Materasu
hannes margusson
Marius Raudsepp
Sirje Aher
Tuuli Trikkant
Katre Kuusik
Lagle Aim
Külli Õiglane
Liina Lindström
Hedvig Linnas
Siiri Maimets
Andres Voolar
Georg Aher
Peep Rooks
Piret Vacht
Irja Alakivi
Priit Lilleleht
Piret Väinsalu
Hannela Lokko
Kert Purde
Kerstin Karu
Ülle Puustusmaa
Kadri Aller
Hardo Lilleväli
Piret Pärnapuu
Koosloodus SA
Olav-Johannes Renter
Merle Rallmann
Evelin Gellert
Toomas Lemming
Helen Lauter
Eduard Ventman
Rait Parts
Kati Meibaum
Martha Luigujõe
Piret Luiga
Tiina Prentsel
Ants Mets
Merlin Linde
Riia Ränisoo
Aili Kivinurm
Rein Kasak
Urmas Veersalu
Katerin Peärnberg
Ele Tamme
Helgi Kolk
Liis Sindberg
Sirli Kivisaar
Alice Kahar
Indrek Suits
Kadi Jaanisoo-Kuld
Valev Sard
Tiina Randma-Liiv
Virge Võsu
Sulo Kallas
Oliver Kanna
Merilin Rosenberg
Silver Ambos
Johan Boeijkens
Nele Ingerpuu
Ave Anniste
Külli Kroon
Christelle Tohva
Aune Lillemets
Orvi Käsper
Sille Tamm
Kaia Kullamaa
Anneli Kurm
Tuuli Vähk
Katrin-Dagmar Ling-Loss
Pille Runtal
Ursula Sõber
Murel Truu
Anti Einpaul
Tuuli Kaeramaa
Laine Jõgi
Janno Zõbin
Moonika Aasna
Ülle Angerjärv
Ande Magus
Kristi Torim
Maris Kuurberg
Peeter Angerjärv
Tiit Randla
Alge Oks
Marek Männiksaar
MTÜ Pärnu Surfiklubi
Piret Reidla
Kristo Luik
Aivar Vorman
Jane Mättik
Johan Jõgi
Piret Kool
Katri Kerem
Marika Kose
Sten Jõgi
Tiit Randla
Katrin Hermann
Rita Rist
Triin Saks
Balti Keskkonnafoorum
Maarit Maria Kopso
Iris Reinula
Aarne Vaik
Renno Nellis
Piret Kasak
Piret Värnomasin
Ester Bardone
Tiiu vaher
MTÜ Eesti Märgalade Ühing
Carlo Cubero - Tallinn University
Terje Loorits
Lenne Rähn-Kuusik
Liina Luup
Marko Kurm
Aleksei Pashenkov
Kai Klein
Katariina Kärmas
Artur Kuldsaar
Anne-Ly Feršel
Kalev Luup
Henrik Põder
Riina Õunmaa
Tiia Treimann-Differt
Egle Raidsalu
Marju Säde
Silver Sternfeldt
Kristi Paats
Joosep Jürgenson
Edgar Karofeld
Tiit Randla
Agu Leivits
Andre Zahharov
Jana Paju
Karmo Kõivutalu
ELKS Alutaguse osakond
Reimo Teder
Maigi Puusepp
Kaido Einama
Liina Bahovski
Ene Lainemäe
Halliki Pihlap
Katrin Merirand
Enel Miller
Thea Gents
Liisu Mets
Rita Kivila
Marge Koorep
Kristen Ukanis
argo pakkas
Reeli Männistu
Marju Lille
Peeter Klaas
Kristina Hakk
Katrin Paas
Ulla Maia Timmo
Risto Hinno
Kristjan Herkül
Karl Avasalu
Anna-Liisa Vahtras
Hille Marandi
Katrin Ritso
Liina Noorlaid
Taavi parek
eero talisainen
Külli Luuk
Rait Piir
Saskia Einpalu
Jaanika Oks
Virko Sirkel
Ene Kook
Tiit Randla
Heldur Luup
Gerli Tooming
Helje Pärnaste
Ene Mölder
Kristi Prinzmann
Egle Lellep
Käthe Pihlak
Nele Hendrikson
Merle Vest
Sirkka-Liisa Meetua
Toomas Sepper, Merivälja elanik
Laura Mäemets
Denis Laksberg
Tarmo Haud
Lauri Pugast
Ilona Terasmägi
Tiit Randla
Katrin Lember
Katrin Sulger
Jüri Hiiemäe
Brit Peensoo
Kalju Mois
Liina Remm
Triin Sakermaa
Andres Viljasaar
Andres Roosma
Sirje Reinula
Gerda Raidaru
Kerli Luts
Kaja Laanemets
Lauri Lutsar
Anna Viljakainen
Agur Kruusing
Tiina Elvisto
Mihkel Rünkla
Juta Heinsaar
Martin Hausenberg
Heli Eigi
Tanel Tarendi
Kerle Pärt
Ott Maidre
Andrus Poksi
Heldi Aun-Trepp
Ave Tähepõld
Marie Soone
Veronika Kivisilla
Tarmo Tüür
Eeva Savolainen
Jegor Gužvin
KÜLLI TEINBERK
Alis Tammur
Andres Suga
Eliise Kara
Margit Viirpalu
Ivi Randoja
Siiri Kolka
Liina Tabri
Marek Rannala
Siim Angerpikk
Tarmo Niitla
Anne Uri
Leeni Linna
Aune Suitsmart
Teisi Lindvest
Tanel Ingi
Kristiina Klaamas
Mari Saar
Tiina Kummik
Kertu Kivirand
Aiki Avi
Merle Martinson
Mihkel Loderaud
Mari Teppo
Girta Päi
Kirsti Link
Juri Vsivtsev
Taavi Kontson
Kirli Abroi
Triinu Tammiste
Kadi Riive
Tarmo Kilg
Helena Teemets
Tiina-Mai Nummert
Kätlin Kotkasets
Carmen Masing-Jugaste
Elin Soomets
Marit Haidak
Mari-Liis Ingel
Jüri Hõrrak
Carolina Schultz
Kristiina Püttsepp
Aita Neemre
Heli Armus
Kaia
Paul Aguraiuja
Eva Velsker
Mart Marandi
Ramona Dremljuga
Linn Nagel
Jaanus Erm
Pent Talvet
Terje Ugandi
Liitun (kontakt teada)
Kuldar Pajula
Madeleine Patricia Schmidt
H&K Peokorraldus OÜ
Eeva-Maria Jeletsky
Karin Presd
Maie Vahesaar
Piret Lainde
Marie Helen Väiku
Peeter Dedov
Katrin Ustav
Lea Reinoja
Margus Lehtmets
Rainis Pajumäe
Gea Mühlberg
Regina Saar
Kalev Pärt
MTÜ Tänu Loodusele
Ivar Jaanus
Jaan Rekkor
Maire Lilleberg
Annely Assak-Mägipõld
Kersti Kuus
Katrin Moerbeek
Taavi Soiunen
Astrid Org
Laura Lainväe
Kristina Traks
Merilin Ülem
Ilmar Kald
Birgit Koll
Tiina Talvi
Sandra Rummel
Indrek Puu
Uku Haljasorg
Juula Pärdi
Kaidi Turja
Raina Õkva
Sille Siidirätsep
Karmen (kontakt teada)
Kairi (kontakt teada)
Kärt Mell
Margus Luht
Vello Keppart
Jete Luik
Grete Kaju
Ene Pedason
Eve Jaansoo
Monica Vood
Hendrik Lätti
Margot Roose
Illimar Kalk
Riina Tõnismägi
Anni Kurisman
Indrek Puusepp
Õnne Aas-Udam
Jaan Hermann
Marja Matiisen
Ann Reimann
Anneli Niinemets
Triin Hommuk
Anne-Mai Pall
Laura Grigorjan
Kristi Küppar
Mihkel Niitla
Ülle Kiivet
Raul Leppik
Piibe Kolka
Sirle Rohusaar
Kairi Kase, Eesti Loovteraapiate Ühing
Marite Uibo
Airi Heinapuu
Indrek Pärli
Gerli Lahek
Aili Saluveer
Triin Feldschmidt
Aet Grigorjev
Priit Pappel
Signe Laur
Diana Roolaid
Gea Varang
Sabina Trankmann
Minna Pärdi
Toomas Jaadla
Tormi Torop
MTÜ Kalatee
Gertrud Kasemaa
Marily Ots
Kerli Koppel
Indrek Kõrge
Piia Põldmaa
Margit Nuia
Urmas Puhkan
Liis Härma
Kadri Pahla
Tiina Puhkan
Reimo Ani
Kristi Koosa
Urmo Muug
Maria Teng
Aime Güsson
Jane Remm
Kaja Tärk
Liina Sumberg
Anneli Veskimäe
Kady Alurand
Marju Randmer-Nellis
Tiiu KitsikLeif-August Kirs
Kaarel B. Väljamäe
Tiiu Laiapea
Raido Needrit
Peeter Maala
Maria Reimal
Anna Talvi
Marko Mitt
Tiiu Vakra
Monica-Linde Klemet
Mari Habicht
Liisi Blank
Katrin Saar
Tanel Kask
Lisel Adelman
Joosep Elias Tani
Kai Ratassepp
Heili Timm
Lea Larin
Margit Tude
Marge Humma
Andres Lippmaa
Liisi Siibak
Reelika Virunurm
Jaanus Terasmaa
Kristel Kivari
Kadi Kermon
Merilin Keir
Tiina Elvelt
Margot Kahest
Ahti Tamm
Maarja Veisson
Kadri Vaks
Aavo Moltsaar
Siim Kannus
Piret Paju
Tiina Olesk
Gisela Oja
Kristi Post
Epp Kubu
Madis Parik
Anne-Ly Lill
Marek Pärn
Helen Potter
Rodion Krjutškov
Lona Päll
Anastasia Pertsjonok
Relli Annert
Antonia Nael
Katrin Lasberg
Linda Rusalepp
Silvia Kaljurand
Tarmo Treimann
Kaur Virunurm
Jarek Jõepera
Marii Tomson
Heleri Alles
Kerttu Talts
Piret Peerna
Kreete Perandi
Merle Parmak
Indrek Nuut
Küllike Reimaa
Monika Metsmaa
Kelli Püss
Karolin Mäe
Liina Kümnik
Jaana Saluste
Ebe Kaukver-Kivimägi
Carmel Karlson
Priit Raju
Aare Arndt
Mari-Liis Klein
Margit Arndt-Kalju
Juhan Heinma
Maie Kiisel
Mihkel Lääne
Riho Raudi
Anneli Aguraiuja
Mati Kose
Liis Keerberg
Raimo Pajula
Paavo Nael
Hedvig Tõnisson
Liisi Leps
Maia Pruuli
Gajana Srg
Aet Püssim
Kadri Kangur
Toomas Tamm
Julia Laksberg
Kristina Õllek
Kristi Laanemäe
Reet Rohi
Piibe Tomp
Karin Hage
Elo Tõnissoo
Riin Ehin
Kersti Pai
Egle Kivi 
Katrin Tarand
Vaiko Hansson
Lauei Link
Raili Remmelg
Merle Suurkask
Merle Merisaar
Kadri Vainu
Kaili Lehtemaa
MTÜ Eesti Sukeldujate Klubi
Reilika Arjokesse
Mari Lepik
Liina Steinberg
Marja-Liisa Plats
Terje Meos
Kristi Liiv
Leeni Uba
Christofer Lodeson
Helen Hiiemaa
Martin Erstu
Jaak Sildma
Marge Randlepp
Pille Hein
Kristjan Rautsik
Tiia Kaeramaa
airison13@gmail.com
Rines Tann
Signe Ohakas
Aira Koov
Luule Valdmaa
Meelis Kuris
Kristel Klink
Tiina Orav
Lauri Linask
Epp Reinmets
Mart Oksa
Berk Vaher
Marika Hütt
Laura Karro
Karmen Tuberik
Irina Anniko
Piret Teng
Hugo Prints
Gerta Hääl
Malle Goercke
Katrin Kaur
Kärt-Mari Paju
Siiri Sooberg Tubli
Uulu Kirik Kultuuri- ja Puhkeküla
Kadi Adler
Liis Kuresoo
Lembitu Merdik
Rabakarvik OÜ
Katti Keevallik
Kristin Pajuste
Stella Vainikko
Aune Rehema
Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering
Armas Jürgenson
Ruth Šuran Bekker
Kristiina Praks
Tanel Kalmet
Iti Sipelgas (ettevõtja)
Leenu Nigu
Riho Namsing
Hanna Mändmaa
Triin Samuel
Andreas Aas
Andres Loode
Ilons Saluveer
Marek Karm
Meta Narusberk
eelnõu vastu
Tuuli Tuisk
Toomas Lanno
Tiina Sedman
Sten Jürgenson
Reet Tutt
Maire Malinovski
Toomas Jugaste
Age Alas
Katre
Martin Ahe
Zulhia Kleitsman
Mari Jürjens
Juhan Saharov
Mart Kalvet
Egle Tolk
Helen Alalooga
Liis S.
Riho Härmits
Urve Sinijärv
Kristjan Otsmann
Selena Jõesuu
Eva Valdmann
Rainer-Gregor Parijõgi
Mikk Mägi
Taavi Gaston
Epp Nööp
Liis Pokinen
Martti Käärik
Vahur Kärblane
Anu Almik
Evelin Tomson
Piia Tomingas
Venera Zaripova
Mark Slavin
Gedy Matisen
Priit Kenkmann
Mailis Liik
Toomas Roosalu
Anna Emilie Ferschel
Eesti Rahvusparkide Noorte Looduskaitsjate Selts
Kelly Kittus
Mario Jelle
Karin Liksor
Ave-Ly Rohumets
Kalle Kindel
Kaisa Tamkivi
Lahe Maamees OÜ
Toomas Loide
Helina Greenberg
Joonas Tartu
Heidi Rannik
Janek Zalite
Tiina Klooster
Siiri Liiv
Laura Liinat
Tarvo Tiivits
Gerly Tinn
Maria Teresa Kalmet
Ranner Alloja
Helen Kalberg
Loora Riim
Susanna Katariina Loide
Mia Martina Peil
Kadri Olesk
Betra Käsper
Margit Tamsalu
Rutt Treima
Jaan Tristan Kolberg
Oliver Lillma
Laura-Liis Relve
Merilin Metspalu
Meelis Sepp
Eva Vikman
Viljar Vähk
Eesti Vegan Selts
Helena Mansour
Anny Drobet
Martin Oja
Liina Saart
Henry Himma
Karmen Haiba
Mirjam Võsaste
GO Lilled OÜ
Kristina Libe
Jana Ratas
Eneken Noormets
Tõnis Tamme
Triin Hunt
Marje Loide
Meeli Kruus
Velle Hammer
Eneli Siirman
Helika Saar
Maitrii Olesk
Maire Paur
Kati Koit
Liive Selberg
Üllar Feldschmidt
Triinu Lotta Toots
Ott Rünkla
Kadi Sarv
Marilin Mõtlep
Aivo Oblikas
Tiina Muts
Mariann Linde
Kristjan Moorast
Mirjam Ruth Loide
Kristiina Tikka
Villu Serv
Eleonore Susi
Kristjan Noormets
Külli Eenraid
Kadri Landsberg
Triin Muiste
Epp Nõmm
Ekke Krüüner
Rein Kandre
Ülari Sepp
Mai-Liis Kõpper
Siiri Lievonen
Ahti Leemet
Silver Sillak
Martin Simon
Mari Raja
Aage Raud
Kadri Seil
Jaan Hallikas
Andres Pae
Kristjan Jekimov
Anne Rebane
Liisa Viikna
Merit Paas
Kadri Kustmann
Tiina Murd
Lii Liit
Anu Prandi
Villu Jürimaa
Anett Tiedemann
Tiina Randus
Liispet Jalandi
Anne Nurgamaa
Marko Pruuli
Agnes Rosenberg
Tarmo Roosimölder
Erlend Art Arras
Margit Karu
Katrin Uudsemaa
Piret Suurväli
Marko Palm
Andero Uusberg
Ülle-Lea Rebane-Saar
Miret Raadik
Mihkel Kabel
Riine Latserus
Regina Karise
Peep Mardiste
Andreas Nestor
Ingrid Hindrikson
Helena Trei
Leelo Reitalu
Andres Mikli
Moonika Ojala
adena veenpere
Siret Piigli
Siim Sindonen
Jaagup Ainsalu
Piret Jaaks
Andrus Rehemaa
Diana Mäll
Kadi Kevvai
Heino Nurk
Laila Elhuveig
Helen Narusberg
Reet Tartu
Liisa Laur
Karl Põder
Triin Viilvere
Ulvi Karu
Riho Kinks
Reelika Juuse
Ruudi Kivinurm
Ursula Haava
Helen Randmaa
Olle Hints
tiina rikas
Eesti Orhideekaitse Klubi
Kaia Solnik
Eva-Liisa Kaaristo
Imbi Mets
Reeda Tuula-Fjodorov
Ergo Teekivi
Kadri Ude
Hedi Jürgen
Liis Ira
Kirjastus Vihmakass ja Kakerdaja
Elo-Hanna Seljamaa
Kaur Riismaa
Kaarel Kivisikk
Egle Tohver
tiina rikas
Janar Hakk
Katrin Jürgens
Merike Hiibus
Maarika Kaus
Taavi Aasma
Rasmus Rang
Aivar Brutus
Mihkel Raim
Erik Arro
Iris Rosin
Ove Hillep
Margo Värnik
Neeme Reest
Lennart Lennuk
Viive Simon
Liisu Aulik
Johanna-Mai Riismaa
Sindy Püssa
Tiina Ester
Indrek Tootsi
Monika Tomingas
Madli Johanna Veigel
Ülle Saatmäe
Kaisa Kaljumäe
Helen Jõgi
Margit Paulin
Kaidy Soovik
Kristiina Valper
Anu Redi
Jaanus Toomsalu
Tiina Neljandik
Anna Elle Arro
Rene Olop
Kaysa Kährik
Reet Tallo
MTÜ Pere Looduspaik
Soonetasuja OÜ
Maria Saar
Katre Hovanchaks
Helen Orav-Kotta
Rainer Vilumaa
Eno Kollom
Rasmus Merivoo
Kersti Kriisa
Pille Šalamov
Helena Beaun
Kristi Lindström
Triinu Randmäe
Pille (kontakt teada)
Thea Aliise Tuulerand
Johanna Olesk
Merle Leibur
Gaili Holda
Hele-Mai Alamaa
Harly Kirspuu
Anastassia Argent
Tiia Taimistu
Mailis Ostra
Annika Loorents
Toomas Ordlik
Eda Vainikko
Liana Kahn
Eliise Krüüger
Kaarel Arrak
Kristiina Hansen
Eev Potter
Indrek Jürgenson
Eilike Arro
Hardi Tiitus
Juri Krainjukov
Jaanus Sova
Külluse Portaal OÜ
Andres Kalm
Olga Nigrovskaja
Lea Kirotar
Ann Mai
Merje Kaaret
Eve Makke
Kadri Koorem
Mart Noorkōiv
sigrid viir
irina kald
Hendrik Mägar
Riinu Rannap
Viivika Orula
Anni Palmist
Mari Torsus
Joonas Järv
Rita Miller
Tiina Vändre
Maris Taul
Aide Metsaviir
Inga Lips
Kadi Rutens
Alar Metsaviir
Reelika Kalmet
Gertrud Einmann
Ida Maria Orula
Hille Kirss
Tiia Kuresoo
Liidia Metsaviir
Kristin Kalamees
Mirjam Burget
Sandra Aav
MTÜ Lugu
Kristel Kütt
Kretel Tamm
Helen Unt
Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi MTÜ
Helena Tulve
Sirkka Lasner
Heli-Anneli Villako
Mare Rebane
Vilju Lilleleht
Rein Kuresoo
Karin Poola
Pille Tsopp-Pagan
Taimi Ranniku
Anni Miller
Mirjam Mandre
Lahemaa Keskkonnahariduse Selts
õpetaja (kontakt ja nimi teada)
Anne Teng
Vesipapp OÜ
Virko Pirrus
Andres Palm
Tiina Sedman
Kaire Lanno
Tanel Jõks
Liina Lelov
Liisu Miller
Martin Kirotar
Triin Neemre
Evelin Kesküla
Henri Jõesalu
Ele Merike Pärtel
Evelin Laanest
Timmu Tollimägi
Andreas Kõrgend
Anne Teng
Mihkel (kontakt teada)
Aneth Kilumets
Anu Aljaste-Sits
Jana Soans
Vello Saame
Even Heinväli
Karin Needi
Siim Soonsein
Raivo Pavlov
Natalja Hudjakova
Enn Veenpere
Eliko Kõiv
Anne Kivinukk
Anne Saame
Meelike Kuhlman
Jaan Grosberg
Marit Laur
Kaia Grete Kukker
Heiko Kruusi
Anneli Hallik
Sander Miller
Mari Kalkun
Kai-Ines Nelson
Hennessy-Elizabeth Dubrov
Monika Laurits-Arro
Kersti Leinassaar
Katriin Tammekivi
MTÜ Keskkonnahariduse Ühing Etalon
Indrek Tammekänd
Anu Soolep
Kairi Kivaste
Taimi Pärna
kersti kollom
Marika Beljakova
Andres Lips
Gerli Kivistik
Lea Saar
Juta Lipmeister
Sigre Luisk
Kaarel (kontakt teada)
Jaagup Irve
Juta Soans-Laanpere
Enriika Vunk
Ingrid Sammal
Marika Palm
Egert Aalde
Meeme Männiste
La Ronda OÜ
Karl Taul
Heidi Laur
Maie Meius
Birgit Kvell
Sven Harjo
Olev Tenso
Marten Limbach
Krista Rebane
Marit Würtenberg
Eva Koldits
Triin Köster
Helgi Raadik
Mare Saare
Evelin Ester
Tambet Tuisk
Helgi Raadik
Fee Tamm
Merle Vall
Anu Jänes
Hanna Haraka
Maarek Toompere
Sten Karpov
Andres Miller
Elar Kosseson
Carolina Kass
Eveli Raja
Helle Lõhmus
Lemme Leima
Indrek Verro
Riina Silk
Lüüli Härma
Siim Nestor
Tulvi Turo
Maido Urbas
Agne Kuimet
Julia Maria Künnap
Indrek Hein
Irina Bogomol
Maarja Nuut
Kairi Luige
Triin Elias
Pille Priks
Evelin Ausmees
Hanna Gerta Alamets
Marju Perova
Maarja Korstnik
Merilin Paart
Angela Käsper
Mart Meriste
Liis Karpov
Erich Brutus
Kaie Ekker
Tiiu Tali
Tiia Möller-Raid
Olavi Kaljuste
Anne-Mai Angerjärv
MTÜ Fotokeskkond
Viivika Tamme
Dagmar Hoder ja MTÜ Tipu Looduskool
Reelika Kauge
Heli Nõlvak
Margus Saks
Anu-Reet Hausenberg
Tiina Vilu-Demjanov
Lylian Taal
Anni Trump
Monica Aru
Imre Treufeld
Vivian Siirman
Raija Katarina Heikkila
Heli Nõlvak
Sander Samuel
Anne Altpere
Joonas (kontakt teada)
Mihkel Kull
Joosep Sedman
Jaak Salmar
Külle Kordemets
Eve Mahhov
Erika Joonas
Tanel Rander
Lylian Meister
Epp Rattasep
Toomas Lubja
Ivar Ojaste
Jaanus Välja
Maidu Kõoleht
Kadri Ader
Marge Jõesalu-Soome
Kordonair MTÜ
Liis Klein
Ann Mirjam Vaikla
Kaili Arnus
Kerri Gertrud Mikli
Paul Lääne
Ene Kõresaar
Aili Palm
Madis Renter
Herta Karjus
Elin priks
Alina Dubin
Eesti Kultuuri Koda
Kärt Normann
Jaagup Tormis
Pille Olde
Tanel Väli
Kätlyn Nurmsalu
Triinu Hamburg
Martin Tennokene
Reino Meensalu
Peep Turo
Merike Vaitmaa
Ela Vulla
Agu Raudheiding
Karin Kerstna
Erik Simpson
Hedi Säär
Kristiina Arro
Mart Namsing
Katrin Kiuru
Erika Rausberg
Maria Rätsep
Mari Reitalu
Maret Kasepalu
Eret Talviste
Sandra Truija
Tuuli Ruus
Marlen Laanep
Paul Lepasson
Siim Peetris
Andres Kalamees
Elari Lend
Dea Veeremäe
Eike Salu
Kaspar Säär
Märt Mägi
Helle Pikner
Lea Kull
Maire Kivimurd
Alutaguse Matkaklubi
Signe Kiis
Heidi Sokko
Karmo Kapstas
Annika Tiit-Vesingi
Ingrid Kuligina
Ester Talsi
Marge Sillamägi
Kaia Skoblov
Maris Sagar
MTÜ Seisund
Lennart Post
Ann Puusepp
Marge Uus
Liis Lainemäe
Kaja Olaussen
Külli Idla
Tiina-Kai Vürst
Andrus Kokk
Kaidi Pärtel
Marili Otstak
Annika Tisler
Britta Koržets
Katrin J (kontakt teada)
Anneli Kana
47 (nimi ja kontakt teada)
Kristi Sammal
Piret Aidulo
Maarja Sõnajalg
Maris Allik
Henrik Jõesalu
Elo Nirgi
Maiken Saremat
Merle Laurits
Gerli Pedak
Katrin Veegen
Triin Kasemaa
Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Tanel Tomson
Nils Hint
Irene Volk
Vilja Padonik
Kristjan Karron
Nele Jõhvik
Mare Mätas
Rauno Gordon
Angelika Tamme
Katrin Jänese
Kristel Onoper
Madli Allsoo
Jaan Pärn
Kersti Soo
Mikk Jürjens
Kristo Kraav
Jaanus Benjamin
Helerin Rauna
Marika Kool
Helena nuut
Merith Sarv
Ave Mølster
Steven Vihalem
Eesti Matkaliit MTÜ
Mirjam Matiisen
Holger Tammik
Marika Nekljudova
Annika Arro
Tanel Kulla
Janne Vähi
Carmen Pajuste
Heiki Salm
Tiina Leesik
Andrius Pakaste
Eve Kalm
Linda Maasikas
Kristo krüger
Anni Zimmermann
Tenno Teidearu
Katrin Lehtjõe
Holger Tammik
Alo Kõrve
Andre Villandberg
Merli Busch
Barbi Valdmann
Raul Tõnurist
Marko Ermann
Liina Saar
Hellika Landsmann
Katrin Tammik
Liina Jürisoo
Marju Veskaru
Anna-Kati Pahker
Alo Unt
Noorte Keskkonnanõukogu
Karin Kruup
Steven Tischler
Silver Solnask
Maris Rebel
Indrek Jentson
Kristiina Joon
Reet Karise
Jana Mölder
Tõnu Martma
Ene Moor 
Sulev Moor
Ülle Raudnõmm
Albert Tumanov
Robert Arike
Katrin Kruus
Raivo Roots
Roman Turovski
Kaire Tähe
Joosep Pata
Ann Hadje
Maria Ehrenberg
Mirjam Zautina
Anneli Tarkmeel
Ivi Kase
Riina Talsi
Kadri Siinmaa
Andres Uuetoa
Galina Kapanen
Kadri Kattai
Silver Tõnisson
Hans Alla
Agnes Ott
Madis Kuuse
Madis Listak
Veljo Runnel
Kleer Keret Tali
Tiina Möll
Kristjan Väester
Ruth Keskpaik
helle ly tomberg
Maie Meius
Raul Veede
Kristin Markov
Sabina Rand-Haddad
Villu Talsi
Malle Jürgenson
Annely Tammai
Hugo Manguse
Annika Joy Meitern
Annika Arula
Liia Laanekivi
MTÜ Hyperboloid
Tiina Viiol
Matty koppel
Kevin härma
Kelly Poopuu
Tanel Sauna
Cathy Sommer
Elina Roosaar-Korba
Aleksandr Kovalenko
Ilo-Ann Saarepera
Katrin Kern
Kadi Sink
Siim Paluoja
Ulvar Mikk
Anu Püüa
Ülle Hödrejärv
Marika Kundla
Ulla Alla
Jaanika Kütt
Aivi Võsa
Marten Karise
Merike Maripuu
Eliko Petser
Johanna Vallistu
Piret Endrikson
Gregor Mändma
Kaisa Kääramees
Urve Oja
Aleksander Suur
Terje Hannus
Marleen Pärn
tagavälja talu
Kaidi Silver-Schöbe
Kaarel Sild
Keivi Kõoleht
Tiina Pärn
Kai Rikken
Kristel Eplik
Silja Silver
Krista Lepland
Vesta Dakini Kesner
Anu Ruus
Madis Kats
Liivia Timma
Kersti Unt
Triin Reidla
Mari Vallik
Björn Norralt
Triin Abilinr
Rainer Rohesalu
Anna-Liisa Mets
Triinu Meres
Liis Juust
Kert Kaustel
Eerik Nõlvaku
Kristjan Lorentson
Uku Kübar
kristine muldma
Reeno Sopp
Katrin Raie
Kärt Erikson
Ene Urman
Martin Lumiste
Kerttu Jalandi
Liis Tammesalu
Külliki Nestor
Tõnu Tormis
Kadi Kaljurand
Merle Kamarik
Evely Leotoots
Tiit Vimberg
Triinu Mets
Liisa Hanvere
MTÜ Loodusmaa
Ingrid vellis
Juta Roosiorg
Aivo Alev
Märt Kose
Sigrid Väär
Levia Merdik
MTÜ Loodusring
Arne Timm
Maarja Loorents
Kuno Kasak
Ulla Kadakas
Kaisa Kurm
Margus Tali
Kulno Malva
Reimo Loorents
Jaanika Eik
Eesti Orhideekaitse Klubi (EOKK)
Jane Väljaru
Lembe Rohuväli
Ülle Leis
Robert Parts
Sirle Sillaste
Maida Kärginen
Airi Lahesoo
Aleks Käämer
Mirjam Süvari
Krete Roopõld
Hendrik Võlli
MTÜ Lasteg.ee
Merle Kuris
Ave Sinikas
Eda Rajamets
Maarit Nikolajeva
Erli Tammet
Kristjan Allik
Niina Lilp
Karel Kannel
Signe Steinpilm
Muraste Looduskool
Mariliis Vaht
Peeter Kask
Anu Ericsson
Studio Viridis Loodusharidus
Arald Lilp
Tõnu Moor
Hannes Raudleht
Silja Aruhein
Val Rajasaar
Leanne Barbo
Kaisa Laur
Maarika Männil
Merill Mägi
Ivi Raigo
Juta Müllerstein
Elise Karu
Pelle Mellov
Argo Olesk
Saara Mildeberg
Marie Saame
Merily Leotoots
Lauri Elias
Astrid Punt
Hanna-Liisa Pender
Merike Teene
Merle Luik
Katrina Tatsi
Kristiina Podduikin
Mart Ole Peters
Margit Jundas
Elite Social Oü
Pavel Anohhin
Meriliis Kivila
Väino Idnurm
Toores Jõud OÜ
Sarah Liis Seppel
Eva Haan
Terviklikkuse Looja OÜ
Kairi Viirlaid
Ain Kaldra
Heidi Kena
Mirjam Tomson
Richard Pajuväli
Ludvig-Erik Lidmets
Mari Uibo
Berit Vogt
Rena Selliov
Liina Viidebaum
Kadri Kuurmann
Heidi Allikas
Külli Saul
Hele-Riin Juhkama
Katrin Sirkas
Gert Silm
Mihkel Kleis
Jaan Spiegel
Hele-Mall Leego
Kaja Issaenko
Mikk Toomel
Mariliis Sorts
Riivo Kolka
Elo Võhandu
Kadri Rannala
Pilvi Puustusmaa
Külli Haavasalu
Kaarel Pogga
Eduard Kohlhof
Boris Meldre
Jaanus loomets
Elina Kübarsepp
Margus Ellermaa
Kätlin Kukebal
Silvia Kübar
Erik Sikk
Lembitu Liias
Tiina Leemets
Kristiina Siig
Anders Laanemets
Keity Berkhald
Georg Toom
Madis Reinumägi
Jane Kõnno
Anneli Vridolin
Kaupo Õllek
Kadi Reinvart
Artjom Davidjants
Kaido Rannik
Heleena Jõgi
Marian Matson
Kairi Getman
Inge Davidjants
Katrin Kotkas
Eve Kiiler
Marko Aatonen
Aive Herja
Carolain Meri-Braunbrück
Eesti Geograafia Selts
Berit Roos
Jürgen Karvak
merlin lôiv
Tiina Lilleorg
Triin van Doorslaer
Toivo Paavle
Maarja-liis Raamat
Maia Möller
Rein kihva
Kail Kuresoo
Ebe Sirgi
Kallaste Turismitalu Oü
Hannes Arunurm
Merlin Lobjakas
Kristel Weidebaum
Robert Kask
Ülle Märdimäe
Eliise Selisaar
Tea Tammelaan
Gert Kirsivälja
Angeelia Pedaja
Luise Türkson
Raja Paavle
Katrin Linde
Marge Niller
Anneli (kontakt teada)
Airi Hallik-Konnula
Sten Väin
Magnus Braun
Kai Kutman
Inga Arula
Janika Sillamäe
Aivar Õepa
Margit Turb
Kirke Ert
Helen Loit
Tiit Tamberg
Mari Saari
Kalle Tammemäe
Kristi Elme
Külli Post
Liisi Kurm
Maiken Orasson-Lõiv
Dmitri Nikonorov
Juta Müllerstein
Birgit Suitsu
Külliki Soobik
Vallo Eerikson
Kaire Müllet
Marek Tooming
Heli Einberg
Annela Samuel
Kairi Viisileht
Katrin Kaldma
Karl Laanekask
Ivi Savisaar
Maria Eliisa Metsis
Marielle Sari
Laura Raud
Ingrid Tammel
Piret Lang
Ain Usberg
Reena Väli
Mait Lillemäe
Kaja Toikka
Margus Tammik
Janek Kärbo
Madli Lillo
Hanna Kata Norma
Hedo Hell Sinijärv
Jassu Hertsmann
Kaarel Jogi
Greta Külvet
Meeli Mesipuu
Kaidi Kruusmaa
Gerda Jaanikesing
Annika Luure
Avely Pütsep
Merike Kärbo
Hegle Engman
Kairi Käpa
Siim Lootus
Mari Ojaver
Kaarel Parts
Marianne Suurmaa
Toomas Erikson
Hele Helstein
Ralf Märs
Carl Merilain
Kusti Nõlvak
SIrje Uprus
Margot Leismann
Tiina Linno
Peeter Laas
Ene Kaju
Riho Ojaver
Reet Piiri
Kai Jõers
Ergo Haavasalu
Marek Sammul
Sonja Samuel
Toomas Traagel
Merike Saarepera
Gleb Makagonov
Ülle Mitt
Katri Merisalu
Lea Edminster
Sven Liba
Alari Kruusvall
Mart Kalju
Ulvi Oijuland
Jelena Petriläinen
Tiina Kalju
Lea Küngas-Leitaru
MTÜ Lahemaa Looduskool
Marta Olvet
Ylle Tampere
Rita-Livia Erikson
Piia Haab
Toomas Kordemets
Tanel Kadalipp
Johanna Maria Ojap
Arto Oll
Erkko Kebbinau
Anti Olek
Jonas Kaarnamets
Joel Jürisson
Marianne Ostrat
Olivia Parkman
Paula Õunap
Karl Laanekask
Annaliis Leitmäe
Aivar Hannolainen
Külli Teinberk
Seiklusfirma 360 KRAADI
Mati Märtson
Britta Jaeski
Tiit Liivik
Leidi Niiholm
Rein Mõnuvere
Kaur Kristjan Kotšin
Maie Vikerpuur
Epp Margna
Hille Jaanimägi
Keity Pikkor
Anna Pärnoja
Kelli Randmäe
Leana Kruuse
James Rock
Janne Jehe
Gunnar Karelin
Jevgenia Lukk
Pille-Riin Villem
janek ilves
Kairi Kalmann
Eva Teppo
Epp Kivisild-Lepvalts
Terje Saar
Erle Jõema
Tabasalu Selts
Lea Koronen
Andra Otsar
Kirke Ert
Leidi Niiholm
Ats Rebane
Ivar Säde
Andrus Riim
Arbo Maran
Raoul Nagelman
Hanna Eliise Kitter
Alar Juhkov
Aviva Vigel
Kristiina Kungla
Ave Huugen
Mihkel Mark
Ilo Lillepalu
Oliver Mikli
Arno Lauk
Ele Voo
Peter Lind
Tarmo Käi
Joanna Elisabeth Viik
Arno Mikkor
Tiit Kuul
Margus Kivisto
Mikk Saarela
nika kalantar
Kaarel Tamra
Eliise T (kontakt teada)
Anneli Roots
Jaan Naelapea
Reili Rooden
Heli Ahk
Madli Kaljuste
Andres Sildam
Mari Klein
Merlin Heinlaid
Salme Kõiveer
Martin Valgur
Roman Normann
Irena Raudla
Heve Staal
Margus Kangur
Peeter Hõrak
Piret Kümmel
Viktoria Viil
Merili Metsvahi
Allan Juhanson
Mall Help
Triin Lepik
Sandra Karise
Kätlin Tähka
Jarmo Lõhmussaar
Ange Etti
Kadri Saaremõts
Riho Västrik
Maris Pošlin
Kersti Palm
Saara Laurik
Rafaela Lehtme
Kadi Lukanenok
Piret Visnapuu-Bernadt
Tiit Soomre
Raimond Soon
Liisi Piits
Elis Loik
Ester Koitmaa
Heda Kogermann.
Mart Külvik
Teet Veispak
Andres Kaljuste
Leeni Langebraun
Adele Teras
Kerlin (kontakt teada)
Laura Barbo
Helen Tammik
Toomas Unt
Liis Kruuse
Katrina Ahun
Jekaterina Voitehhovitš
Martin Põldvee
Kadri Lepasson
Kaie Josing
Helene Sepp
Ave Loorits
Tiiu Arro
Jevgenia Uusväli
Merle Põder
Silver Penu
Mari-Liis Riibak
Jaan Naelapea
Elo Kiivet
Krista Gorneva
Elo Selirand
Tessa Britt Tikva
Laura Luks
Tanel Eigi
Kairi Lõhmus
Priit Raudla
Kiie Semidor
Eva Antsov
Laura Männamaa
Martin Tõnumaa
Karl Nagel
Maia Jõpiselg
Kristel Vinni
Anneli Meri
Reigo Kimmel
Veiko Tõkman
Lilian Hiob
Olev Remsu
Sten Siniallik
Oliver Meindok
Adam Cullen
Kadi Kaur
Kristi Roosvald
Andres Üprus
Gerli Nõmpere
Maie Tõrra
Maarja Eliisabet Roosalu
Mariliis Siirak
Lauri Kiuru
Kadri-Ann Sumera
Ingrid M (kontakt teada)
Kristi Veere
Martin Tõrra
Veronika Kasak
Martin-Ott Sülla
Ants Animägi
Katrin Rasmann
Simmo Kikkas
Kersti Lagle
Ando Aru
Villem Paabo
Kersti Kaljuste
Marika Raimo
Kristina Rahumeel
Ene Muiste
Kristin Riimann
Merle Ristisaar
Meeli Reinvart
Grete Roop
Epp Vodja
Marit Kivisild
Pilleriin Salum
Kaupo Kuusemäe
Hannes Einpaul
Emma Kutman
Liivo Tolberg
Klaus-Eduard Runnel
Ruth Rüga
Tanel Tamme
Anton Šubin
Laura Naagel
Kadri Känd
Heldur Pruuli
Jorma Toots
Kaie Mikheim
Janno Tuulik
Indrek Aamisepp
Ülla Haljand
Eve Männik
Pirjo Turk
Virve Sõber
Anu Ansu
Karoline Säde
Triin Tamme
Lea Hallik
Valle-Sten Maiste
Robert Kirk
Martin Pennaste
Mikk Oja
Ülar Uusküla
Andres Kivisild
Ly Pulk
Maret Makko
Maria Kert
Diana Veegen
kadi kaljula
Kadri Mikkor-Roselius
Kaur Filippov
Kadri Rennel
Diana Franbak
Edgar Volkov
Martin Kikas
Kati Ehasoo-Paju
Merit Pülse
Kadi Kärner
Katrin Kalvi
Mihkel Kaljuvee
Laivi Karurahu
Karin Reinberg
Haide Heinlaid
Mariliis Kõuts
Kaisa Laas
Iti Teder
Lauri Luhasalu
Kadri Käpa
Lily Sutt
Eva Jaanson
Maret Sarapu
Age Poom
Alvin Tarkmees
Tiina Theresa Gross
Moonika Lauba
Evelina Nõmme
Anu Mänd
Emma Visnap
Triin Rosin
Lauri Urb
Janno Loide
Eero Kiuru
Irje Räpsei
Ulvi Nootre
Vladimir Rossinski
Kristiina Soobard
Arnet Poola
Mari Kukk
Katrin Raudna
Aili Kuppart
Mark Joost
Johannes Sats
Rein Vaikmäe, TTÜ emeriitprofessor
Pöök Ore Vilbaste
Kristiina Breede
Kaie Põldma
Villu Eller
Merike Selgis
Tanel Pau
Maris Kortel
Merike Rembla
Joosep Ivask
Marge Enemuoh
Laura Teder
Tiina Männapsoo
Juhan Javois
Heiki Palm
Taivo Soobard
Anna-Kaisa Sepp
Diana Vaga
Gerli Põder
Tia Vene
Tiia Kõnnussaar
Reet Juuse
Mari-Liis Sillat
Kersti Malberg
Terje Kruus
Arno Taremäe
Ekke-Kristian Erilaid
Martin Koitla
Jaan Vilo
Anneli Vallaots
Märt Häkkinen
Krõõt Nõmmela-Mehide
Stella (kontakt teada)
Anne Aan
Ingrid Pillart
Siim Talsi
Silver Siilak
Indrek Kaing
Kristiina Hansen
Kaja Pae
Sirje Kukk
Kristi Hritjuk
Eva Pilt
Annika Veidenebrg
Merle Märs
Sven Tobre
Riina Järveläinen
Lia Kaljuste
Liis Vahter
Diana Matejuk
Tiina Mikkor
Kadi Nisu
Berit Pau
Merike Einma
Jane Faizullin
Jana Kokk
Krista Tooming
Maria Laidoner
Karolina Kreinin
Lisa Gabriela Metsal
Ain Lilleorg
Elin McKenzie
Kimmo Ilari Verkka
Janel Sunter
Jette Keedus
Kaur Kuurme
Marina Sarzanova
Jete-Miia Piiriste
Kaspar Arro
Roland Reemaa
Timo Palo
Alex Tervinsky
Kairi Kõrve
Mari Timmi
Anneli Haljasorg
Anne Eelmere
Artur Žitnikov
Katrin Lipso
Kalmer Tart
Lauri Lembinen
Mare Kotšin
Johanna Mägin
Hendrik Jaanre
Ena Mets
Mark Joonas Rosenberg
Jaanus Preem
Kadri Mölder
Katrin Linask
Tanel Paliale
Kaire Toomingas
Tiina Suur
Tiia Pau
Meelika Hainsoo
Ingrid Veermets
Andrus Talsi
Urmas Pau
Martin Koppel
Virge Joamets
Katrin Rebane
Katrin Mugra
Jako Krull
Tiit Jürisson
Priit Toomla
Marleen Pärn
Ave Torm
Marko Sultsing
Gabriel Lansberg
Aigar Kull
Nataly (kontakt teada)
Katariin Raska
Aleksei Kassatkin
Martin Moor
Pilleriin Viil
Andra Kalm
Anneli Murs
Monika Riso
Kaire Rannik
Anne Ott
Elina Seegel
Joanna Liivak
Katrin Mesilane
Olavi Telvik
Kristo Tamm
Eva Vau
Ra Martin Puhkan
Kaia-Liisa Pals-Randmäe
Janika Blomström
Eveli Gehrmann
Eha Themas
Siim Sild
Neeme Lopp
Elbe Kuldmäe
Jan-Erik Aruvald
37402080269
Anna-Liisa Männik
Improtek OÜ
Mari Kongi
Marie Elisa Rang
Anu Aun
Peep Männil
Kristjan Valgur
Anita Aas
Risto Vatsar
Aile Alveus-Krautmann
Aleksei Maljuštšenko
Arlet Kuppart
Tõnu Sikk
Erkki kask
Triin Koppel
Juulia Juhkam
Madis Spiegel
Piret Rospu
Mirko Pops
Mari-Eleen Elbe
Tom-Olaf Urb
Tiit Teder
Triinu Keedus
Kristjan Niinemaa
Merlin Laur
Katrin Veskimäe
Anneli Aken
Triin Leppik
Annika Blum
Risto Hansen
Mario Pulver
Sandra Urvak
Daniel Raissar
Kelli Talving
Mark-Robert Rosenbladt
Irina Riisma-Onohhov
Märt Puust
Pärtel Relve
Anna Volkova
Katariina Kriipsalu
Marin Aleksejeva
Kadri Kilp
Esko Lehtme
Anneli Koit
Michelle Hang
Rein Kotšin
Saskia Saara Simisker
Kadri Kilp
Mart Jakobson
Eve Aruväli
Tiina Samson
Maire Kaldma
Märt Männik
Signe Aus
Saara Denisov
Aivar Junker
Agnes Eigi
Kristel Birgit Potsepp
Aivar Vinne
Elina Karpats
Susan-Brit Nõgene
Anna Birgitta Erikson
Toomas Valk
Aleksandra Murre
Triin Aimla-Laid
Joel Pärle
Epp Vinne
Kaupo Karurahu
MTÜ Tedrekuke
Triin Tint
Henri Veidenbaum
Eesti Keskkonnahariduse Ühing
Reet (kontakt teada)
Delia Viirmaa
Maria Põldma
Elina Karpats
Adrian Abner
Kristiina Tambets
Maria Peterson
Triin Vasar
Alika Normanova
Johanna Ambre
Ivar S (kontakt teada)
Minni Moyle
Mirjam Pedaja
Kristi Nigulas
Marje Eelma
Mari Metsoja
Minna Annabel Tismus
Karolin Teeveer
Annika Ojaste
Taavi Peeters
MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda
Kalev Kivvistik
Eneli Kilu
Riho Hommik
Kätlin Telvik
Aule Kink
Mart Gaškov
Heli Rand
Jüri Etverk
Liina Soots
Liisa Larm
Kätlin Luht
Tõnu Rannamäe
Rait Rand
Keiti Männama
Tiiu Ritari
Ellin Sarapson
Esther Linask
Helen Leemets
Mairo Tutk
Eha Remme
Aet Rauk
Imbi Sõber
Annika Räim
Triinu Org
Kai Klanberg
Kaur Joonas Karu
Kristi Mäe
Kelly Maltsaar
Jaanika Jaanits
Kristiina Lepik
Teet Suur
Helena Ude
Kaia Sisask
Asko Külmsaar
Tatjana Lavrova
Kaie Päll
Madis Koll
Sigrit Kikas
Kristina Antšak
Taavi Ermel
Külli Hindrikson
Kadri Vahar
Anne Tiivel
Piret-Karin Sula
Mauri Levandi
Evelyn Hiielo
Eva Nigu
Tanel Siimon
Liis Mets
Ly Kuzmin
Andres Jaanus
Mariliis Kreintaal
Külli Kivi
Kaie Järvelaid
Jaanika Vider
Kerstin Aps
Kristiina Mark
Leonid Lavrentjev
Evelin Roop
Johanna Kivimägi
Merilin Hehir
Madli Petuhhov
Oliver Ojala
Martin Sildoja
Marion Leetmaa
Maria Laidla
Tiia Teder
Tiina Tamm
Pearu Helenurm
Monika Kreilis
Pille-Rite Rei
Liina Mõttus
Pauline Heidmets
Beatrice Metsaorg
Kersti Riibak
Kadri Kund
Tiina Paalme
Mario Pedanik
Edgar Berman
Johann-Aksel Tarbe
Monika Kreilis
Aime Krüüger
Raivo Zilmer
Berit Väli
MTÜ Looduskoolitused
Darja Andrejeva
Sofia-Liis Kose
Olavi Hiiemäe
Janne Jõgi-Martin
malle salu
Merili Laur
Meeri-Lii Nairimäe
Katrin Naan
Ilona Maria Abiline
Taavi Ilvea
Silvi Metsar
Jaan Käär
Katre Alavee
Martin Valter
Kristel Karise
Aire Toomsalu
Madis Pukkonen
Veronika Mäemets
Aljona Anne Karpova
Maia Selis
Henrik Veenpere
Mati Lõhmus
Tõnu Laasi
Mattias Naan
Morgan Puust
mart männik
Angela Unt
Mona-Liisa Lille
Raili Ahe
Tiia Arro
Kaija Kutser
Anni Kersna
Aivi Murd-Murulauk
Suzanne Meliste
Sulev Iva
Taimar Tensbek
Indrek Jõgi
Karolin Käsper
Annemarie Maasik
Karina Suik
Karin Ratassepp
alari reidisaar
Tiina Tubli
Karmen Kallas
Kristel Karise
Herke Kukk
Triinu T
Melissa Kapp
Markko Junolainen
Liina Eik
Ain-Eduard Suur
Kaarel Reinvars
Nikolai Tšerkassov
Ellu Maar
Silja Timmusk
Meelis Ivanov
Kerli (kontakt teada)
Helgi Ilo
Mare Mägi
Sander Säde
Marek (kontakt teada)
Kristel Serg
Ruth Randlaine
Juhan Kundla
Kalle Kadakas
Kätlin Parmar
Mait Metspalu
Enver Lani
Tiina Trukits
Kristin Diener
Kaia Punder
Hanna Laanes
Gerdel-Gris Viil
Karl Jakob Toplaan
Katarina Loigom
Maaris Lõkk
Triinu Toomela
Kristiina Tamm
Riin Hallik
Kaia Otstak
Kadri Roos
Jaan Tammsalu
Margit Miller-Vilbo
Jelena Laas
Aari Helmelaid
Merilin Kermik
Riina Orgla
Kristel Muiste
Kristiina Meresaar
Urve Klaus
Antti Mäss
Mergit Inno
Kalev Põldver
Elis Saareväli
Aivar Sein
Martin Lillepuu
Urmas Saga
Triin Koris
Keity Härm
Margo Jõgi
Margit Rõõm
Villu Murd
Kerli Kõue
Susanna Freivald
Annika Härm
Alari Kolk
Stella Leima
Hedi Vrager
Ingrid Suharov
Annely Jürimets
Helle Salum
MTÜ Kalatuba
Thea Perm
Birgit Aaren
Helge Neukirch
Martin Vain
Mare Sokolovski
Julia Vinckler-Nannattu
Natalja Buhhalko
Arpo Vatsel
Pille Petersoo
Ellu Eik
Martin Suvorov
Pille Runnel
Urmas Saga
Olari Kärmas
Marko Usler ArtSmart Prindistuudio
Patrik Rand
Pille Pesti
Maria Välja
MTÜ Wikimedia Eesti
Maarit Cimolonskas
Jelena Vaht
Kaarel Nõmmela
Georg-Roland Pavel
Merli Ratut
Kaia Kukk
Mati Kuningas
Meriliis Lätte
Külli Keerus
Kaupo Lepisk
Erik Sikk
Kaupo Kikkas
Tiit Kikas
Triinu Varvas
Remi Põldemaa
Robin Veikko Metsaots
Marje Kallas
Linda Verte
Kristi Orle
Liina Rätsep
Põlde Põllumees OÜ
Roomet
Moonika Aava
Tali Kletter
Raul Leemets
Liis Ilula-Niinemets
Terje Kähr
Liis Prikk
Annemarie Maasik
Margus Kuul
Mikk Mathisen
Hanna Lillesiim
Gregor Jürna
Madis Taimre
Annika Adson
Triinu Praks
Andres Väiko
Ants Volmerson
Riina Kaasik
Kalevi Kull
Epp Annus
Tebe Jürgenson
Kadi Pajupuu
Erika Berzina
Eha Metsallik
Grete Tiigiste
Ulvi Sõerumäe
Piret Harineem
Mikk-Taavi Lenter
Andrei Gofmekler
Maarit Eerme
Daniella Predeina
Mari-Liis Kalda
Priit Jürgenson
Anastasia Shabelnikova
Aleksandra Predeina
Gea Kangilaski
Timo Luhamäe
Eve Komp
Ants Kask
Evelin Ilves
Mirjam Raun
Kaie Kattai
Aivo Averin
Anna Maria Praks
Lembit Otsmann
Karin Seppar
Taavi Rei
Katre Kikas
Teresa (kontakt teada)
Avo Raup
Urmas Praks
Grete Taimre
Kelly Vainlo
Evelyn Toom
Age Linkmann
Timo Tuuling
Aleksandr Kosenkov
Aase Saareväli
Marja-Liisa Sternfeld
Jaan jaago
Indrek Kolka
Tiina Annus
Allan Jürgens
Anneli Limberg
Mariann Välja
Margus Kärner
Aleksander Ivanov
Maire Toming
Moonika Dokka
Karin Heinsaar
Elis Järvsoo
Tõnis Alvet
Kaur Kohv
Bruno Mölder
Kadri Koppel
Ethel Kuusküll
Esther Raado
Triin Rast
Siret-Kai Laur
Mall Petersen
Sulev KURM
Kati Krass
Taavi Michelson
Toomas Keevallik
Merje Mägi
Ivo Rull
Käroli Michelson
Kristi Timma
Pille Säälik
Karen Milistver
Sirje Toomla
Maria Hommik
Epp Alatalu
Hedy-Marja Maasik
Maija-Britta Laast
Annika Viht
Kerttu Laane
Evelin Vesper
Kadri Kaasik
Lembi Lõugas
Helena Tomikas
Hanna-Liisa
Liina Potter
Emil Šehali
Maarja Karmin
Andres Levald
Kersti Ristimägi
Liis H (kontakt teada)
Ain Tomson
Siret Saarsalu
Riima Niidas
MTÜ Nõmme Loodusmaja
Liina Nigu
Ingrid Velbaum-Staub
Jaak Pärnik
Sander Sildoja
Lada Mehikas
Silva Pajo
Lea Lillemets
Birgit Sakkeus
Laura Laanisto
Triin Toomesaar
Märt Mägi
Laura Hein
Kaupo Karja
Toomas Kuul
Kersti Uudeküll
Margit Rebane-Pent
Kirke Miller
Antoon van Rens
Saskia Voogla
Margot Rozvadovsky
Taavi Kull
Riko Raheste
Allan Prooso
Jaakop Ivask
Reet Tomson
Kristo Kaljuvee
Jaanus Remm
Eleri Jürisaar
Kaido Värk
Aare Raam
Peeter Pent
Annika Juhkanson
Marko Karm
Tiia Jaanus
Piret Remm
Aigor Post
Triinu Jürisaar
Malvo Tominga
Ivo Kralla
Tuuli Särekanno
Jarmo Nikolai
Eve Kukk
Janeli Kiss
Kadri Toomeste
Sigrid Särak
Ilja Borodkin
Kaia Vooremaa
Aleksander Solts
Margus Krupp
MTÜ Arheoloogiakeskus
Jaana Karja
Kuno Velga
Kati Vellak
Urve-Annikki Eigo
Kaisa Karja
Ingrid Nielsen
Triin Pärn
Tannar Tiitsar
Irja Tammekänd
Jens-Patrik Rand
Kristo Kattel
Indrek Tark
Lars-Erik Tiitre
Priit Rum
Piret Klein
Reet Randoja
Merlis Lätti
Sigrid Saarep
Indrek Kangur
Aili Tilk
Lotta Mägi
Stella-Theresa Stoicescu
Katrin Kepp
Vivika Väli
Maret Meigo
Heiki Välja
Tanel Paut
Cärola Almosen
Mariann Raisma
Mari-Liis Bagó
Raely Pärlin
Karolin Tart-Tuul
Marianne Tiik
Helen Põldmäe
Ain Luik
Kadri Mats
Nika Nazarova
Minna Lydia Terasmaa
Kattri Pauls
Nils Niimann
Enn Kaup
Annika Valkna
Kadri Kuusk
Aime Koppel
Mari-Katrina Suss
Monika Õun
Kirke Tatar
Anneli Pukk
Madis Rõuk
Hendrik Kaurla
Meeli Küttim
Miriam Tõnismägi
Helina Otsmann
Indrek Soom
Eva-Karlotta Tatar
Kristel Veeber
Artur Kuznetsov
Siim Kajo
Maivi Talving
Merle Arnus
Katre Abel
Andrei Balašov
Kai Oks
Karmen Kõiv
Kelly Viilver
Toomas Lilloveer
Anni Borkvel
Veljo Sarapuu
Karl Hein
Riinu Rahuoja
Toomas Laanemaa
Jaan Kolberg
Emil Kalm
Annika Tiko
Sirli Ellermäe
Anna Liisa Regensperger
Siret Kuusik
Liisi Kõvasild
Anne-Lii Idavain
Kaja Viilas
Andres Teiss
Toomas Lilloveer
Ervin Makko
Anna Teele Orav
Sander Suharov
Liina Viks
Andres Luhamaa
Kert Lokotar-Reimann
Saale Kibin
Elar Viirlaid
Ida Teppo-Gualandi
Anna Leena Koržets
Andrus Loit
Kristina Võrk
Imre Kuldjärv
Romet Vaino
Laura Puura
Talvike Mändla
Terje Kolberg
Helen Kedelauk
Katrin Pärgmäe
Annette Miller
Iris-Barbara Jeletski
Veiko Herodes
Heiki Soomre
Kairi Voss
Anna-Liisa Liiver
Taaniel Bormann
Piret Tomson
Bruno Paberit
Lauri Linntamm
Tiiu Kask
Anu Kippasto
Sandra Hänilane
Priit Press
Maris Jakobson
Martin Sinimägi
Veiko Saga
Eve Kikas
Ellu Eik
Jandra Puusepp
Rita Liebenau
Rainer Lausing
Marian Nummert
Johanna Maria Maripuu
Aira Rahu
Anna Krasnikova
Taavi Tari
Ene Mardo
Katariina Rebane
Tiina Siimets
Toomas Sepp
Piret Nõukas
Indrek Noormets
Grete Nellis
Anu Stamberg
Ermo Hüüdma
Kätlin Puuste
Inger-Helena Koberg
Triin Kõrgmaa
Sigrid Lapp
Ahto-Lembit Lehtmets
Rait Karus
Priit Joonas
Andres Isakar
Jaanika Kilgi
Liina-Kai Raivet \ MTÜ Ehalkivi Ring
Sandra Mell
Ere Uibu
Urve Pill
Kristjan Paju
Indrek Sild
Endel Lepvalts
Leho Rennit
Ivi Saar
Marie Pappel
Lisette Kampus
Margit Välk
Äggie pak yee lee
Martin Ivask
Sirje Piir
Evely Saal
Ave Tuul
Triinu Noormets
Katrin Vilk
Birgit Pukk
Katri Rebane
Käthlin Uustalu
Martin Serg
Liisa Mitt
Liivi Arula
Heldur Sander
Siiri Kliimson
Elery Kiviberg
Mariel Luuk
Ingrid Peek
Aare Arula
Külli Samuel
Anne Lindvere
Marek Soo
Vitali Berezinski
Ivo Kruus
Eve Limbach-Pirn
Robert Røsberg
Jaana Kraft
Britt-Marie Kullison
Malle Mittal
Ene Malmet
Ave Sallez
Sigrid Jaanus
Roberta Bühler
Marje Koiksaar
Martti Kebbinau
Jaanus Tõnisson
Laur Tammeorg
Magnus Truupõld
Deniss Kipel
Epp Järve
Martin Õunap
Mart Viljus
Lee Sakk
Heli Savila
Ants Kurg
Kristiina Kisler
Ülle Vene
Eliis Vaino
Madis Pääbo
Riin Liht
Kulno Kesküla
Iiris Odras
Greiss Taul
Marju Kask
Taavi Talivee
Martijn Hosman
Magnus Lang
Mart Arrak
Marju Jalakas
Eino Paemurd
Minna Liisi Liivrand
Siiri Nõva
Marta Leen Volar
Martin Õunap
Margus Ots
Karl Tiedemann
Hendrik R. Helm
Kea Tiitsar
Velli Laaneorg
Kadi Sihv
Triin Seppet
Laivo Pallav
Ulvi Mustmaa
Mihkel Marga
Grete Napits
Kadri Paloveer
Bert Kasemaa
Martin Leiman
Siim Kilki
Kaisa Väärtnõu
Andra Aaloe
Urmas Udumäe
Helena Kisand
Mihkel Pihl
Liisbet Sarapuu
Aleksandr Nitsholdt
Kaire Valgeväli
Lauri Sepp
joosep tormis
Merejuula OÜ
Kaspar Kask
Saale Sams
Tobias Palm
Reiven Roos
Mirjam-Meerit Mets
Liis Aniott
Indrek Ulm
Piret Pappel
Pille Pirn
Linda Lehtmäe
Riia Hansen
Mairit Saar
Merit Karise
Imbi Arro
Harrastuskalastajate Ühendus Emajõe Nupuklubi
Anni Kendra
Kristel Kivistu
Loviise Liia Paas
Janika Tüür
Maren Ülevain
Getter H (kontakt teada)
Kaspar Kruup
Maria Jürisson
Raul Viidik
Maret Luht
Kersti Madis
Lembit Raidna
Liisi Karydi
Maria Mitt
Margus Kuusmann
Grete Siim
Eva Uri
Uno Kuusik
Kristi Vindi
Tea Tamm
Pirjelin Piirsalu
Marko Herkel
Hanna Maria Semper
Marge Kersen
Maili Jakobson
Allan Gladõšev
Joanna Jõhvikas
Jelena Tepp
Elle-Mari Talivee
Timo Suvi
Maarja Ojamaa
Margit Liivo
Kati Uuspõld
Kätlin Hõbemägi
Riia Hansen
Katri Hellat
Janar Jundas
Riina Buldas
Taavi Udevald
Reet Nurges
Taniel Paju
Urmas Raudsaar
Peeter Pruuden
Merle Toom
Irma Virve
Kristofer Penu
Marika Tulupova
E. P. (kontakt teada)
Sven Kautlenbach
Sven Erik Ojavee
Toomas Tiru
Marika Jõks
Kaili Kattai
Arnold Oliinik
Maiki Must
Ilona Aljasmäe
Marta Vatsfeld
Annika Klein
Kristel Raesaar
Mihkel Güsson
Maris Nõlvak
MTÜ Miiduranna Külaselts
Kaia Latkin
Mari Krõõt Volar
Reet Karro
Tarmo Toom
Kelly Koort
Margit Heinlaan
Lembitu Kentel
Johannes Saar
Marge Tasane
Andreas Jürimäe
Julia Maslovskaja
Helle Saga
Loona Paula Peetso
Martin Beek
Riho Värava
Marilin Ojang
Anne Õunapuu
Erika Jõema
Karin Kirtsi
David Jurjev
Eliisa Sokk
Helen Hallik
Klen Kert Korjus
Arvet-Imand Kompus
Kädi Alt
Marja Lill
Mihkel Väin
Siim Sutt
Voldemar Saga
Viljar Padu
Janeli Puusaag
Margus Jakobson
Triin Kampus
Laura Roop
Martin Otsing
Joonas Püüa
Viive Kupits
Margit Terasmees
Eva Aitsam
Silver Kits
Kätlin Pulk
Ingela Viks
Anton Bzhelenko
Kristi Allas
Sven-Joonatan Siibak
Hannes Veenpere
Agatha Murro
Kadri Krüüner
Irena Bormann-Eskor
Sirje Uprus
Heli Kadaja
Karin Maria Saarepuu
Virge Koiksaar
Taavi Tiimus
Kirsti Vooglaid
Indrek Tammoja
Arnold Priks
Liisa Linhein
Tiina Troškin
Kadri Tagel
Sander Vesik
Triin Pohlak
Piret Dahl
Kerttu Kivisikk
Eva Jakovits
Ainar Unus
Maria Klemmer
Loore Tuus
Imbi Kangro
Kristjan Veskus
Triin Nurk
Kaiu Hallik
Jaan Loderaud
Jaan Jagomägi
Tanel Nurk
Mairold Roosi
Carolina Ojaaru
Janna-Liina Leemets
Jaan Tuul
Kairi Valgma
Oü Veganurk
Kristjan Karumets
Aare-Paul Lattik
Sulev Kasemetsa
Mai Lepik
Kalmer Lauk
Tiiu Talvist
Anni Moore
Mario Põdra
Hendri Parrol
Martin Popp
Tatjana Sõtšova
Keidi Käis
Reet Servinski
Ivari Järvekald
Külli Piibar
Indrek Lään
Raiko Jäärats
Are Kont, TLÜ ökoloogia keskus, vanemteadur
Hanna Marii Ilves
Toomas Orm
Ursula Oja
Peeter Raimets
Jaanus Paal
Kristo Süldre
Kristjan Martin
Maret Einasto
Janika Oras
Karl Mägi
Mari Ann Ainsar
Taavi Võsu
Aire Orula
Tuuri Dede
Oliver J. Uibopuu
Marju Maasik
Andrus Lillevars
Sander Sepp
Koit Puusaag
Merit Otsus
Jüri Lipping
Ave Kongo
Kaarel Kukk
Ülle Püttsepp
Maria Uppin-Sarv
Juta Neutal
Kerli Teesalu
Jaanika Sokman
Mirjam Virtanen
Sander Laherand
Annaliisa Kaaremaa
Anita Aboltõn
Johanna Beek
Ave Tõnissoo
Kerttu Raudsep
Liina Püttsepp
Andres Kuura
Sabine Burger
Kristi Spelman
Anneli Kivirand
Jefim Aljoškin
Katrin Markii
Helen Sander
Eike Urke
Erki Pernik
Mari Tõruvere
Merike Puura
Innar Aaviku
Mart Velsker
Johanna Liis Udumets
Andero Visnapuu
Ane Libek
Pelle Kask
Kristi Kobli
Malle-Reet Heidelberg
Liisbeth Kirss
Katrin Varang
Kristjan Nagla
Anatoli Tafitšuk
Johannes Vind
Estelle Saavaste
Eerik Jõks
Oleg Vassiljev
MTÜ Uue Loomingu Maja
Margot Sepp
Neidi Kompus
Toomas Haruoja
Ülle Raag
Liis Konovalov
Kerth Prikk
Ivar Vilk
Laura Liiver
Christof Uisk
Teele Tiidt
Ando Vaan
Kaisa Lindret
Markus Meimer
Tiina Levald
Siret Mägi
Kärt Johanson
Mikael Orkomies
Andrei Orlov
Merle Kons
Anne Pirn
Erik Jõgi
Indrek Vaino
Triin Lätte
Marge Tava
Triin Kivirähk
Aleksander Kohlap
Maret Sihv
Kristiina Gjardman
Uno Käär
Kerth Prikk
Helle Laanes
Varje Siimann
Lauri Lätte
Airi Saarmäe
Kadi Karine
Henri Oliver Haljasoks
Eleri Galka
Mari Peterson
Kevin Põõsaste
Kadri Viires
Evelin Rumm
Hanna Reinpuu
Margit Klooster
Kaido Paapstel
Eerik Ääremaa
Martin Uudevald
Danel Valgepea
Linda Kolde
Toomas Kilgi
Marit K (kontakt teada)
Eva-lotta Jõemägi
Jevgeni J. (kontakt teada)
Malle Rebane
Larvo Klaos
Tauno Krüüger
Piret Pakler
Kristjan Kalde
Jaano Kempo
Annelii Peikolainen
Sandra Nihvelt
Liina Pernik
Diana Juhanson
Veiko Porkanen
Doris Mägi
Eve Oidsalu
Jörgen Metsik
Artur Nagel
Ivar Hansen
Maria Vilimaa
Riin Alatalu
Eda kadastik
Eha Nukke
Hedi Teidearu
Jael Puusaag
Rasmus Renter
Katrin Pärnpuu
Lija Gerassimov
Merit Kompus
Saale Kaing
Ain Hinsberg
Marianne Allas
Mare Hunt
Liisa Saamot
Bert Raudsep
Külli Kressa
Vitali Hvalonski
Margarita Randviir
Krista Palm
Lisette Reinvars
Marielle Rajasaare
Matiias Viiking Ojaveski
Tauno Türner
Kaido Kaasa
Artjom Mets
Rait Kikkamägi
Julia Freudenberg
Jaak Pärtel
Larvo Klaos
Mihkel Erik Peets
Mart Jüssi
Helika Pilt
Merilyn Sepp
Jekaterina Beloussova
Maria Helen Känd
Jegor Rodioniv
Rainer Tsirk
Jarek Jõepera
Terje Vanahans
Kaidi Liiv
Richard Puustusmaa
Marko Tammjärv
Kristin Lekko
Iris Feldmanis
Udo Niinsalu
Erik Parker
Allon-Felix Mägi
Indrek Paas
Tiina Reimets
Kristina Vaga
Kaisa Siimer
Eha Matkur
Tiia Orgna
Epp Valdaru
Jan Saks
Joosep Matjus
Ulrich Reimets
Veronika Leichter
Airi Tõnn
Johanna Puusaag
Priit Norak
Tanel Reino
Aino Tonka-Reimet
Aire-Piret Pärn
Belliisi Seenemaa
Ken Säde
Monika Kuurberg
Kaja Kreisman
Tiina Aduson
Heiki Soop
Triin Sternhof
Kristel Mandel
Pärtel Piirimäe
Sigrid Heinmets
Mariin Pantelejev
Kadi Laur
Irmeli Vaher-Jaanson
Kätlin Stahl
Konstantin Särg
Jelena Bogdanova
René Kuurberg
Anna Marie Jüriväli
Enn Kardmaa
Ekke Rainer Arndt
Katti Adler
Victor Polyakoff
Taimi Veedla
Urmas Sarv
Elina Kukk
Sten Dotsenko
Aime Janno
Marko Piht
Meeli Laanes
Thea Lubja
Andres Sats
Ekke Poom
Tatjana Beloussova
Sken Heidemann
Sirle Varusk
Miina Oras
Triin Kallas
Aarne Orgna
Juhan Takel
Mari-Anne Meister
Eve Osa
Laura Seedre
Ester Valdvee
Raido Rõivas
Mare Lilienthal
Tiina Matt
Aavo Kennik
Sirle Heinmaa
Iris Jurma-KAngur
Ieva Šiaškaite
Siim Soe
Liisi Lõhmus
Markus Karolin
Jonas Nahkor
Jaakop Ivask
Susanna Leies
Margis Kerner
Piret Simmo
Juhko Voomets
Anneli Ehlvest
Harju Matkaklubi
Evelyn Vällik
Agur Hurt
Vladimir Kovalenko
Kersti Tillo
Einar Kivisalu
Maia-Liisa Anton
Mauri Randma
Mariin Kärp
The Garage OÜ
Kristiina Kivil
Keidi Kreisman
Filipp Kruusvall
Karli Kontkar
Lille Brandt
Anti Sarap
Helen Sagadi
Aivi Tamm
Jorma Puusaag
Tiina Jaagosild
Ülli Jurkatamm
Madis Arukask
Merike Tamm
Taavi Väinola
Jaan Varts
Helena Järvis
Alex Hiis
Terri Mang
Anžela Kondrat
Ermo Helmelaid
Elvira Liiver Holmstròm
Kadri-Anna Sklave
Paula Pakk
Carmen Variksaar
Johanna-Maria Jaama
Laura Hint
Kristofer Kallas
Katharina Grepp
Liisi Luht
Kairi Tammaru
Marge Kõdar
Sitet Annus
Margus Tomingas
Urmas Raude
Jakob Naagel
Liisa-Lotta Raag
Jaanika Nessler
Reio Pukonen
Mare Kalme
Agu Trolla
Agnes Teesaar
Hesi Siimets-Gross
Ragnar Baumann
Leonhard Järvis
Mikk Siemer
Olavi-Heikki Kiviloo
Jaak Jaakson
Rait Sohkin
Lonny Lorena Sild
Anu Väli
Aivo Põlluäär
Janek Piirisild
Kai Moisar
Henrik Kutberg
Enrico Laine
Johanna Lehtmets
Ruta Lahti
Ahto Errit
Rein Seppel
Janar Soidla
Mart Salumäe
Sirje Vahar
Robert Treufeldt
Nele Šavlin
Maila Chan
Liis Vares
Evelin Seppar
Maaja Hallik
Kersti Seeba
Marie Käige
Joonas Vatter
Kai Jeeberg
Aire-Piret Pärn
Lagle-Marie Tamm
Monika Lell
Tormi Tabor
Liisi Jänes
Villem Voormansik
Maria Mölder
Karola Minka
Helen Arusoo
Erkki Peikolainen
Paula Salme Sandrak
Getter Nuut
Merili M (kontakt teada)
Hermo Sakk
Annegret Unnuk
Madis Põdra
Triin Viires
Moonika Põdersalu
Anett Holter
Jarmo Reha
Irina Suhhova
Madis Saareväli
Külli Solo
Rein Olesk
Liis Lääts
Kaari Perm
Merly Mändla
Karmen Beekmann
Lore Peekmann
Toomas Väli
Annabel Ots
Erik Richard Salumäe
Signe Pikk
Vladimir (kontakt teada)
Kai Tibar
Eetel Moistus
Liina Käär
Maarja Masing
Merilin Talumaa
Kristin Prits
Rafael Jenokjan
Margit Päkk
Erika Pärn
Tuuli Hõimoja
Helina Vares
Piia Kivioja
Liia Rebane
Liis Leini
Urmo Reinek
Vahur Hansen
Aleks Jožik
Tristan Saupõld
Janar Plaas
Elina Koel
Sander Roosimägi
Anastasia Beresneva
Sundaze the Label
Juri Garanin
Signe Talviste
Jüri Siilivask
Riina Holtsmeier
Marju Peärnberg
Anne Tõruvere
Riina Tobias
Maria Lilje
Eino Haavasalu
Tanel Kuusemets
Margit Ilves
Mikk Saard
Kaisa Vajak
Kadri Väljaste
Margus Pukk
Friedrich Kaasik
Merilin Talumaa
Esimene Eesti OÜ
Rivo Kimsto
Kalle Kukesman
Mait Mikkelsaar
Lauri Lepik
Piia Post
Avo Kiisk
Kaari Laanemäe
Andra Puusaare
Mariliis Leiner
MTÜ BAL Bureau
Roland Peets
Kersti Nurges
Kadri Mettis
Cornelia Bormann
Karl Aarne Vihm
Kadri Reimann
Airi Toots
Marko Lember
Kaia Tänna
Eik Erik Sikk
Anni Peebo
Eleriin Tekko
Katrin-Uta Puldre
Külliki Asu
Kertu Hool
Stanislav Moskalenko
Kirsi Rajasalu
Helen Vaaks
Triinu Jürves
Indrek Paide
Liina Lemming
Patrik Tamm
Lea Jalukse
Hendrik Tasa
Uku Nurges
Laura Tõru
Rebeka Kübard
Birgit Elu
Lagle Lõhmus
Sirle Puusta
Heidi Luik
Anneli Arusaar
Ott Hõimoja
Liisa Pulk
Inna B (kontakt teada)
Carl Merilain
Inna Iir
Mai Prisk
Vaike Tasa
Jaan Evart
Karmen Kärmas
Ele Siitka
Jevgeni Potapov
Tiit Kanne
Kadri Agu
Maria Rahamägi
Aleksei Totšilin
Riho Mikko
Ervin R. Piirsalu
Kristiina Paunel
Kirsti Lukman
Sirje Medell
Jüri-Illimar Reinberg-Shestakov
Marten Laur
Urmas Heina
Triin Lemkov
Kaarin Briedis
Mari Raidla
Marta Chan
Andres Tomasberg
Mai Stern
Katarina Pullisaar
Andres Tummeleht
Margit (kontakt teada)
Andres (kontakt teada)
Erki Visnapuu
Tõnis Pink
Kalli Kalde
Aap Kaur Suvi
Kait Gustav Kikas
Monika Kreinin
Jürgen Ruut
Mihkel Vitsur
Berit Tasa
Tarvo Valker
Sigmar Karjus
Rasmus Kask
Jaana Metsnõmm
Kaija Arroval
Maire Põld
Egle Heinsar
Ott Harri Roosimaa
Tristan Narusberg
Margus Tiru
Eva Püssa
Mari-Liis Märtson
Lembi-Liis Ebre
Kaisa V-P (kontakt teada)
Karin Avango
Aivo Rannik
Barbara Niitvägi
Rauno Palm
Marianne Raid
Anastasija Suprun
Dagmar Orula
Tiina Näks
Liis Peets
Sirli Link
Mirjam Mikk
Annika Virolainen
Ain Kõiv
Vilve Rüster-Saleem
Mari-liis Keerdi
Viktor Dorosko
Jarko Jaadla
Sigrid Õnnis
Ülle Jalukse
kalle keskrand
Marika Haavamäe
Anne Tüür
Lembe Levo, Pirita linnaosakogu
Elis Uusoja
Joosep Gross
Stella-Mary Pahmar
Janika Kruus
Žanna Anatskaja
Tanel Mehine
Urmas Koemets
Priit Plaado
Oleg Filonenko
Andri Lõhek
Kadri-Ann Kivisild
Maksim Tooman
Hanna-Liis Lao
Ülle Kurm
Getter Raidam
Erkki-Sven Tüür
Tuuli Maarja Põldma
Olukord OÜ
Laura (kontakt teada)
Kaia Lepik
Marje Mee
Ahti Kruus
Ivar Pärn
Andrei Vaht
Silja Paavle
Liis Hindriks
Kaie Eha
Sven Pikk
Kadri Kiho
Anne Raadla
Krista Roostar
Jakob Paali
Ireen Kennik
Laur Uusmägi
Kristiina Heinvars
Maris Juuse
Riin Rehepapp
Peep Veedla
Anna-Theresia Oldroyd
Dmitri Predein
Sandra Haugas
Erkki Juckum
Märt Suga
Vaike Koordi
Georgi Viies
Eneli Grossmann
Camilla Sandra Paas
MTÜ Viru Folk
Monika Saarkoppel
Marianne Aruste
Ülle Hilep
Natalja Nikonorova
Kadri Suitsmart
Johanna Oden
Marek Luige
Eleri Porroson
Pille-Riin Tülp
Andrei Tufljakov
Liina Puu
Eva Ehvärt
Madli Oras
Inna Turu
Marina Semtšenko
Olavi M
Triinu Viilukas
Katrin Jaanimägi
Airi Luik
Andres Korberg
Kaja-Riina Plumann
MTÜ Pesapaik
Kirill Komlev
Helen Melesk
Linda Zagorska
Christin Taul
Triinu Körsi
Evelin Pōder
Ott Tiigirand
Silva Sulg
Laila (kontakt teada)
Heldur Leinola
V Loik (kontakt teada)
Romet Pott
Elina Valk
Hannes Poolamets
Timo Avi
Inge Peterson
Kadri Rehema
Merilin (kontakt teada)
Erik Raag
Indrek Kalamees
Ivo Pass
Piret Pani
Raidi Raudne
Kalev Liiver
Anton Stjopotskin
Aivar Ohno
Diana Türna
Kaarel Mikkin
Ave Leberecht
Katrin Aaremaa
Lisann Aljaste
Ea Velsvebel Greenwood
Riina Salumäe
Mihkel Kokk
Jakob Teppo
Ahto Palmre
Kristjan Peterson
Andrei Bondar
Priit Liivak
Hedi Ainsar
Riin Tammiste
Sille Midt
Karl Peebo
Õnne Kurg
Ott Heinapuu
Erkki Reinhold
Kerttu Tilk
Kadri Schüts
Elin Madli Peets
Madli Saat
Kaisa Murumäe
Jevgeni Kljukin
Liina Kesamaa
Jaanus Roostalu
Liina Pruulmann
Helena Altmanis
Kaja Kirsch
Merilin Raudna-Kristoffersen
Erkki Reinhold
Martin Oder
Kadri Mäkišev
Katrin Allas
hendrik kaljujärv
Minna Mari Ambur
Vivian (kontakt teada)
Siiri Talumaa
Viilup Suuresaar
TrekZone OÜ
Leida Ojasoo
Hanna-Maria Zeilanova
Vivian Unt
Kristina Vitrjanaja
Susanna Mildeberg
Rait Kuusk
Kleer Suursild
Jana Kübar
Tiina Saar
Lilian Kitsing
Jelena Antuševa
Ingrid Hübscher
Merli Rätsep
Anni Kagovere
Pille Pani
Andrus Tikerpe
Kristina Tamberg
Ketly Kukesman
Kati Roosimaa
Andero Kurm
Helena Sammel
Aleksandr Kosenkov
Siim Ringinen
Aare Kesamaa
Aigar Kalde
Morris Eigi
Mariliis Einma
Aleksandr Lingevicius
Liisi Rünkla
Mendo Veskimeister
Ene Einblau
Johannes Tomasberg
Jaanus Ehte
Ia Remmel
Sulev Sommer
Oliver Tätte
Els-Maris Kauber
Marek Peido
Kais Väljaots
Lääne Saaremaa Kihelkonnakogu MTÜ
Tiina Maiberg
Kaimo Põder
Sten Lassmann
Anneli Jaanus
Kristi Kendra
Asner Kolla
Valdo Kangur
Fredi Puurand
Tarmo Aruväli
Enda Pärisma
Hedi Kard
Anna Žukovets
Annabel Runnel
Kirte Jõesaar
Merit Lõhmus
Volmer Veerme
Margit Zalenska
Veronika Väljaots
Vladimir Horovets
Eve Valkiainen
Helen Vislap
Ann Marie Lepik
Stanislav Ivanov
Eve Kurm
Kadi Treial
Piret Väli
Õnne Luik
Nele Tiidelepp
Maris Uusküla
Tarmo Randel
Sigrid Mutso
Aare Ööpik
Roman Grünbaum
Minna Lepik
Agneta Neuland
Anneli Kimmel
Martin Lõbu
Piret Annus
Katrin Enno
Urmo Vaikla
Teele Saag
Hanna-Liisa Koosapoeg
Triin Viljus-Schippers
Külli Aas
Oliver Kruusandi
Hana Arras
Lilli Siitka
Riste Keskpaik
Tiina Adamson
Kreete Viira
Johanna Vaasma
Elo Vilks
Katrin Freyberg
Kätlin Müür
Janno Jõulu
Anna Trei
Roland Otsing
Mari Lipp
Taavi Vaasma
Ulvi Valle
Risto Järv
Merit Makrjakov
Siim Tarros
Olle Ojasu
Marion Selgall
Aleksandr Kosenkov
Jaana Salujõe
Kadri Kalda
Eve Sepp
Anton Karelin
MTÜ Minu Kalad
Tiina Tôrva
Laura Paide
Kaddi Sibul
Katrin Kaljuste
Jarno Nurm
Roman Grünbaum
Maris Lampe
Юрий Cорокин
MTÜ Tartu Budoklubi
Anne Grete Aps
Marika Alver
Sofiya Senichenkovas
Sven-Erik Mändmaa
Tõnis Org
Arno Pillerpau
Hanno Parksepp
Sirli Platov
Veljo Värava
Andreas Kangur
Frank-Leander Saunanen
Deniss Šeletski
Wolfgang Doneus
Lili Kängsepp-Puun
Britt Mäekuusk
Triin Tohver
Kaire Savi
Tamara Soots
Siim Tuisk
Marko Mändlo
Evelyn (kontakt teada)
Maivi Väli
Dmitri Mustonen
Elena Gallaher
Eda Öpik
Elo Petron
Ole Vikshaaland
Riina Paas
Oliver Kuur
Irina Meldjuk
Erki Marmor
Sven Tuuling
Keiti Allik
Triin Johanna Paldermaa
Neeme Tõnisson
Ave Käige
Marin Mõttus
Karl Hendrik Rattus
Indrek Abel
Aili Siida
Paul Kaasik
Kadi Uibo
Rain Vellerind
Monika Ristikivi
Grete Nootre
Marge Laasberg
Immar Puun
Aile Möldre
Maarja-Enid Pärna
Laura Lehto
Madleen Maria Kirja
Karolin Kull
Raivo Stern
Taavi Heinsoo
Kreity Karu
Ain Pello
Agnes-Gertrud Aavaste
Tiina Vares
FIE Maret Vihman - Lahemaa retkejuht
Maivi Leppsalu
Martti Vaidla
Rain Jõerand
Cärol Kralla
Mari Targo
Katrin Saarsalu
Eerik Leibak
Anrike Piel
Kadri Org
Aili Normak
Annika Altmets
Tiina-Karin Tael
Märten Puust
Karin Kaja
Eduard Pukkonen
Meeri Rahn
Kaia Beilmann
Toivo Sepp
Kairet Luiga
Stanislav Katšin
Siim Erissaar
Reili Kuusemäe
Laura Põldma
Karmen Tellisaar
Liis Väljaots
Anu Riisalu
Esko Vares
Aliis Aalmann
Elli-Mari Lelle-Haav
Veiko Vares
Krista Muru
Annika Kullas
Maarika Puust
Einar Klaas
Juri Tretjakov
Silver Palumaa
Indrek Ibrus
Siret Tammekänd
Anneliis Volmer
Kersti Tepp
Külli Tõnismägi
Riin Kuur
Liis Viira
Andres Kull
Helen Toom
Andres Veerpalu
Markus Eller
Heidy Sutt
Liis Kuusemäe
Regina Poks
Erki Kukk
Solveig Jahnke
Peeter Tamm
Janne Maisväli
Pavel Polubojarinov
Juhan-Markus Laats
Marko Aasa
Ly Tammekänd
Ann Marie Ansper
Leida Lepik
Tõnis Viira
Maarja-Liisa Linnasmägi
Ell Sellis
Rebeka Rummel
Sigrid Põld
Kristi Viil-Sild
Kelli Kuslap
Kristiina Kangro
Heiki Vellavere
Dana Noormets
Jaan Reimand
Hellin Õunmaa
Maret Sildala
Kaie Nõmm
Liisa Ummelas
Marju Pajumets
Joonas Vali
Liisa Rahusoo
Riina Kasterpalu
Juta Suurmets
Ain Tamsalu
Julia Berg
Eva Leesment
Lelet Aavik-Part
Madis Aaren
Arne Lillemets
Meeli Tammekänd
Birgit Pajust
Martin Pau
Triinu Suits
Kadri Vilu
Aleksei Lavrinovitš
Lea Tormis
Mari Pärn
triin teramäe
Britt Tulit
Ene Soolepp
Karoliina Kangur
Fred Kerner
Argo Kubja
Kaija Vaaks
Arabella-Kristina Allvee
Maire Reiberg
Jaana Vain
Heidi Jakobson
Robert Hamonjan
Tiina Luik
Andrus Roos
Tiina Leiaru
Sirje Norden
Kaie Pärt
Mare-Li Aavik
Triin Kerge
Nikolai Svitskar
Krista Piirsalu
Helena Karjartse
Sandra Sabur
Elen Lepland
Anu Väli
Laura Kaare
Oliver Soom
Yuliia Puzanova
Veiko Tubin
Anna Heinsoo
Siiri Palmiste
Villem Nigu
Erki Kivistik
Mart Kirs
Margarita M (kontakt teada)
Alo Eenmäe
Kadri Mäger
Ivo Saarniit
Joanna Kordemets
Jaanus Kaasik
Kerli Vijar
Helli Urmet
Tatjana Siir
Kristi Oja
Kersti Jalas
Helena Ehrenbusch
Andrus Paat
Kaisa Kivirand-Sepp
Kaisa Laar
Kadi Miemis
Mari Sofia Piir
Kristi Siibak
Gerli Kirikal
Klara Taberland
Tiina Palumaa
Aksel Haagensen
Ere Vasli
Kerttu Liisa Sepp
Meri V (kontakt teada)
Ants Leiaru MTÜ KALESELTS
Lea Nilson
Anna-Grete Joamets
Rauni Rohuniit
Ketlin Kaljas
Marek Iila
Сергей Картежников
Jakov Ovtšenkov
Rainer Mahl
Aale-Triinu Sonn-Tambaur
Margit Partei
Kerli Saar
Tiina Tanner
Janar Saaron
Gina Uusalu
Kadri Kukk
Margus Ott
Katrin Hallik
Antti Parve
Siret Saarniit
Tiiu Roosma
Johanna Sooba
Madli Pärn
Tallinna Loomaaed
Marko Martinson
Piret Hansen
Katrin Kont
Allika talu OÜ
Helen Kannus
Marina Lisetskaja-Golunova
Mari Saareväli
Birgit Toom
Urve Lorens
Üllar Tammekänd
Maibel Napa
Karl Õiger
Madis Reimund
Gavrilov Aleksey
Tiina Rosenberg
Liisi Tepandi
Merle Veenpere
Markus Leppoja
Helena Oras
Kaupo Palo
Janika Kibus
Lauri Eisler
Tuuli Velling
Keiti Mûrkhain
Jüri Nurk
Alfi Kannus
Teet Ottoson
Lauri Tikk
Merlin Tammar
Martin Tamm
Ave Säärits
Rea Kuldkepp
Joosep Vaikma
Laura Tibbo
Raffael Somelar
Anastassija Raud
Paula Pajusaar
Piret Puppart
Liisi Küla
Indrek Jets
Lee Merila
Taavet Jansen
Vivian Valkma
Kairi Niinepuu-Mark
Olga Pärn
Maris Kirss
Pille Simral
Maarit Helistvee
Andres Palumaa
Kairit Kulm
Indrek Jets
Lee Merila
Taavet Jansen
Vivian Valkma
Kairi Niinepuu-Mark
Olga Pärn
Maris Kirss
Pille Simral
Maarit Helistvee
Andres Palumaa
Kairit Kulm
Kairi Raime
Maria Toom
Eliise Uueni
Johanna Reinvald
Kristiina Tallermann
Inna-Inga Kalmus
Mesike Tõrv
Sören Silm
Anu Kehman
Katrin Noppel
Piret Kruusandi
Jane Idavain
Asko Trepp
Hella-Liisa Aavik
Hanna Piksarv
Jaak Sepp
Margus Haavamägi
Priit Pärn
Mihkel Pari
Alvar Kõiv
Andres Reimann
Merje Ottson
Aet Leemet
Maris Rand
Klaire Niilus
Sergei Raud
Ede Oja
Kaia Jõks
Säde Simso
Toomas Muru
Epp Libe
Helle-Viivi Tolk
Mirjam Arrak
Henri Piiroja
Birgit Plaado
Triin Hook
Sille Lass
Kaisa Linno
Sergei Rešetnjak
Tiiu Liivamägi
Maris Rüütli
Mai Allik
Kaie Silla
Sophie Voswinckel
Luisa Susanna Kütson
Mari Vahermägi
Talis Lepik
Rauno Major
Kadri Tsirk
Birgit Poolamets
Loviise Kapper
Järvi Lipasti
Liis Sillaste-Toots
Kalle Aasamäe
Lauri Kärk
Art Alver
Rauno Avel
Heiti Tobi
Sigrid Paavle
Külli Urb
Mari-Liis Tammi Kelder
Anne Roolaht
Karl Pütsepp
Lembi Laid
Roosi Rõõmusaare
Maris Kivistik
Katrin Vacker
Andres Tarik
Kaire Russ
Ester Kaul
Thyle Kelder
Siim Kask
Egle Köster
Arvo Siir
Helen Erg
Tuuli Veersalu
Reet Mägi
Anneli Pihl
Annika Soikka
Mart Veerus
Kristel Petermann
Kardo (kontakt teada)
Johanna Trass
Kaia Ansip
Aleksei Artjunin
Toomas Voog
Kerli Okas
Karel Riitsalu
Alexander Moon
Aleksandr Horohonov
Iris Oja
Madli Pindmaa
Katrin Vilba
Erik-Hugo Pajos
Karoliina Ansi
Annelu Karin
Anneli Kalle
Kaie Mihkelson
Kaspar-Villu Aaslaid
Claudia Mägi
Erika Tamm
Taavi Okas
Leili Jõgi
Haja Eist
Inga Valk
Tõnis Milling
Peep Urb
Hannes Luts
Sirje Trei
Katariina Tamm
Laura Lugus
Lauri Urb
Raul Lillestik
Saara Maria Puur
Pille Ellamik
Ülle Kogerman
Margus Jõgi
Liis Harjo
Ott Mägi
Juhan Idnurm
Sandra Miländer
Siret Pukk
Ilja Maljutenko
Oleg Egipte
Alice Laanemägi
Niina Murdvee
Ville Mart Volar
Raivo Hool
Kristi Maasik
Veera Marjamaa
Kätlin Aas
Ruth Rooba
Tiina Hiob
Mairi Lilleleht
Simeoni Sundja
Katrin Kristoving
Ott Kartau
Jaanika Sikk
Auri Jürna
Kaie Palta
Liina Valt
Regina Seppik
Kristina Aedviir
Atso Matsalu
Enelin Estelle Grau
Juhan Idnurm
Tiit Rooba
Marilin Maurus
Heidy Rähni
Robin Päll
Katri Mägi
Sheila Kahr
Tarmo Velmet
Gennadi Lobossok
Kristi Grišakov
Reino Herranen
Martin Täll
Inger Kivari
Juta Müllerstein
Tanel Joamets
Andreas Kask
Olga Allikvee
Nataliya Lobosok
Hanna-Liina Vōõsa
Eneli Varusk
Ann Poolma
Liina Mooney
Kätlin Ingi
Krista Vendelin
Mari Kurissoo
Birgit Bergson
Erik Alalooga
Ermo Vahter
Kärt Poots
Kerli Liiv
Stina Rahnel
Carmen Isabel Kehman
Rainer Lainemäe
Aleksei Lihharev
Hanno Sirkel
Lembe Kocys
Jaigi Puusaag
Simon Dalzell
Heldi Haabel
Maria (kontakt teada)
Tiiu Ello
Merilin Peedo
Elar Leit
Maria Bubina
Siim Lepik
Anneli Leit
Tiiu Valdson
Margit Lassi
Lars-Lauris Uueküla
Kaisa Suurkuusk
Rauno Umborg
Helena Eenok, Eesti Metsa Abiks
Niina Murdvee
Marget Miil
Aare Karjus
Jürgen Täll
Liina Unt
Aivar Tugedam
Laila Talunik
Ann Lumiste
Asta Pajos
Taavet Kutsar
Niina Murdvee
Alar Viitmaa
Liisa Maria Tammesoo
Katarina-Emilia Kõiv
Sofia Pribludnaja
Triin Visnapuu-Sepp
Villu Soon
Kristi Lõoke
Jaan Paulus
Elen Lotman
Kati Sihvre
Vladlen Naydanov
Stanislavs Slamenecs
Harley Säde
Tiina-Maarja Einla
Ele Järvsalu
Kristiina Roosild
Kadri Naber
Marika Manglus
Ludmilla Sööt
Liis Koort
Sirje Azarov
Eve Mander
Aleksandr Horohonov
Johanna Maria Vilgats
Kristiina Altmäe
Eva-Maria Marjak
Ranno Puumets
Heili Luik
Arne-Olavi Valdson
Yoko Tees
Aune Veersalu
Martin Naber
Piret Krustok
Anne Poksi
Aldo Vaan
Räpina Jack (bänd)
Anneli Kolde
Oleg Tšubarov
Stephen Knowers
Liis Aedmaa
Agnes Alajõe
Anu Sepp
Hektor Roosileht
Mari-Liis Posti
Toomas Tali
Pirjo Vaarmaa
Külli Mihkla
Karen Nurmine
Lelet Hollo
Ele Lepik
Mari-Liis Tõnström
Airi Kaukes
Kristin Pille
aili Jõeleht
Kristi Põldoja
Kalamaja Prints OÜ
Eleinika Viljat
Riin Raudmann
Kalev Jago
Merlin Kalle
Heikki Rajalo
Ester Kuntu
Teele Strauss
Meelis Mihkla
Pille Korb
Janne Põlluaas
Ragnar Kriiska
Andra Helena Engström
Kaie Mihkelson
Elina Tamkõrv
Katrin Tiido
Anne Aav
Asko Tamme
Doris Poolamets
Maksim Lobossok
Jaanika Tammekänd
Tristan Priimägi
Laura Sepalaan
Edgar Kaare
Heili Luik
Kaire Tero
Emil Samuel Aaliste
Liina Männiksaar
Johannes (kontakt teada)
Oleg Jerofenko
Sirja Ohakas
Ingrid Sogenbits
Reelika Kivilo
Gerd Kukk
Rutt Adusoo
Andreas-Ra Adoson
Mart Mühlberg
Leene Korp
Karis Söönurm
Evo Kollamaa
Mirko Mustonen
Mart Mustkivi
Marju Unt
Urmo Braun
Fil Vinokurov
Pille Laiakask
Kaiti Redlich
Anne Menert
Jana Pokotylo
Eve Saare
Merle Muru
Heili Luik
Semjon Alonov
Juri Antonov
Kaie Saarrmägi
Kirill Lobossok
Karin Rosenthal
Piia Sandrak
Ester Pae
Triin Tammert
Nele Tammsalu
Lara Podkuiko
Erik Valdmaa
Eve Alttoa
Eike J. Raielo
Tiit Saare
Iris-Maria Valtmann-Valdson
Liisa Lilje
Tiia Mänd
Emma Magdalena Keränen
Kaire Ilus
Hele-Riin Palumaa
Karen Kangro Burns
Aet Udusaar
Lea Kottise
Ive Vaagert
Janek Kivi
Arina Laanemets
Merike Hiibus
Ele Rieberg-Meiel
Pille-Riin Rožkov
Inga Hiiesalu
Maarja Naagel
Erika Uibo
Deniss Burakov
Merike Mitt
Katriin Kütt-Oad
Betty Abel
Jass Seljamaa
Herman Klas Ratas
Piret Veigel
Vahur Krautman
Andri Suga
Kelly Otsman
Indrek Hiibus
Merle Lilje
Katariina Aule
Eva Pajusaar
Maarja Malmet
Katrin Kolnes
Maris Mändel
Kristiina Iilane
Jevgeni Gurov
Küllu Tišajev
Inese Nikopensius
Valju Mölder
Riina Pihlak
Sigrid Hiis
Helen Rekkor
Aire Mälk
Kristel Kuslap
Maarja Lainevoog
Esta Sarkovski-Lepik
Juulius Vaiksoo
Jaan Lisin
Kerli Sikaste
Tõnis Kirsipu
Juhan Suits
Maarja Grossberg
Triine Kose
Tiina Kirs
Kristina Lillepea
Eva Sandra Uustal
Krista Pikkur
Elisabeth Mühlberg
Pille Epner
Riina Martverk
Annika Nilson
Andrei Klobušnjak
Külli Selke
Mati Tubli
Tanel Ojang
Julika Luts
Raili Friedemann
Marju Villak
Siim Kajo
MTÜ Järvelaev
Siiri Põldra
Mai Kell
Reina Kiisel
Kadri Suits
Liisa Lilienthal
Andreas Palm
Eneli Oitmaa
Helen Illend
Minna Haasma
Angela Leiaru-Indriko
Helena K. (Kontakt teada)
Karol Säär
Kadri Matteus
Maarja Kivi
Kerli Sikaste
Relika Kala
Säde Sooman
Indrek Luberg
Paul-Gunnar Loorand
Aivar Silma
Anett Anton
Toetan (nimi ja kontakt teada)
Marge Nelk
Marju Anderson
Heidi Rand
Eve Sarap
Liina Kirsipuu
Ekke Janisk
Tõnis Jürgens
Maret Müür
Joosep Sarapuu
Kaili Preismann
Jan Erik S. (kontakt teada)
Liisa Mihkla
Tõnu Säär
Aldo Maria Jakovlev
Silver Jahimees
Liina Pääbo
Igor Pimenov
Anu Ülejõe
Helina Torv
Mia Riin Roosalu
Riin Kanepi
Katarina Kotselainen
Deelia Pilve
Rain Adamson
Edvin Teekivi
Liisi Liivik
Laura Oks
Laura Mihkla
Kadri Vahe
Mirjam Averin
Aive Zirk
Aire Tammik
Ahto Luhamäe
Hannes Kose
Liina Kittask
Inger Paroll
Alex Roost
Kerttu Küünarpuu
Eeva Mägi
Mihhail Zabortšuk
Eva Koff
Mia Maria Rohumaa
Marika Ahven
Ellen Eigi-Pankevičienė
Signe Sildever
Marit Maaker
Maria-Liisa Leonidov
Marleen Sinikas
Ingrid Roose
Ingrid Purje
Tanel Tero
Silvia Lotman
Kaie Kal
Reet Urbsoo
Mikk Laos
Karin Allik
Aleksandra Koel
Triin Loosaar
Kristo Moppel
Laivi Ijeh
Helen Järv
Eliisa Sirelpuu
Anneli Põldra
Jonas Taul
Ivar Ilves
Triin Marts
Alo Ervin
Maria-Lee Liivak
Mari-Liis Tigasson
Ketlin Keir
Henri Kivi
Aino Arro
Sulev Ingerpuu
Eleri Hiis
Tiia Kiis
Ott Kingisepp
Kaspar Pae
Annika Lõhmus
Henri Palm
Mari-Ann Kelam
Kaidi Ojassoo
Maile Koger
Rita Arman
Jaana Nukki
Mae Kivilo
Ingrit Kaldoja
Kaarina Konsap
Anete Maria Meresaar
Riho Tammela
Ingrid Masing
Heidi Öövel
Laimjala Loodussöprade Selts
Aleksandr Solonintsik
Ene-Liis Semper
Renee Zirl
Jasmin Kulagina
Anne Margusoo
Albert Ludwig Roine
Elo Järv
Taavi Tiidor
Tunne Kelam
Liis Leonidov
Sander Nemvalts
Eva Sorokolet
Marek Lohi
Kristiina Oja
Regina Kuningas
Kaarel Koger
Jaano Martin Ots
Kadri Reimann
Rein Kalamees
Tiina Peets
Maria Liive
Kadri Parikas
Kadi Kõiv
Taali Tuulik
Urmo Mets
Reelika Kaljurand
Kai Rikken
Asta Sepaste
Stefani Blüm
Mari-Ann Joosing
Anni Talts
Lembit Berkis
Anne-Liis Kask
Mihkel Puusepp
Mark Rasmus Tunger
Alexandra Milyakina
Kalev Aasrand
Ingrid Mägar
Merike Lohi
Tõnis Tammetalu
Merje Pihelgas
Urmas E. Liiv
Sander Lillestik
Helje Möller
Justina Kolberg
Katrin Tagoma
Laura Laas
MTÜ Jenny Kruse
Artti Kasemets
Elle Sõrmus
Mart Oruaas
Ingel Vaikla
Pille Tamm
Kerli Kaaleste
Astra Kütt
Gert-Heiko Kütaru
Katrin Vaagert
Liis Leonidov
Risto Tamm
Inge Vähi
Marten Gustav Lähker
Kadri Sundja
Ene-Liis Semper
Veera Marjamaa
Maris Saar
Reili Lääts
Nils Joonas Kristian Saar
Merilin Jusilo
Tanel Tiivel
Anton Klink
Mariana Hint-Rääk
Raili Pulk
Kai Kiik
Juri Mjatlin
Kaie Kruus
Raili Russak
Janek Eljas
Elisabeth Tammiste
Aavo Puurits
Katriin Vinogradov
Anneli Tibar
Kirsti Kapp
Ulvi Maiste
Märt Liivik
Marget Pae
Silja Kaigu
Kaitti Kattai
Edda Ainumäe
Mari Jurtom
Liisa Smith
Allan Kima
Triin Hunt
Kristin Lillemäe
Joel Väli
Mait Jaanus
Birgit Viru
Hinno Ainumäe
Inge Vähi
Tea Toode
Liisbet Ross
Anu Kollom
Kadri Väljaots
Marge Sarv
Tüüne-Kristin Vaikla
Viljar Grauen
Heli Th (kontakt teada)
Ann Koskor
Nils Grossberg
Kristo Villem
Kristina Regina Talving
Kersti Lindström
Mirjam Varik
Eliis Kuus
Hannele Känd
Ott Sepp
Jan Aasa
Jesse Ottmann
Toomas Schvak
Kadri Prants/Kadriga Koos OÜ
Jaana Rässa
Maarja Vuin
Tiit Laur
Raido Rüütel
Kristel Paimla
Stiina Kristal
Liisi Toom
Madli Heinsoo
Margus Vilbas
Mikk Teder
Raili Pulk
Ain Suurhans
Valdek Laur
Elise Joonas
Toivo Jürma
Isabella Viršila
Oliver Tsupsman
Martin Rohtoja
Meeri-Liis Tamberg
Taavi Varik
Kati Kivja
Joanna Kaarmaa
Andrei Klobušnjak
Teele Uustani
Katre Kahre
Sirje-Linda Ess
Ardi Sažko
Sergei Horohonov
Rain Parve
Johanna Otsman
Viktoria (kontakt teada)
Anneli Randla
Martin Malm
Liina Kukk
38 (nimi ja kontakt teada)
Katrin Loss
Kadi Sink
Maria Maasik
Helari Sirelpuu
Anu Ruusmaa
Bety-Maria Tulp
Jaak Veskimeister
Aveli Jürimäe
Anneli Lein
Anne Koch
Merilin Kaup
Annika Arrak
Kadri Kukk
Ivo Kajak
Sander Joosep Siigur
Eva-Liisa Lõbu
Jaan-Laur Tähepõld
Hevar Aas
Dmitri (kontakt teada)
Tiiu Jùrma
Hanna P Bigando
Helen Suits
Eve Kukk
Villu Kasari
Inga Kuusik
Kristel A (kontakt teada)
Krista Piho
Hendrik Vissel
Maili Metssalu
Esko Oja
Mihkel Mürk
Kaspar Kallion
Rein Ruto
MTÜ Loomeruum
Sten Rinne
Mirjam Karro
Kersti Berendsen.Korźets
Katariina Tirmaste
Marika Johanson
Rita Nurmelaid
MTÜ Vaba Vanker
Tiiu Kakko
indrek tennus
Katrin Mürk
Kaja Rebane
MTÜ Saarekülade Selts
Silvia Suviste
Sigrid Saar
Toivo Pagi
Maria Sõber
Jekaterina Krainjukova
Ele Millistfer
Urmo Kõiv
Margit Veeborn
Sandra Kartau
Kadri Otsman
Tõnu Kala
Jaanus Gorain
Tiiu Kakko
Kalmer Kasin
Mikk Miller
Kadri Ilves
Aira Lepik
Katre Liis Värs
Anu Veersoo
Annette Schultz
Kirsti Raidma
Kristjan Sarv
Valentin Bogdanov
Kristi Kongi
Mare Uiboupin
Imbi Paju
Ian-Mikael Kirss
Maarit Mälgi
Emajõe Nupuklubi
Kady Palm
Olavi Antons
Kristel Einaste-Lukk
Siim Alatalu
Kaisa Karu
Ruth Rahumeel
Maria Hansar
Evelin Kangur
Mall Gross
Anneli Külaots
Kalmer Kiik
Arno Pae
Priit Koppel
Adam Kombe
Iti Oja
Alo Sidorov
Mihkel Trepp
Mariann Nagatsu
Liisbeth Järva
Urmas Lüüs
Innar Järva
Saarlasele külla MTÜ
Maarja Peäske
Ulvi Lond
Krister Lepp
Hille Raud
Lea Metsis
Kristiina Maalaps
Alina Butina
Anne Tapupere
Matti Viisimaa
Kersti Sumera
Kaja Sepp
Meel Paliale
Marco Leosk
Astra Kütt
Maret Kaseväli
Jaan Männik
Marike Tammet
Eva Metsaots
Eva-Maria Sumera
Madis Klaassen
Sigrid Saar
Kristjan Täll
Viive Nikolai
Jelen Barol
Natali Käsk
Mihhail Voronov
Tiiu Raudsepp
Kairi Timusk
Mia Meribel Puman
Kaie Kõrtsini
Hanna-Stiina Talviste
Gertrud (kontakt teada)
Mari Remm
Jana Jesmin
Tea Toode
Elle Mällmann
Katrin Tiidenberg
Kersti Tõnurist
Evelin Jürisson
Saskia Meeri Eliis Lee
Anne-Liise Lepp
Ave Kongo
MTÜ Maailma Lood
Artjom Arhangelski
Kaisa Johanna Kaldma
Aikki Sard
Raivo Puman
Maret Pajo
Sergei Barol
Martin Randalu
Kadri-Ann Lass
Lea Metsis
Ergo Timusk
Kärt Hollo
Andres Vimm
Toivo Hakman
39 (nimi ja kontakt teada)
Aimar Säärits
Toomas Zupping
Karl-Kaspar Kottisse
Irena Tammik
Anu Rannaveski
Paavo Prii
Karmen Laur
Eerik Ülevain
Karol Keskküla
Reti Pauklin
Adeele (kontakt teada)
Margus Grosnõi
Oskar Punga
Ester Roosmaa
Raili Mägi
Sigrit Rosental
Kadi Adson
Reeli L (kontakt teada)
Kristiina Tammemäe
Marilyn Mägi
Katrin Kask
Maarika Naagel
Reijo Ivarsoo
Kerstin Jakobson
Lisanna Unt
Triin Amos
Raul Ollo
Epp Veski
Kurekulla OÜ
Jaanika Suluste
Geda Idavain
kerli priimägi
Isabel Mari Jezierska
Eduard Ülevain
Ulf Johansson
Mattias Jürgen Veller
Teddy Luik
Ilona Piirimägi
Kettri Pärgma
Egle Troon
Rasmus Gross
Henrik Sova
Roland Teeäär
Sirje Trei
Mihhail Sintjuk
Urmet Vikkisk
Merilii Einma
Birgit Landberg
Kati Leinmets
Elisabeth Grepp
Hans-Jürgen Kruus
38 (nimi ja kontakt teada)
Mihkel Murd
Olivia Kalluste
Kadri Niine
Eliisa Pass
Eva Kiivit
Meel Valk
Kadri Leen Einblau
Enn Veelma
Liis Sinitamm
Tõnis Valing
Sander Sinnep
Kaarel Targo
Siim Villem Kivisild
Veera Manekina
Kerli Rebane
Vastseliina FM OÜ
Aivo Meelandi
Aleksandra Papunova
Brit Juhanson
Anastassia Smirnova
Enver Maalmets
Anu Rootalu-Wachsmann
Katrin Heele Anderson
Raul Josing
Liina Ordlik
Jaanika Ambur
Kristine Palm
Rene Toomas
Käthi Niman
Indrek Koff
Vilve Ernits
Tiina Abel
Annika Aruste
Ida Maria Min
Reti Maria Vahtrik
Ene Vihtla
Lilian Freiberg
Aliis Aalmann
Ain unt
Marion Meigo
Kristo Heinmann
Kino Maastikuarhitektid OÜ
Killu Väliste
Evelin Penttilä
Katrin Savomägi
Jaanika Siimets
Kärt Maran
Reet Naber
Sergei Ljapin
Tammo Sumera
Karl Rinaldo
Lauri Teidla
Lisette Caroline Anton
Eimar Kull
Ken Martin Aunpu
Signe Konovalov
Ege Auger
Emeri Abel
Merilin Hera
Andres Asmus
Kadri Kiis
Triin Kivimaa
Carina Loit
Vivika Maalder
Janek Kald
Annika Sagen
Teele Reede
Sten Ottep
Kerli Salumets
Eva Voog
Haldi Välimäe
Martin Öövel
Külli Väikene
Evelina Kaiv
Joonas Ärmpalu
Silver (kontakt teada)
Alina Maria Viik
Helena Pass
Helgur Rosental
Maarja Johanna Mägi
Kristo Siig
Karl Simmer
Kaja Aaliste
Bert Viikmäe
Kersti Tute
Jano Järvelaid
Kalev Kuljus
Vainupea küla selts MTÜ
Tiih Tammemäe
Mario Luik
Kati Ong
Mari Viikmäe
Kerttu Mürk
Tiina-Mai Liiv
Kadi Ummik
Greta Toom
Grete Liivak
Tiina Kuus
Kristjan Erusk
Maarja Läänesaar
Maria Kõrvits
Allan Harand
Siirika Paulman
Taavi Teplenkov
Ksenia Veerpalu
Elis Allvee
Aili Asu
Janar Ots
Peeter Vinnal
Moonika Peterson
Anel Neumann
Aivar Lepp
Sander Eerik Sandrak
Inga Põlluäär
Liivi Leppik
Sigfried Kesküla
Marleen Pajuste
Roman Lossev
Rene Liiver
Eliise Proos
Ingrid Rohtla
Kristina Metsla
Kristi Talistu
Erki Michelson
Olav Kersen
Rait Ress
Raili Linn
Lea Jaska
Silver Õun
Egle Küngas
Ivo Nõu
Marleen Alt
Merle Maripuu
Tiiu Lippus
Sandra Nuut
Kati Marandi
Liis Epler
Silver Õun
Eve Paju-Tõeväli
Tõnis Strik
Terle Roondik
Sigrid Malva
Liis Raudvere
Asko Astmäe
Jaroslav Marhivka
Johannes Siitan
Liisa Konsap
Johann Villmann
Eve Pärnaste
Toomas Tikenberg
Grethe Reintam
Greete Org
Triin Noorkõiv
Robert Vihula
Erkki Saaremets
Triin Saul
Ulrika Paemurru
Aivar Raudmets
Heli Astmäe
Grethe Reintam
Anu Lilp
Jaan Kiviall
Eliise Einberg
Pille Jänes
Raili Mets
Indrek Mesi
Kairi-Ly Tammeoks
Erika Renel
Eve Paesüld
Mare Toom
Jaan Kapp
Marek Jõks
Reelika Tõnurist
Liis Virkus
Priit Ammon
Liis Hulkko
Viljar Rääsk
38 (nimi ja kontakt teada)
Liina Leemet
lOlev Poolamets
Villem Aruoja
Andres Tiko
Kadi Liivik
Thea Grepp
Andres Alamaa
Liisbeth K (kontakt teada)
Tiit Poller
Rasmus Puksmann
Isabel Kääramees
Karl Jakob Bartels
Karoliina Kreintaal
Rebeca Rosalie Parbus
Ruth P. (kontakt teada)
Jelena Samsonova
Lii Ranniku
Andrus Taul
Mart Kivisild
Ott Koor
Martin Mäesalu
Grete Konksi
Taavi Varm
Sandra Saartok
Diana Poudel
Toivo Tooming
Ahti Karro
Eva Mallene
Jevgeni Boitsov
henri sainast
Silja Tee
Kadri Pekko
Kaupo Vipp
M. T. (kontakt teada)
Siim Türnpuu
Kaja Jakobson
Kairi Reinvee
Taavi Peetre
Lauri Meriloo
Liis Tagel
Saara Kuum
Indrek Maripuu
Sandra Saartok
Priidu Niit
Veronica Altmäe
Sirli Tammik
Katrin Kukk
Helen Noormets
Allan Vrager
Tiit Kolde
Karin Viruneem
Kirke Kits
Laura Taul
Helgi Raba
Mati Viruneem
Terje Anderson
Julia Vohu
Ines Kütt
Raimond Press
Martin Pits
Andre Otsa
Geda Paulsen
Kai-Mai Vei
Elli Baronetskaja
Katrin Alliku
Mart Alliku
Grete Arro
Riho Kall
Leena Kuutma
Janne Aule
Artur Jõgi
Liis Kivirand
Antonina Jaurova
Margoth Plink
Tuljo Ungro
Kaija M Kalvet
Alvar Udras
Kristiina Piir
Jüri Kliimask
Vahur Kivirand
Krista Tamm
Pille Allik-Trepp
Amaranta Põld
Alar Lohk
Mari-Ly Semiskar
Reet Viikholm
Märt Päev
Carmen Kask
Terje Põvvat
Grete Helena Kütt
Pille Kallas
Cornelia Kotto
Maarja Uusväli
Annika Koppel
Luuli White
Sirje Adson
Eleriin Vungi
Oliver Kennik
Kadi Pilt
Anu Saluäär
Allan-Hermann Pool
Henri Roolaid
Gert Orasmäe
Laivi Karurahu
Aleks Leonidov
Liisi Saart
Hanna Jõers
Matthias Merelaine
Henry Jakobson
Tiit Hallikma
Jaak Sarv
Kaupo Karurahu
Jane Eebane
OÜ Metsaretked
Martin Mändveer
Maarja Undusk
Ülle Kell
Kai Vallikivi
Keijo Kraus
Liisi Raidna
Liis Hennok
Dianka Uiboupin
Joosep Orav
Emeli Hurt
Kaia Ekman
Epp Vallikivi
Hard Perk
Maris Hellrand
Karolina Kadak
Vitaly Grebtsov
Taili Vahesaar
Tiina Alver
A. W. (kontakt teada)
Reet Kukk
Taivo Leinbok
Kalle Kose
Kadri Mägi
Männisalu Mahe
Veronika Raudsepp Linnupuu
Ülle Kotta
Elo Liiv
Evelin Mikenberg
Riho Sormunen
Taniel Kuntu
Oskar Kivisiv
Helis-Marlen Haavik
Mikael Kelomees
Tuulike Mänd
Kaisa Viisileht
Tatjana Kozlova-Johannes
Kristo Tohver
Kristin Pärna
Aili Umblia
Kadri Eisenschmidt
Pille Poks
Allan Kaldoja
Ott Kalamees
Meelis Ruustalu
Martin Kirikal
Ott Matiisen
Sandra Porovart
Hannele Saksniit
Natalia Suviste
Mehis Porovart
Kaidi Reinu
Markus Marks
Eliisa Ladva
Eva Aru
Hannaliis Marks
Essu Heintalu
Kadri Pirn
Katrin Tukmann
Vallo Puusepp
Kunnar Suviste
Ragnar Jürlau
Meelis Ruustalu
Eero Kiidli
Mõtus Lõmaš Kama
Laura Pett
Jürgen Šuvalov
Kristian Kuppart
Kadri Toomoja
Omar Filippov
Arvo Urb
Olga Fraiman
Madli Sursu
Frank Lukk
Liina Valt
Kaspar Tulit
Paavo Pudan
Aivar Tõnso
Kristiina Rebane
Külli Teetamm
Tambet Sari
Anne Ligi
Eha Viluoja
Janek Jaago
Irena Tsapova
Margus Sardis
Hipp Saar
Markus Mäetamm
Pille Särekanno
Rita Niineste
Katri Elias
Rain Jaaksoo
Theo Kehlmann, Lahemaa Keskkonnahariduse Selts MTÜ
Katrin Tukmann
Merike Liidemaa
Natalia Suviste
Kunnar Suviste
Jaanus Nuutre
Killu Mei
Kalev Ellervee
Ingel Muru
Johanna-Maria Poell
Laura Välik
Raimo Pass
Margus Soonvald
Kadi Nukki
Alvi Rabakukk
Joosep Kõrvits
Sandra Kaldma
Villu Kadakas
Kaarin Piiskoppel
Maris Palu
Rutt Sardis
Karel Käos
Eva Ronk
Kadi Nukki
Teet Saar
Risto Õunapuu
Viljar Tulit
Elle Veigel
Kertu Vilipuu
Liisi Laos
Raimo Pass
eraisik (kontakt teada)
Sigrid Kaljula
Markku Lõhmus
Kert Viiart
Marina Mihhailova
Kristina Haan
Argo Ingver
Silver Rooger
Hannes Vallikivi
Dominate Sales OÜ
Kristi Jalakas
Sigri (kontakt teada)
eraisik (nimi ja kontakt teada)
Kristel Ütsi
MTÜ Ökotark
Janek Jõgisaar
Kelly Palts
Teele Tohver
Anni Reino
Epp Landberg
Kevin Axe
Alo Rammo
Jaak Nairismägi
Arvo Tikkerbär
Jens Jaanimägi
Kelly Alloja
Maarja Roosileht
Daniel J (kontakt teada)
Aneth Pokk
Krista Mölder
Tanel Jõeäär
Anete Maremäe
Kristi Org
Ann Meeta Teppo
Vallo Vunder
Kaja Lääne
38 (nimi ja kontakt teada)
Kalle Sepp
Lauri Sisask
Kadri Johanson-Stint
Mari Lagejärv
Triin Vahisalu
Katre Karja-Zhang
Maarja Pruuli
Timmo Kuusk
Peeter Vinnal
Kadri Ligi
Ragne Kalmet
Taavi Taros
Velle Kadalipp
Heidi Elisabet Soosalu
Martin Tomingas
Epp Viilas
Paul Klõšeiko
Triin Pinta
Kai Pakkonen
Mats (kontakt teada)
Krista Mölder
Erko Sõrmus
Nele Kurvits
Liitun (kontakt teada)
Erki-Eric Pillmann
Hendrek Kraavi
Heli Maldar
Anneliis Kits
Reeli Lonks
Aimur Takk
Peedu Tuisk
Sirje Kadalipp
Merle Peekman
Heinrich Kasser
Reio Vilipuu
MTÜ Elu Nimel
Tursekeskus OÜ
Benjamin Volož
siiri reinhold
Maigo Riener
Olena Bezsmertna
Aksel Meola
Kersti Arumetsa
Ares Hubel
Madli Marje Sink
Oleg Sokolov
Kristel Irval
Margit Kuusk
Elin Sütiste
Jaan Kristjan Kaasik
Mart Kivastik
Ireen Meho
Jaana Junolainen
Kristi Mets
Jonatan Valtenberg
Siiri Erm-Nairismägi - Enjoy Estonia OÜ
Samuel Clennett
Mark Walsh
Tiina Lust
Studio Vesi OÜ
MTÜ Eesti Wake
Kaija Margumets
Mariel Piller
Tiit Kallaste
Kristin Kontro
Sigrid Evisalu
Jaanika Kannu
Liis Vaino
Marek Tammur
Georg Denks
Ats Tani
Vladimir Tatartšuk
Sigrid Evisalu
Cornelia Kotto
Toomas Haug
Ruth Ottender
Triin Libe
Tiina Lett
Annely L (kontakt teada)
Mariel Padar
Laila Meister
Karl Kristjan Kuimet
Enn Heinsoo
Nikolai Konovalov
Tiiu Väert
Lüganuse Tagaküla MTÜ
Sandra Väli
Ines Vettik
Getlin Lehtla
Tiiu Väert
Merle Silmato
Annika Tonts
Erik Heintare
Helen Viigipuu
Liisi Bazõlev
Julia Rustamova
Helen Kallaste
Elli Marie Tragel
Anita Filatova
Ivi Piibeleht
Maria Seppam
Pille Peensoo
Robert Marketov
Liis Truubon
Kaur Männamaa
Anni Kuusik
Meelis V (kontakt teada)
Irene Saal
Eesti Püsimetsaühistu
Forestly Eesti
Mattias Luha
Sirje Lind
Marju Spriit
Ingrid Helena Alliksaar
Sirli Savolainen
Linda Saare
Margret Talimaa
Annika Soots
Bruno Lillemets
Gerta Raidma
Marje Liigus
Mikk Mändmets
Laura-Maria Vahimets
Li Langebraun
Joel Mursal
Karolina Kaldoja
Natalia Kalimullina
Aladar Rebane
Kарпенко Aлександр
Kersti Püssa
Elis Sarv
Kristi Ramot
Kadri Viil
Liisi Raidaru
Merike Sarapuu
Kaisa Sander
Mati Pärnamägi
Merje Põld
Kati Rooni
Reet Kinks
Kaili Viljak
37 (nimi ja kontakt teada)
Maria Lepik
Tiina Kraav
Britta Kadanik
Olga Gerassimenko
Eero Hanikat
Kaja Parts
Pille Lõhmus
Kristina Suur
Igor Muhhin
Aleksandra (kontakt teada)
Sirje Taim
Marge Rahu
Ülle Rahe
Aari Hein
Ilmar Legenkov
Vitali Põldmaa
Ingvar Piirsalu
Mihkel Kallaste
Marika Kabal
Merike Kasepuu
Kai Võlli
Eva-Stella Ilves
Maret Rummo
Johanna Aus
Keit Järve
Greete Reinson
Peeter Poolake
Sandra Puusepp
Kalev Asi
Enn Kaup
Katre Liiv
Rael Siim
Elli Klopets
Risto Jaanoja
Taavi Kure
Kai Lippasaar
Taavi Marandi
Kerli Krebs
Carmeela Hõbelaid
Margit Lepik
38 (nimi ja kontakt teada)
Markus Varik
Merle Soone
Tiiu Strauss
Mariken Puks
Anu Ruus
Moonika Tõnisson
Sander Põldsaar
Heli Kaldas
Kaisa Hallop
Hiiu Tuul MTÜ
Inge Talts
Vello Allik
Kadri Suits
Malle Kvaratshelija
Madli Kasemaa
Liina Vainumetsa
Riina Rits
Kaia Kõrge
Eimar Hallop
Anneli Vaan
Kristel Amiel
Kustav Prants
Kenti Paet
Teele Pehk
Mailis Seero-Boisbourdin
Külve Uusküla
Stina Silluste
Marit Jäetma
Ivika Türkson
Pille Pukk
Nele Brandmeister
Marko Sandre
Pille Pukk
Laura Leonidov
Edit Ojamaa
Carol Tarre
Merlin Kreitsberg
Ivar Leemet
Maile Keskpaik
Riho Surva
Helen Tago-Mullaste
Eve Roos
Karin Marosov
Triin Siim
Keete Janter
Riti Tiimus
Ursula Pajuviidik
Raul Lilleväli
Karine Andrjuskevitsjute
Ingrid Lekk
Triin Reilson
Mailika Sirel
Tamm Projekt OÜ
Rivo Raamat
Ruth Rooba
Riin Kruusi
Peeter Palusaar
Tiit Rooba
Triin Tohvet
Andrus Uuspõld
Evelin Tamm
Andre Toompalu
vabakutseline
Katrin Kullamaa
Raul Pirbe
Kärt Petser
Ole Hütt
Kerly Voolmaa
Jana Lass
Helen Rahula
Anti Laiv
Gunnar Peipman
Jüri Roost
Riina Harma
Merike Reinman
Erik Suit
Katri Haaviste
Jaanika Valk
Ahti Haaviste
Liina Press
Mai Peetsalu
Jaanar Vares
Marja Liidja
Juri Petkevitš
Maarit Mürk
Stina Eigi
Annika Aas
Lilian Lääts
Heli Laurimaa
MTÜ Muuksi Kadakad
Mailika Sirel
Irma Lääts
Kristiina Pernits
Juri Mirontšuk
Gleb Sljusartšuk
Heli Vahar
Kristina Meleshko
Kaja Hõimoja
Lea Kimber
Kristiina Nurmis
Kärt Suursaar
Eneken Viks
Marju Bekker
Kaarel Kilki
Kristiina Ranne
Nele Roosi
Maarika Raudsepp
Kadri Kruus
Mari-Liis Põld
Meka Meeli Laats
Andreas Virkus
Maarja Allmaa
Kristel Kalda
Anneli Allikajaka
Edda Kaimre
Zoja Triin Truumets
Iris Rand
Eva Otsing
Christer Noor
Tiina (kontakt teada)
Kateriin Toomis
Kristina Hirmat
Richard Havi
Aili Elts
Eveliin Öövel
Maret Tormis
Maire Remmel
Tiina-Maria Tali
Rainer Sutt
Tiiu Salasoo
Sabina Kaukis
Jane Bakhoff
Kati Ots
Helen Tuusti
Kaja Traagel
Andres Trei
Raido Süld
Reigo Aedna
Maria Kanter
Merle Henberg
Mait Tamme
Taaniel Jätsa
Maili Udumäe
Rex Lehtme
Ain Ehasalu
Paula Solvak
Elar Edesi
Taavi Marandi
Kaarel Vanamölder
Maili Küber
Kristiina Ritso
Eero Mihkelstein
Keit Prants
Andre Muug
Christopher Aloe
Karmen Vilde
Mari Teede
Kairi Elias
Malle Toomiste
Gerli Jürgenson
Jonas Pillesson
Kai Villemson
Dagmar Kuusik
Heiki Naagel
Anneli Tuhkur
Janine Aloe
Ivan Frolov
Inari Muru
Liitun (kontakt teada)
Fred Veldermann
Iti Liivik
Pille Ott
Agur Karukäpp
Urmet Laht
Fred Gregor Rahuoja
Liisa Tagel
Sirve Salu
Raili Rästas
Merili Reinpalu
Merje Mikalai
Ave Lellep
Reigo Kleband
Mart Kundla
Aleksandra Muratova
Maria Erikson
Karmen Kimmel
Moonika Tubro-Laht
Marie Laanisto
Siim Sellis
Priit Kukk
Ringo Rähni
Anu Ruuven
Riina Rõõm
Kätlin Altement
Leen Jõesoo
Siiri Pungas
Oliver-Erik Suik
Jaanika Saareleht
Tanel Eensoo
Ahto Agan
Meelis Mäss
Harriet Toompere
Juho Kalberg
Margit Lipstuhl
Helina Raja
Raino Teider
Ruth Kannikka
Kalmer Lainemäe
Eliana Koov
Aavo Tamm
Kristiina Kõrvas
Kätlin Kuldmaa
Oliver Leisalu
Piret Alliksoo
Katrin Olev
Silja Kirsimäe
Anu Suik
Artur Ševtšuk
Taivo Lints
Marta-Magdaleen Kuningas
Avo Joorits
Juta Kuusekänd
Merlin Kaselaan
Berit-Bärbel Rebane
Heiti Kulmar
Lea Teeääre
Vitali Põldmaa
Tiina Piirisaar
Tanel Kindsigo
Sirje Talivee
Jaanika Rubin
Mikk Orglaan
Mai Tuuksam
Leanika Tamm
Svetlana Butšinskaja
Erik Põldma
Reet Jõenurm
Piret Ulm
Kati Tarum
Sten Luiga
Merle S (kontakt teada)
Leelo Viil
Kalle J (kontakt teada)
Aleksei Hamalainen
Lisett Barbo
Lauris Grins
Heli Zilensk
Martin Heinsaar
Kalle Nettan
Sander Lulla
Mihkel Tamm
Moonika Vahar
Merit Oblikas
Anita Kremm
Mati Mätlik
Emil Vinkman
Karin Lõhmuste
Airi Leonidov
Arbo Tammiksaar
Lysandra Steinberg
Killu Timm
Martina Kommel
Aivi Hiibus
Inga Ignatieva
Küllike Kalmberg
Ingrid Talving
Ülle Põlma-Kask
Triin de Speville
Triin Rass
Nele Tammeaid
Marita Allemann
Zoja Mellov
Andres Kask
Arlin Kirr
Anete Pelmas
Ilona Vanaveski
Raune Põllu
Urmas Oja
Kalle Kalmberg
MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate selts
Ulvi Sadam
Veiko Aart
Saskia R Reinhold
Ulvi Tatar
Art Kristjan Olesk
Aire Ilves
Liina Tamm
Aavo Tatar
Silja Liivamägi
Piret Randveer
Agnes Luig
Maarja Vaino
Andreas Meister
Tanel Peet
evelyn liibek
Krista Tramberg
Mari Teede
Elise Schneider
Mart Vernik
Ruth Rooba
Leelo Viil
Rene Liivamägi
Gunnar Vaht
Ülle Belials
Teet Teeääre
Tiit Rooba
Marika Rauam
Ingrid Hanst
Guido Leibur
Erki Leskinen
Gea Valner
Merle Kiloman
Heleri Arro
Eleri Kautlenbach
Aivar Aasma
Ebe Kõnd
Merli Hirbaum
Monika Aaslaid
Eero Siimson
Maris Tuuling
Taavi Kilki
Gaute Kivistik
Kairi Eliaser
Markos Parve
Peeter Talvistu
Ene-Liis Semper
Mari-Ann Vompa
Kalle Aaslaid
Ülle Kauksi
Markus Meier
Kai Kulbok
Marella Kakkum
Katre Kasemägi
Kairi Timusk
Frederik Mihkel Välja
Katri Pille
Triinu Jesmin
Henry Viiret
Rain Ramm
Danel Hirbaum
Tuuli Uştea
Ulrika Rosenblad
Maru Metspalu
Kaspar Nõlve
Uku Kudu
Rein Allikas
Emil Schneider
Ainar Härm
Angela Ader
Ülle Kullasepp
Tiiu Kivi
Jaanus Tanilsoo
Malle Paltser
Priit Mägi
Taavi Lätt
Marek Sillapere
Aleksandra Kalodoukas
Helen Murer
Kristjan Pall
Egert Pajor
Andres Kütt
Anu Raja
Alar Ani
Ilon Fraiman
Vilja Ventsel
Ants Rääk
Mart Luhtaru
Annika Kess
Pille Ilja
Margo Kess
Triin Puskai
S. U. (nimi ja kontakt teada)
Maris Sarv-Kaasik
Marge Mäearu
Irge Proos
GaeaOU
Tiiu Kivi
Katrin Habicht
Laura-Liis Kurvits
Kaja Roosilill
Henrik-Johann Ligi
Ahto Jürisoo
Tiina Teearu
Ants Lill
Küllike Tohver
Riina Sippol
Inna Stint
Erle Nõmm
Kristjan Kullerkan
Veljo Tammsalu
Vadim Rebase
Mari Niitra
Tiit Lepp
Helis Šanin
Elisabeth Viilas
Kristel Vaga
Kalev Liiver
Tarvo Stint
Raido Taluri
Kerli Ostrov
Siim Juhkam
Tarvo Tombak
Olav Auksmaa
Alla Kiljak
Algis Sarapson
Karin Oolu
Karin Paulus
Maaria Põldmäe
Tarmo Küttis
Anneli Pähklimägi
Hille Saluäär
Katri Kukkur
Monika Veisson
Kaire Mäe
Krislin Kivi
Raili Pütsepp
Merike Roop
Brita Arnover
Aili Volkova
Karolin Ü (kontakt teada)
Kadri Kangur
Mari Kann
Kaire Kirikmäe
Paldiski linna kogukonnaliikumine Meri Vabaks
Karl Uiboleht
Kadi Kenk
Violetta Pastušenko
Susan Rass
Illo Jõe
Juta Schnur
Eva Krivonogova
Regina Tagger
Marju Neemrand
Eva Prual
Märt Saaren
Evelin Haljas
Meelis Hook
Ruth Laev
Annika Reiljan
Kristina Virro
Kaido Vaade
Sven Innos
Aule Sagen
Margot Oder
Ave-Riin Sepp
Külli Prošin
Karine Vest
Toomas Mitt
Elle Tamm
Tõnis Pavelson
Mart Roop
Toomas Pallo
Rauno Murakas
Koidu Liblik
Tõnu Marandi
Peep Kihlevelt
Selyn Laande
Mihkel Riis
Maitis Märss
Merle Pajula
Hamsa Devi Viljasaar
Paul Hunt
Kessu Klymanov
Ivika Arumäe
Toomas Retsold
Maarja Roolaht
Darja Lavõgina
Tõnis Rebane
H. A. (nimi ja kontakt teada)
Marge Niit
Janno Laende
Famlers OÜ
Enna Kralla
Tanel Lips
Anne Vaigre
Liisi Puura
Karl-Anders Tammes
Marten Jüriska
Helen Räim
Sibelle Teeääre
Kristjan Karmo
Jaana Sepper
Kairi Aaslaid
Kairit Jõpiselg
Toetan pöördumist. (nimi teada)
Marit Oja
Ingrid Puusemp
Liina Viiret
Indrek Paavo
Kristi Prik
Lauri Lest
Ragnar Halmann
Õnne Paimre
Kaarel Teeääre
Eva Paeveer
Voronja galerii
Birgit Salong
Piret Poller
Reimo Juhkama
Maiu Välbe
Liset Rohi
Kristi Luukas
Eleri Lepik
Kirill Kotsegarov
Marge Krooni
Pärt Ojamaa
Sigrid Purgats
Margit Kiisler
Kethmar Salumets
Jaspar Jõhvik
Saara Luna Uibopuu
Rutt Murd
Karl Viilmann
Sirle Tammar
Villu Salin
Tomi Markus Alber
Enna Kralla
Kätlin Piile
Heleen Rahel Ojasalu
Raimo Saul
Merle Rang
Tarmo Kruuse
Paabu Karindi
Viive Jüriso
Heiki Pilm
Abella Allik
Teele Jõe
Mari-Liis Nõlvak
Mia Rahi
Käty Saluveer
Helene-Terese Jürgenson
Mairi Liivak
Teele Jaanson
Kristjan Nõlvak
Andre Solenikov
Helene Niimeister
Robert Kais
Tuuli Roosma
Lauri Liivak
Kertu Säärits
Küllu Kaju-Hiis
ICOMOS Eesti, Elo Lutsepp
Helen Raiend
Vahur Kotkas
Kregor Kallaste
Mart Matis Mürk
Aivar Ukleika
Dmitri Ulanov
Kristi Kivilaid
Mikk Sisask
Kairi Mänd
Elle Pütsepp
Claudia Vihma
Ethel Tekkel
Johann Marga
Maarja Seppel
Marianne Ääro
Ruth Rebane
Tarmo Soilts
Mats Eek
Meeli Wright
Anu Kallas
Krista Fischer
Merle Kahu
Siret Sarapuu
Anu Majass
Inga Karton
Liisa-Maria Puur
Herkko Labi
Madle Sirel
Jaanus Tamm
Erkki Harineem
Elge Lind
Anne Soilts
Lauri Liivamägi
Imre Valtna
Ats Palu
Getter Meresmaa
Raul-Rudolf Peets
Avo Aavik
Imre Tabur
Reet Hiiemäe
Laura L. (kontakt teada)
Annie Rist
38 (nimi ja kontakt teada)
Janne Fridolin
Margit Asperk
Kaire Kivi
Jüri Press
Krista Ruuse
Teet Toming
Agur Asperk
Riho Kruuv
Helin Kliimann
Herdis Elmend
Mari-Liis K (kontat teada)
Katrin Markse
Keiti Siirma
Janno Niinemets
Kristel Lipand
Paavo Nugin
Riita Köster
Priit Hirmo
Kristjan Virkus
Neeme Jakob-Jakobi
Martin Kruus
Helerin Lehtla
Kadri Luiga
Ott Luuk
Toomas Sarv
Marko Lutter
Reelika Toom
Liisu Anger
Andrei Tšaljuk
Eveli Karner
Eero Vabamägi
Anu Kallas
Kristiina KT (kontakt teada)
Annie Rist
Reena Käo
Laura-Liisa Tamra
Heli Murd
Kai Catherine Kerman
Kristjan Karja
Äli Hanna Teeääre
Erik Liim
Toomas Tõnisson
Annemarie Rammo
Kalli Karja
Ave Tuhkur
Tarmo Onga
Gamithra Marga
Margarita Kanut
Cara Liiva
Ülle Laanemaa
Kersti Raenok
Patrik Virkus
Kadi Haljand
Siiri Lohu
Eve-Ly Kübard
Erik Põllumaa
Kaire Vaikma
Merike Rihti Kuuse
Sirje Koldits
Helen Kalamees
Maili Saarva
Indrek Karja
Oskar Oengo
Jaanus Pedajas
Alis Mäesalu
Heelika Grossberg
Anni-Mari Pehlak
Olav Karro
Karl Teigar
Merike Säärits
Krista Urb
Livia Pošlin
Edith Sassian
Katrin Koov
Katrin Bobrov
Lauri Pähklimägi
Kersti Raenok
Anu Klaos
Kaidi Karja
Rauno (kontakt teada)
Carolina Bergštein
Märt Pius
Marta Kolde
Anto Ruus
Anna-Liisa Kurve
Mihkel Ambre
Kadi Sau
Karmen Karja
Taavi Koppel
Piret Svensson
Martin Küngas
Helen Kivisild
Erki Adams
Urve Erm
Heldi Kell
Kadri Hirmo
Arthur Pärn
Andre Tälli
Helen Küngas
Tuuli Teppo
Taavi Reinson
Margus Laar
Piret Konsin
Anneli Raig
Kadri Carmen S (kontakt teada)
Katrin Suuban
Jürgo Väli
Evelyn Tuvikene
Marii Joala
Jaan Lepnurm
Kairit Usk
Priit Pavelson
Ingra Kitse
Martin Raud
Meelika Riiberg
Angela Veski
Carolyn Rennu
Piret Jakobson
Pille-Riin Lass
Hanna Aksalu
Juhan Bernadt
Lennart Pungas
Krista V. (kontakt teada)
Liina Viil
Triin Klaas
Kerstin Liiva
Marleen Koppel
Hanna Kübard
Liilia Kivinukk
Krista Keedus
Kadri Männisalu
Liina Salonen
Gustav Kotkas
MTÜ FUFF
Marti Mereäär
Mari-Ell Mets
Mati Strauss
Urve Kolde
Katrin Särekanno
Matilde Matvere
Edina Csüllög
Kersti (kontakt teada)
Sophie Stepanov
Tagmar Lehtme
Mari-Liis Reinsoo
Marko Raudne
Liina Kask
Rauno Kapp
Anne Tihaste
MTÜ Uusvada Kultuuriküla
Erika Orav
Kristian Teiter
Merit Kreitsberg
Epp Ints
Karl Kink
Juhan Ressar
Mariin Manglus-Roosi
Kersti Sepp-Kivikangur
Mailis Mölder
Priit Tamm
Madis Juurma
Ivo Veerg
Kertu Popp
Aare Kaur
Reet Rander
Sven Velt
Mart Pošlin
Tiina Arold
Piret Lilleste
Uku Rooni
Egle Rüütli
Sven Reinsaar
Henri Kiivit
Sébastien Migeotte
Liis Kivirand
Madis Repnau
Katri-Evelin Kont
Karin Org
Robert Lepp
Riho Männik
Mai Kaivo
Marina Ting
Ago Niglas
Krista Ruuse
Emil-Joosep Virkus
Ei (kontakt teada)
Reet Alev
Kärt Ukkivi
Valeri (kontakt teada)
Heila Hannus
Üllar Tõll
Aiki Pärna
Randel Kreitsberg
Triinu Aug
Mirjam P (kontakt teada)
Kirill Makaronov
Evelyn Grzinich
Katrin Karu
Evelin Heinam
Kadri Pulk
Egert Eenmaa
Triin Tein
Inga Reintalu
Jaanika Harjak
Siim Oja
Pirja Mändmaa
Mart Eensalu
Elisa-Johanna Liiv
Margit Eichen
Gitta (kontakt teada)
Viljar Kuuspalu
Anneli Põldma
Geter Gerlein
Kaspar Lehesmets
Maximilian Schich
Jaanus Ruuven
Külli Palmsaar
Ingrid Stoicescu
Karl Kermes
Toomas Lelov
Moonika Tarassova
Viljar Kuuspalu
Roman Taranov
Ervin Hainla
Tiina Särgava
Karina Vabson
Chelia Pajumaa
Mehis Laanem
Susanna Eenma
Roman Taranov
Hendrik Loos
Ivi Liivik
Meeli Lindsaar
Siim Kasemaa
Meiki Jõgiste
Krista Mits
Mirjam Savioja
Orm Seljamaa
Sirje Kivistik
Koor Kaja
Toomu Lutter
Helen Toom
Sandra Parm
Katri-Evelin Kont
Virge Reinsaar
Katrin Repnau
Meriliis Tõnisson
Birgit Klaas
Frederik-Oliver Pikksaar
Kirsika Joon
Elias Melin
Lauri Randma
Maarja Mitt-Pichen
Anne Oks
Lauri Eltermaa
Anna-Liisa Orglaan
Varvara Baulina
Darja Zubareva
Kaia Indlo
Raino Kalekin
Lisette Pajula
Aira Laan
Brita Tammik
Mikk Voika
Anna-Maria Põldma
Piret Landberg
Katrin Võrk
Maris Zernand
Tiina Särgava
Marit murd
Ülle Viks
Kati Soonvald
Diana Treier
Karine Kand
Reelika Laisaar-Mättas
Anna-Liisa Koppe
Kristel Zimmer
Tanel Ting
Lauri Lüdimois
Kelly Loopere
Piret Põld
Ahto Arold
Kairi Kallas
Indrek Veldre
Pille Nagel
Helena Randlaht
Gert Metsis
Laivi Roosipuu
Urmo Rae
Armin Bernard
Janis Erilaid
Marti Stein
Peep Haljas
Mari Pärtelpoeg
Mari-Ann Loosaar
Tarmo Bender
Indrek Toom
Anu Jaagosild
Mari Pärtel
Kaili Lepik
Ross Linnamägi
Margus Lepvalts
Marina Vahi
Veiko Vahtrik
Hedi Jaansoo
Asko Jõesma
Maris Hindrikson
Raili Pirksaar
Mall Metsal
Kristine Pärtelpoeg
Marko Laanes
Kairit Kuusmann
Maria Antons-Valner
Ragnar-Toomas Kibur
Asta Sepp
Heidi Renzer
Liina Kask
Ülari Viik
Kai Pütsepp
Elina Liiva
Kalle Vaikmaa
Kaspar Kurve
Tiit Blaat
Liiva Külaselts MTÜ
Aile Sumberg
Liis Kokkar
Kaija Borgmann
Ants Siim
Janika Berting
Karl Pütsep
Joosep Loopere
Terje Volke
Sten Suban
Merle Blaat
Rauno Soovik
Katri Sirel
Siiri Kolbre
Sander Rikka
Meelis Punder
Kaili Prik
Aveli Auväärt
Markus Puidak
Kristi võrk
Anna Elise Rohtmets
Rando Veldemann
Piret Palm
Sigrid Sunter
Lauri Saks
Hannes Hugo Urbla
Liisi Suurkivi-Viik
Mai Liivamäe
Liina Mõis
Agnes Liivak
Richard Tamm
Asta Sepp
Toomas Marandi
Evelyn Grzinich
Eneli Lilja
Eraisik (kontakt teada)
Triin Kalekin
Illar Heinsaar
Kadri-Ann Kertsmik
Arne Kruus
Viljo Veidenbaum
MArge-Thea Lembinen
Malle Kelt
Liina Mooney
Terje Kleemann
Mattias Väli
Ago Kalamees
Iris Laatsarus
Vahur Liiva
Kelly Väli
Tõnis Eenmäe
Martin Hunt
Jana Mäekivi
Ann Kristiin Entson
Mart Ordlik
Eesi Pakkanen
Tiina Paalberg
Klaara Siim
Tiiu Tarkpea
Annaliisa Pääsik
Sander Siim
Liina Mooney
Ethel-Maria Liiva
Gunnar Mehine
Märt Potter
Andres Kurik
Kristjan Kalekin
Sirje Lass
Iti Oja
Lars Uus
Katrin Helena Kuslap
Elen Kurik
Ilona Säälik
Karin Sallok
Tiina (kontakt teada)
Peeter Tamm
Liina Lepsalu
Liis Antsi
Marek Oja
Anneli Vanaveski
Kaisa Hunt
Marek Säälik
Anu Roosma
Ülle Jäe
Sigrid Kuusk
Eero Ving
Anneliis Paju
Silja Hanso
Aleksander Tamme
Joosep Tikk
Janar Bachmann
Kadi Ummik
Tarmo Rasmann
Riste Lehari
Mariann Kilg
Mai Liivamäe
Liina Kurvits
Moon Ree Jalakas
Marii Helen Eek
Mihkel Pärn
Heli luik
Silja Karu
Martti Laurson
Liis Astover
Lauri Õunapuu
Maire Palste
Mikk Välbe
Liggi Namm
Tauno Kuningas
Kaija-Luisa Kurik
Rahel Lindpärg
Kristjan Kalekin
Martin Noorväli
Maanus Puskar
Triinu Nurmik
Marin Järvpõld
Sten-Martin Sinisaar
Siim Pütsepp
Meeli Müüripeal
Jaanus Runthal

Liitunud alates 25.01 kl 9:01 (nimekiri edastatud Riigikogule 26.01 kl 8:15 seisuga; täieneb jooksvalt):
Piia Peetersoo
Gaida Kertu Roos
Heimo Sammal
Eesti Noorte Arhitektide Liit
Enn Peetre
Indrek Tikva
Margit Rosenberg
Inga Sõelsepp
Silver Kaasik
Kaarel Nestor
Martin Laidla
Annela Ojaste
Käti Haljasoks
Vicky Korju
Katrin Koppel
Kristina Kaasik
Jaanus Guff
Maris Ojasuu
Toomas Ili
Ave Teeääre
Erika Truuver
Rändnukuteater Nõu Puu
Risto Tamm
Jana Solom
Henn Zvorovski
Henry Piir
Kadri Kesküla
Käthlin Kolganurm
Aili Sisask
krista antons
Piret Harineem
Priit Anton
Aili Nehine
Kristi Reispass
MTÜ Roheline Kogukond
Kristi Umalas
Kadri Kulbas
Lembit Karind
Ülla Veerg
Sander Kesküla
Mari Annus
Elise Perle
Sirli Laager
Andres Anissimov
Marika Lunden
Piret Sahkai
Ebe Merilo
Kaisa-Mai Hütt
Kevin Kruusel
Anne Aaremaa
Meeli Hunt
Marianne Jurin
Mari-Liis Järs
Krista Lepik
Oleg Avguzev
Marit Meierau
Kaarel Kuusk
Miia Narusk
Tiit Ruisu
V. L. (kontakt teada)
Hetili Hantsom
Maria R (kontakt teada)
Taavi Karp
Maris Kõrv
Piret Kiiss
Auli Haabpiht
Elise Rooger
Riina Kattai
Marika Tarvid
Elis Ohak
Sirli Jurjev
Merle Siht
Reet Kirt (pensionär)
Kaie Juurik
Linda Pall
Raido Laidla
Jaanus Pauts
Anna Gogolin
Anu Reinsalu
Andreas Kullerkann
Margit Poola
Sigrid Jakobson
Tiia Maria Barst
Artur-Indrek Sitnik
Nikolai Ostašov
Jaak-Albert Metsoja
Kristina Ude
Chris Pommer
Kati Karelson
Kristiine Kört
Heiidi Koolmeister
Joanna Ellmann
Annika Tomker
Tarmo Virkus
Juhani Almers
Piret Uus
Maarja Tinn
Eve Alas
Daisy Laur-Olli
Karl-Andres Peärnberg
Lea Pilvet
Martin Kreutzberg
Eda Andresmaa
Tiina Tamm
Kertu Ollema
Juhan Nurk
Roland Kasenurm
Pamela Samel
Martin Käärik
Hasso Tepper
Meelik Samel
Sirje Rebane
Krista Rebane
Johanna-Maria Värgården
Reet Ruven
Katrin Aydin
Riinu Rea
Ivan Krause
Samuel Eiche
Kristin Vender
Jana Sollmann
Anu Soomets
Egon Punnison
Johanna Nurm
Taisto Markus
Ragne Loog
Kätlin Umal
Andrea Tamm
Vaido Poldoja
Laura Reiter
Martin Kiis
Andres Almers
Kadri Kilter
Heleri Tamm
Margus Kärt
Kirill Tšastuhhin
Ave Riis
Triin Paumer
Reet Rannik
Kadri Lepiku
Katrin Joosing
Birgit Kreitsberg
Terje Eek
Liina Vassil
Hendrik Sepp
Titus Paldrok
Agnes Veski
Rasmus Riis
Kadri Lepiku
Kristjan Harri Laur
Taavi Kasela
Urmas Salu
Tõnu Randaru
Eve Eesmaa
Mari-Anna Miller
Ivo Malm
Felor Sepp
Andris Pentjärv
Ursula Kevorkova
Elina Kask
Erkki Harineem
Kristjan Nikolai
Annely Helisalu
Taivo Virve
Laura Vals
Karin Torpan
Denes Kattago
Maris Pedaja
Kristi Laur
Liilia Lõhmus
Andreas Barinov
Kaupo Kõrven
Marko Matson
Märt Murrik
Birgit Aru
Rainer Ader
Mall Orav
Gustav Poola
MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid
Martin Mets
Robert Kiik
Sofia Filippou
Rein Rooni
Hannes Teder
Emily Mirelle Vutt
Thea Teinemaa
Ako-Rünno Hints
Indrek Pajuste
Greete Sasd
Oscar Eskor
Helen Pärnoja
Kaupo (kontakt teada)
Kadri Orula
Annely (kontakt teada)
Maarja Puistaja
Rain Järv
Maarit Randrüüt
Kristi Ugam
Marina Semenets
Ilja Matusihis
Timofei Aleksandrov
Kalev Lattik
M. K. (kontakt teada)
Veeda Kala
Annely Rennit
Villu Mustkivi
Kaire Pähk
Argo Pikkmaa
Diana Maasik
Erko Lehtse
Andero Ermel
Kert Kreem
Ülo Raudmäe
Robert Hansing
Markus Reimann
Riina Roosalu
Marianne Spitz
Klaus Sebastian Levit
Liia Mandel
Kaili Tammeveski
Jane Kreek
Kristi Teder
Märt Reha
Anneli Roosi
Eiko Ojala
Annika Lepp
Richard Erich Russ
Mihkel Erik Rebane
Lauretta Kubbi
Triin Paas
Kalle Older
Lea Kreinin
Joosep Niimeister
Mari-Liis Rääk
Martin Rätsep
Kristel Saage
Maarja Tammemägi
Meelis Sütt
Eva Nõulik
Kristiina Jalakas
W. V. (kontakt teada)
Angelika Varis
Kaido Tiigisoon
Teet Jaanus
Gert Raudsep
Anne Pikkov
Anne-Catherine Paulus
Tanel Tälli
Aari Laansoo
Anne-Mari Rebane
Angelika Neemelaik
Betty-Maria Märk
Theo Efros
Arvi Koitve / arborist.ee
Liina Maria Lepik
Katrin Laikoja
Ken Veski
Kaire Hendrikson
Gloria Margret Rose
Tiina Sakermaa
Kati Valbet
Peeter Järvelaid
Milli Laas
Elo Roosileht
Kristi Nurm
Mihkel Metsala
Moonika Bukotkin
Tiiu-Ann Pello
Martin Popp
Otto Suits
Liisi T (kontakt teada)
Raul Rosenvald
Ivo Eesmaa
Renee Puusepp
Ene Paldre
Halliki Mullari
Martin Aarne
Maret Saar
Ants Johanson
Annika Kluge
Marko Riiel
Reet Pius
Liis Randus
Triin Vares
Mari-Liis Oras
Arto-Randel Servet
Piret Taremaa
Merle Mandre
Viktoria Ivtšik
Evelin Reimand
Raul Oras
Ere keerig-kont
Raul-Alex Koort
Margus Sööt
Ave Rand
Trii Jaagus
Ene Pill
Kristiina Luht
Jana Hallop
Heiki Luts
Kalev Konsa
Katarina Kliit
Kristian Kruuser
Maria Koldekivi
Anne Valm
Katre Sonobe
Sabina Liselle Zahharov
Margo Loor
Jüri Liivak
Jürgen Adamson
Laur Vallikivi
Külliki Nestor
Annely Suits
Katrina Kiviselg
Anne Lukman
Merily Veltsman
Lea Eermann
Kaie Kubri
Andres Liivamägi
Ene Lepp
Katrin Soom
Andri Karo
Maris Sepp
Jekaterina Jetskalo
ViiVe De Meersman
Helena-Kris Rebane
Mari Nitsar
Heivi Pruuli
Marlen Veiler
Milvi Vasli
Maris Valgma
Joel Truuvert
Piret Oole
Andri Karo
Hugo Paul Aav
Lilian Vann
Marko Ala
Helle-Mare
Mai-Triin Kõrgeperv
Anne Põlder
Martina M (kontakt teada)
Hilli Rand
Kaimar Lomp
Oliver Urb
MTÜ Liivimaa Lihaveis
Elvo Grimm
Jaan Rand
Helena Vetti
Tiina Tambaum
Tarmo Tubro
Malle Rajangu
Rasmus Ustav
Aire Sarapuu
Annemari Linno
Lisanna Miiter
Meelis Viikmann
Kätlyn Oja
Peeter Paris
Hanna Avi
Mart Tähnas
Raido Huberg
Kerit Ilves
Ingrid Berg
Anne Sammelselg
Garmen Kiipus
Ott Sandrak
Alice Kattago
Helle Maaslieb
Karmen Palm
Björn Brandt
Triinu - Kirsika Lilleväli
Tiiu Sandrak
Kai Kippasto
Kajar Kattai
Pilleke Laarmann
Ülle Liivand
Uko Melis
Elemai Vahur
Mihkel Tüür
Kaileen Palmsaar
Toomas Kaasik
Keily Tammaru
Katrin Rannu
Riina Tikk
Kris Maiberg
Marika Taal
Svea Heinlaid
Üvi Tillart
Heidi Tamme
Tarmo Aasa
Marika Matvere
Külli Orumaa
Marko Nikker
Karin Koiduste
Jari Matsi
Judith Parts
Riho Tuisk
Priit Rand
Milvi Sammasto
Eva-Stina Pakkonen
Piret Lindpere
Oskar (kontakt teada)
Kristiina Laht
Urmas Kaldaru
Ann Ideon
Innar Lahuri
Kadri Mürk
Toomas Tamlak
Janette-Tiina Kitt
Anu Koop
Maria Sirelin Paltser
Nelly Heinaste
Kåret Jäger
Kaja Kotova
Siret Künnapas
Uku-Laur Tali
Martin Liira
Evelin Võigemast
Relika Mustasaar-Schmidt
Mathias Tekkel
Silver Sikk
Annely Sepp
Renate Gross
Andrus Kerm
Kristel Paal
Triin Lillep
Kaire Uder
Siim Elmers
Kaarel Viljaste
Anu Remm
Rahel Valdmaa
Viivi Käärma
Tõnis Teidla
Emil-Ramon Alla
Janar Tüür
Indrek Lilleorg
Mari Hairk
Henrik Ehte
Dawa Dorjee Gurung
Triinu Tikas
Joonas Tepp
Sandra Sepp
Helina Penjam
Esko Tepper
Erik Öösalu
Britha Mardisoo
Agur Paesüld
german bõstrov
Marje Mandre
Mart Kuller
Finest Agency OÜ
MTÜ Paranduskelder
Liina Savolainen
Maria Kirst
Maarja Lauk
Ülar Linnuste
Maris Dedov
Diana Lõhmus
Anneli Kivisiv
Eva Maris Küngas
Tanel Alumäe
Kalle Nelk
Rein Tamre
Leili Kepp
Jaana Hanikat
Kati Lindström
Jakob von Uexkülli keskus
Anne Lille
Raul Markus Vaiksoo
Mark Stukis
Leo Hertmann
Svetlana Hamaza
Eleon Lass
Kristiina Tohv
Ave Prii
Eve Ormisson
Ave Prii
Aire Lahk
Katri P (kontakt teada)
Tairi Tuisk
Külli Grünbach-Sein
Grete Vahter
Ermo Kiisk
Anete Tamm
Regina Kaasik
Elen Järvekülg
Triin Kukk
Malle Mattisen
Merle Kepp
Gerly Vaikre
Siiri Vallimäe
Kaimar Kepp
Anna Sepman
Roland Valgelin
Mariel Tõld
Roland Valgelin
Terje Lõbu
Roland Valgelin
Sten O. (kontakt teada)
Kristiina Teiss
Hans Harald Pilv
Mark Pakin
Heleen Kurvet
Kaupo Tatsi
Thea Simmerman
Britta Sööt
Lili Pilt
Indrek Siska
Liina Kilk
Stella Tuvi
Arno Suislep
Hendrik Kuusk
Andres Ambus
Maarja Saaremets
Saima Rand
Mariliis Fomotskin
Eva-Maria Perle
Ingrid Lepp
Aivar Kurm
Marit Kannelmäe-Geerts
Linda Tikk
Toomas Tiivel
Inger Pürjema
Eda-Kai Simmermann
Mait Heidelberg
Kaisa Rehand
Eva Sepping
Maksim Tihhomirov
Jaan Sööt
Mari Adamson
Kaido Kask
Anu Randveer
Peeter Rästas
MTÜ Paranduskelder
Kärt-Katrin Pere
Marek Sammas
Liisa Välja
Minna Salmistu
Sirly (kontakt teada)
Thea Zirkel
Tiia Kaasik
374 (kontakt teada)
Signe Raidmets
Elizabeth Aus-Jaks
Kristel Rattus
Vallo Kirs
Leena Gerz
Kaupo Kaas
Janne Kukk
Eliis Paas
Rein Orgmets
Olavi Liivandi
Nele Laos
Kristiina Böttker
Taago Tubin
Andres Merilo
Lola-Mariin Kuus
Arp-Mihkel Laht
Marili Uluots
Margit Orusaar
Rita Mozgovaja
Jaak Heinola
Kristjan Niidas
Getriin (kontakt teada)
Diana Pabbo
Markus Lippus
Meelis Voolmaa
Ano Laan
Kerttu Mõtus
Tarmo Pilving
Tiiu Toom
MTÜ Eesti Maaturism
Tuul Sepp
MTÜ Puhata ja Mängida
Uve Mänd
Kaidi Tingas
Tauri Udras
Ilmar Anvelt
Laura Tillo
Evelyn Saul
Ove Uhtlik
Jekaterina Prihodko
Maarja Tiitsaar
Kristo Kirsimäe
Elmo Metsmaa
Katrin Tähepõld
Dmitri Barovski
Grete Raag
Jaan Valtin
Milvi Tuppits
Martin Murd
Kerli Marley
Tiina Haavasalu
Taavi Suisalu
Mirjam Vaan
Kalev Tarma
Karina Voogla
Juta Killing
Tiit Paat
Anu Alla
Anu Amor-Narits
Irmel Röper
Aivo Allikof
Jaanika Altraja
Erik Heinsalu
Kuldar Kesküla
Helin Sepa
Tiina Kalam
Andri Jõgi
Annika Kask
Karin Murumets
Maret Vaher
Indrek Saarepera
Terje Tarve
Eleri Pilliroog
Christopher Hipp Kuut
Kadri Isakar
Hedi Suvi
Riste Kaaret
Marek Unt
Äksi Raamatukogu
Marge Uudre
Marko Leppik
Anita Priks
Anne Arold
Gerri (kontakt teada)
Oskar Johan Kala
Maarja Uus
Helen Sürje
Marianna Zvereva
Peep Otstavel
Jüri Liiva
Andra Somelar
Ergo Rikmann
Eve Õismann
Hando Penu
Emma Lotta Kiviberg
Edmund Hõbe
Lauri Mäesepp
Piibe Tammemäe
Erik Tammsoo
Lenna Kuurmaa
Marelle Soosaar
Olga Suzdaltseva
Angela Tirp
siret vanaisak
Sandra Paulus
Jaan Ainelo
Piia Õispuu
Oliver Kurbas
Pille-Riin Priske
Maria Joost
Ingrid Rump
482 (kontakt teada)
Tiit Tali
MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme
Kaido Nurja
Patrick Antonjuk
Tiit Taimla
Tarmo Kuub
Kitty Teimann
Tauno Piirikivi
Mare Perle
Jana Lahe
Taavi Oruväli
Kätlin Tali
Kaarin Variku
Peep Männiksaar
Greta Laanet
Mare Zaneva
Kadi Karmen Kaldma
Annika Haas
Veronica Luidalepp
Herman Kirsipuu
Marjo Merilo
Kaarel Telgmaa
Marili Zimmermann
MTÜ Ambulartoorium
Kristiina Hinno
Helene Soobik
Karin Järvet
Siim Ots
Mari Tamm
Omakodu Grupp OÜ
Morten Lillepruun
Tiina Kägo
Maret Vaher
Mairolt Kakko
Marite Oidjärv
Tiina Kägo
Martin Raid
Marianne Lapin
Erik-artur pajula
Andrus Tamboom
Ardo Piipuu
Hannes Vinnal
Raul Toover
Sander Mändoja
Arlo Orlovski
Lauri Raie
Kristiina Keps
Mall Põldmäe
Liina Tõkke
Elisabeth Suits
Karin Raud
Jüri Jõul
Helena Kasemets
Dairi Õun
Kaspar Aug
Ilse Laur
Mart Thalfeldt
Katrin Tänavsuu
Bogdan Filippov
Ivar Männamaa
Urmet Lokk
Guido Trees
Elsbet Vaigur
Silve Grabbi-Kaiv
Maret Annuk
Anneli Ambel
Kristi (kontakt teada)
Maarja Aigro
Kirke Kaur
Krista Ojasaar
Robert Pappel
Anna Kõuhkna
Daniil Solovjov
Taavi Sööt
Martin Mandre
Maret Ansperi
Krista Klein
Grete Kivinukk
Evelin Peenar
Risto Tamm
Ilmar Kink
Janek kornak
Hans Kurel
Martin Roots
Evgeniy Yarovoy
Martin Põldäär
Helena Roots
Milvi Lankots
Mattias Pavlov
Mihkel Salk
Anni Vahter
Endel Roots
Iiris Viirpalu
Siiri Kiri
Kersti Roots
Rauno Voolaid
Kerttu Liis Lootus
Maarika Pokinen
L. Naaber (kontakt teada)
Paul Järvet
Hilja Kuningas
Ingrid Sibul
Robert Grigorjev
Joel Välja
Olga Kromonova
Taaniel Uleksin
Ella Myllärinen
Henri Elias
Kariina Murumaa
Ivar Raig
Tanel Tein
Kriste Remmelgas
Triin Palmipuu
Sander Vaher
Marika Rosenthal
Sirje Kukk
Maria Vähi
Harald Guthan
Erika Kalamees
Krista Joosing
Karli Oruste
Kerle Aunapuu
Helen Lokko
Üla Koppel
Külvi Paide
Sirje Kukk
Tõnis Savi
Juta Hindre
Mart Kadarik
Mariliis Peterson
Gea Rennel
Anu Ernits
Iris Pähn
Adeliina Saar
Paula Mauer
Anu Järs
Tauno Vare
Kristi Tuurmann
Jaan Suits
Mariana Simson
Veronika Tasso
Andrus Taal
Ott Kadarik
Madle Serglov
Martin Geherman
Kristiina Undla
Sofi Aršas
Raul Keller
Jaak Kadak
Tom Arula
Darja Volkova
Kaarel Künnap
Mario Ansip
Jaanus Kroon
Viive Väär
Triin Mänd
Liana Kirspuu
Külliki Alekand
Airis Vesk
Liina Klemets
Tõnu Peipman
Rein Prank
Margot Tiru
Tiiu Laks
sander jõe
Eili Lepik-Kannelmäe
Erki Õunap
Priit Hamer
Kaido Kõrvel
Ege-Ly Petermann
Krista Kallaste
viljo vabrit
Kirsti Neuland
Marili Merendi
Ahto Peetso
Aire Leppik
Jan Raidloo
Julia Kaldalu
SigridPrank
Sondra Lampmann
Kai Reilent
Argo Undla
Mari Arold
Kristjan väinma
Milvi Hõim
Kadi Jürgens
Anni Marii Lepik
Alex Tähemaa
Joanna Karu
Anu Lillak
Mari Prekup
Arthur Škurko
Diana Gromova
Elo Lints
Katrin (kontakt teada)
Egeri Sinimägi
Ranno Kauniste
Riste Kalamees
Merike Peld
Natalja Simsek
Barbara (kontakt teada)
Karel Kangro
Terje Leola
Pilvi-Heli Vettik
Ergo Säinast
Ester Kannelmäe
Kadri Liho
Sven Rebane
Eha Vahersalu
Kristiina Valk
Tagasi lükata
Mihkel Joala
Olavi Griffel
Kermo Kalberg
Kaspar Kannelmäe
Aivar Saarepuu
Pille-Riin Jõudna
Meril Tamm
Sirje Saumann
Karmen Mett
Reino Toop
Meelis Vanker
Külli Aleksanderson
Andrus Lipp
Aleksandra Maksimova
Kristiina Vaik
Kaido Pärn
Ronald Vimberg
Anni Ulmas
Sirje Kalekin
Reio Käsnapuu
Anu Aljasmäe
Rattastuudio Jooks
Saara Mia Saks
Raili Saska
Elisabeth Kaukonen
Lauri Sild
Vivian Aun
Eliise Saar
Risto Muldme
Merilin Vahtra
Janika Zenkina
Eva Sagor
Ruslan Matusevych
Kristina Avakimyan
Urmas Lekk
Anu Laas
Piret Saue
Jaroslavna Nazarova
Dagmar Miil
Anu Samarüütel-Long
Triin Tähnas
Mare Jõul
Maris Kruuse
Elo Tepp
Andreas Sisas
Teet Vaher
Anu J (kontakt teada)
Laura Elisabeth Konsand
Silja Võsaste
Jüri Jõul
Gunnar Nurk
Katrin Klaar
Liisa Tomasberg-Koidu
Alvar Soome
Maria Koidu
Raimond Põldmaa
Tõnis Tatar
Tim Heinpõld
Krista Kaur
Marina Orlova
Sirle Mätas
Eliisa Soome
Andres Sevtsuk
Riina Maandi
Roheline Stuudio OÜ
Anti Parik
Kristianne Suurküla
Tiit Aunaste
Liivi Parik
Reet Selts
Malle Arro
Margot Õunapuu
Raido Väinsar
Carmen Sirel
Liisa Noor
Liis Saare
Epp Kirss
Katrin Taling
Carolin Lüübek
Margit Kapak
Doris Altmets
Kärt Hennoste
Airi Nõmm
Mairi Saar
Mait Sarapuu
Juhan Eharand
Tuuli Tõniste
Jekaterina Kultajeva
Jaanika Tamm
Liisa Kõrv
Vardo Valli
Tanel Leisalu
Hobusalu Loodushoid MTÜ
Külli Määr
Liina Tolmoff
Sandra Grudinin
Märten Kuus
Liina Karotamm
Annika Toots
Kristel Suvi
Maria Okusko
Alar Abram
Märten Kuus
Inga Tarto
Kalev Roose
Piret Laur
Kaarel Karolin
Siim Rammul
Peter Gornischeff
Rein Veski
Helene Lumi
Anne Kull
Anne-Mai Murs
Erkki Lindepuu
Allan Aint
Kersti Vallikivi-Ramos
Edvin Kevvai
Piret Koemets
Helen Tähepõld
Risto Bakhoff
Sirje Maiväli
Astrit Kreutzwald
Margaret Feldmann
Loviisa Vahenurm
Kristina Pjatnova
Andrus Rämmann
Thomas Loob
Elina Kambrimäe
Kaarel Vesilind
Margit Korotkova
Mari Da Silva Rodriguez
Janno Sooäär
Heino Viik
Kristel Sibul
Ott Kaarel Kõiva
Erik Paakspuu
Toomas Ginter
Raul Lillepea
Monika Nõmm
Peeter Tinits
Terje Haidak
Mariann Võhmar
Raul Ots
Siim-Kaarel Sepp
Karin Pihlik
Andres Kruglov
Dorian Pihl
Juula Karmo
Raul Ots
Gerli Jalakas
Vahur Kampus
Siret Kalmström
Janek Tamm
Liidia Ots
Liilia Namsing
Katrin Kanter
Karl Edgar Tammi
Katerina Veerde
Mona Mi Mikkin
Ave Kiis
Heini Räämet
Meigo Voog
Kajar Pruul
Merilin Prommik
Tanel Ottis
Tõnu Raid
Grete Jakobson
Bianka Plüschke-Altof
Chris Serglov
Miriam Lehari
Oskar Kask
Hanna Reilson
Hannes Kirsman
Vilja Nigu
Gretel Jaanisoo
Piret Mikk
kersti kiik
Külli Turja
Kairi Märk
Katrin Küünarpuu
Rainer Metsvahi
Karel Kask
Laura Suik
Andrei Sirotin
Jörgen Kaare
Maria Vahula
Ave-Lii Idavain
Tuuli Ehin
Marju Nigu
Allan Trukits
Endrik Reimer
Maire-Tiia Vahur
481 (kontakt teada)
Julia Anderson
Sten Martin
Kaarel Kukk
mario talvist
Ernest Barsuk
Margit Ruusmaa
Mats Põllumaa
Madis Kandla
Kristel Rõss
Priit Tamm
Viktoria Lepp
Maris Toivonen
Maarja Paul
Andrus Pihlak
Sulev Tõkke
Aet Vill
Triin Kuusler
Heleri Järve
Mare Merimaa
Elisabeth Vedina
Merike Jõemägi
Annemari Oherd
Marek Kikas
Joonas Kendra
Ain-Joonas Toose
Isabel Napa
Gregor Kulla
Jaana Ventsel
484 (kontakt teada)
Maret Valkijainen
Uno Luik
Kätlin Otti
Edgar Laas
Susi Ann Kaljas
Katrin Kiviselg
Reet Tuberg
Liljana Skopinskaja
Bioteaduste Üliõpilaste Selts
Elizaveta Cheremisina
Artur Staškevitš
Lauri Leppik
Eglit Väli
Jana Kink
Marge Veeranna
Taimo Jõemägi
Rain Kilkson
Liisa Piiparinen
Heikki Leis
Kristiina Piikmann
Merilyn Toit
Toivo Saul
Kristjan Hiis
Mimi Kruusing
Leelo Jõulu
Marje Tali
Ivo Arnover
Martti Org
Heiko Rohtla
Sixten Kerge
Helle Jaaniste
Miia Maarja Härmson
Toivo Tubli
Monika Murumaa
Lauren Saimre
Tuudur Tamme
Kreet Solnask
Indrek Rünkla
Mirey Rütman
M. V. (kontakt teada)
Mihkel Raev
Ave Mets
Marek Luberg
Riina Vahtrik
Liis Karu
Krista Kruus
Ulla Kihva
Leelo Viita
Marge Ulm
Valter Läll
Herman Matis Eek
Kadri Põldaru
Jaanus Ruuben
Kristella Sooba
Henri Särekanno
Nils Kiisler
Tenno Kübarsepp
Leelo Sillaots-Javoiš
Aivi Reiman
Eve Veromann
Mirjam Teiss
Moonika Aasa
Kadi Rünkla
Florian Wahl
Silver Gutmann
Kadi-Liis Kesler
Eeva-Maria
Leen Videnski
Sigrid (kontakt teada)
Mari Jõemägi
Riina Kaljurand
Monika Tulit
Mihkel Rospu
Jaanus Ismael
Anna Jürgenson
Ingrit Allas
Mariann Reinumäe
Vappu Zobel
Ilme Tali
Karl Markus Vallner
Marek Marana
Marit Vaan
Anne Abiline
Nicolas Reigl
Kaarel Kimmel
Rasmus Maipuu
Eerik Seppel
Keiko Paavel
Marko Vainu
Gerly Tuisk
Katrin Seppel
Toomas Vahtra
Kristi Salum
Alondra Tamm
Mari Vihuri
Taline Abou-Raad
Karoliine-Lisette Kõiv
Ülle Sarapuu
Doris Karask
Helen Hõbejõgi
Avo Rosenvald
Anett Rannamets
Marilis Edvand
Tõnis Tammetalu
Kristella Laur
Oliver Põllupüü
Mihkel Lubi
Tiiu Pirsko
MTÜ No Work Surf Club
MTÜ Eesti Lohesurfiliit
Tanel Nõmm
Karmen Moont
Tõnu Ploompuu
Torm Thor Niimann
Tõnis Saarnak
Annika Leevand
Piret Gehrke
Riho Gehrke
Paul Ojam
Raido Marek Arro
Karmen Popova
Natalia Homenko
Eeva Talsi
Rivo Baumann
Jane Napp
Katrin Nurja
Silvia Säinast
Katrin Tammar
Kristel Ojango
Karmel Kai Murumaa
Helena Keskküla
Leino Kollom
Iris Raudsik
Vanessa Oks
Kelli Ilisson
Tanel Rannala
Hans Mark Võsu
Villem Lõbu
Mare Merendi
Taavi Liinak
Roland Uuesoo
Tarmo Tähepõld
Mari-Liis Algma
Joonatan Kivi
Inger Lilles-Nestor
Madli Maruste
Kristjan Metsis
Piret Gehrke
Milvi Kütt
Teele Saul
Eda Tamm
Ander Pais
Magda Theresa Klaos-Kirschenberg
Irma Saares
URALIC Keskus MTÜ
Oliver Loode
Lisete Lige
Kaja Jantson
Eve Süvari-Kongi
Amani Kiivikas
Anette Jaaniso
Käthrine Kompus
Ave Taavet
Mona Tarn
Mari Kaisel
Teele Kaarma-Tõnne
Margit Leesik
Karin Tuul
Triin Veisman
Triinu Lepp
Mari-Ann Maiste
Maagilised Loodushinged MTÜ
Kuumoorid OÜ
Marge Ulm
Heler Põld
Madis Rosenberg
Maagilised Loodushinged MTÜ
Sten Suigusaar
Ulrike Brett Uukkivi
Taavi-Peeter Liiv
Ülla Paras
Kristina V (kontakt teada)
Aleks Mattias Mäekivi
Johanna Liisa Eichenbaum
Krista Mullamaa
Tiina Põldmaa
Raido Kaljula
Pille Päss
Kaija-Liisa Kuulmaa
Jaan Elken
Mari Sitska
Kersti Neeme
Gretel-Marie Siimar
Hergo Tasuja
Maire Tänna
Pille-Riin Laansalu
Kristiina Kiviselg
Ülle Kurs
Jaak Püss
Kristin-Cally Saar
Hanna Kristin Kivistik
Arvi Tüvi
Elle Smith
Anu Kaupmees
Kaido Loor
Anneli Raidma
Reelika Reinsalu
Krista Partsioja
Martin Pook
Marika Grünberg
Meelis Saame
Signe Noppel
Priit Tohver
Riko Noormets
Teele Jõks
Kirsi Märtson-Lillo
Maarja Ilves
Annika Kedelaum
Külli Saum
Andres Minn
Laivi Joarand
Karmen Sookruus
Sten Pärnik
Ron Arvisto
Eva Kedelauk
Helgi Vassar
Kairit Krass
Epp Ehasalu
Klaus-Peeter Ladva
Heli Bötker
Erki Enkvist
Veronika Ranne
Tarmo Tamm
Eesti Rahva Seltsi Kantselei (Estmark MTÜ)
Katrin Kaun
Rando Ingo Vatsk
Margit Seppik
Kaido Ratas-Pähnapuu
Martin Kütt
Eve Sass
Agur Maandi
Klaus-George Kangro
Jekaterina Popova
Anneli Alekand
Katrin Luhaäär
Liina Rannik
Piret Uus
Keidy Arrak
Tõnis Murd
Martin Jõgi
Oliver Part
Tarmo Pajusaar
Merily Ilsen
Tiina Ploompuu
Aivo Mäesalu
Henri Viies
Ursula Kütt
Vahur Vogt
Riin Somelar
Hele Mai
Jaan Erik Arder
Aleksander Bachman
Anna Sõõrd
Riina Uibo
Kerly Heero
Anne Kaing
Siim Kobar
Kermo Kukk
KultMus OÜ
Marianne Beaujon
Leore Lisann Klõšeiko
Armin Soosalu
Mall Kullamaa
Hele-Riin Vackermann
Indrek Lääne
Arno Sotter
Allar Heina
Keio Kärdla
Signe Siim
Sirli Pohlak
Margot Arula
Laimdota Truus
Tõnu Feldmann
Mare Jeršov
Peedu Saar
Timmo Tammemäe
Anneli Piilsalu
Markus T (kontakt teada)
Georg Berendsen
Renee Altrov
Andrus Pihlau
Ann Oder
Ljudmilla Georgijeva
Astrid Kauber
Eveli Mürk
Marek Volt
Lia Liin
Vambo Põldra
Evelin Märtson-Nava
Mati Kunst
Mati Ilomets
Merilyn Lempu
Erik Eduard Laht
Ilja Muškin
Janely Puurmaa
Pille-Triinu Maiste
Heljo Heck
Merike Bauman
Jaanus Kriisk
Andry Pedak
Merit-Merken Malk
Beatrice Rahlin
Piret Bossack
Meeli Mets
Urmas Paat
Nelli R (kontakt teada)
Katarina Kukk
Triin Sellis
Martin Kullasaar
Elve Lode
Kersti Madis
Ain Link
Kaili Kupits
Raivo Markov
Ave Teesalu
Johanna Maria Mängel
Tiit Härma
Raivo Markov
Kristjan Saar
Rasmus Maasing
Eveli Talvik-Olup
Reena Naelapaa
Jette Paat
Johanna Valk
Kadi-Liis Kesler
Triin Veber
Lisa (kontakt teada)
Siobhan Kattago
Merike Leesment
Evelyne Lusti
Elo Joandi
Veiko Saago
Hannes Sirkel
Lea Korjas
Tõnis Raid
Sirelin Jürjenson
Maria Kooskora
Külli Jaska
Erik Elmanovits
Hannes Pehlak
Urmas Liit
Hele Tepandi
Rauno Tegelmann
Kristiina Kaha
Mari Hermanns
Ira Widderich
Rasmus Sõnajalg
Rene Pere
Triin Michelson
Kristel Markus
Ester Kroon
Raul Pero
Merili Mehine
Andres Hendrikson
Peeter Rebane
Ruth Moppel
Merike Vaher
Urmas Arike
Liina Lonn
Karin Muller
Markus Rähni
Eva S (kontakt teada)
Ainika Jakobson
Tõnu Nõmmik
Silver Lind
Sulev Einma
Martin Süvari
Jaak Tepandi
Karin Karro
Silver Lind
Peedu Põld
Ülar Tuisk
Margit Kooser
Bioteaduste Üliõpilaste Selts
Brigita Tool
Mati Sild
Silja Lassur
Maria Ivanova
Andro Kivik
Aime Kivik
Anneli Valgma
August Kasemaa
Evert-Jüri Jaanhold
Tiia Johansson
OÜ Loovhoog
Katre Tamm
Kadi Aedma-Reining
Triin Kukk
Jaan Tammeorg
Uku Lilleväli
Steven Elvet
Urmas Arike
Kinne Tõnnison
Maarja Virkus
Sandra Tiitson
Anette Kink
Mall Illus
Kaisa Tammoja
Madis Karu
Janet Lõbus
Kelly (kontakt teada)
Katrin Rüütli
Marvin Jakan
Kati Sein
Epp Volkov
Pärtel Soosalu
Karin Seegel
Lauri Liivet
Meelis Havakats
Anne Kaing
Marten Kaevats
Marion Tammet
Katrin Eleri Engel
Kadri Tuvi
Kristjan Maasalu
Taimi Värva
Madis Toom
Ellen Mägi
Mariann Proos
Jaanika Mathiesen
Reigo Luurmees
Helena Mägi
Mirjam Linn
Eliise Trei
Toomas Tamla
Anne Vaher
Vadim Molodkov
Mari-Liis Tikerperi
Kristiina Kalda
Marek Laanisto
Ethela Tamsalu
Ingrid Hermet
Eva Hindremäe
Toomas Liivamägi
Anna Aurelia Minev
Toivo Kukk
Monika Karmin
Aari Puusepp
Anna Zobel
Aleksandr Varkki
Jekaterina Ossipova
Taimi Sild
Triin Rostin
Jaanika Kutepov
Helen Lepisk
Elvi Liiv
Tiia Eskor
Pille-Riin Lillepalu
Thea Sillaste
Karoliina Kuldsaar
Ever Sibul
Eve Tartes
484 (kontakt teada)
Piret Orav
Anneli Sinirand
Madli Muuga
Mare Kägo
Piret Marvet
MTÜ Pereseiklus
Janar Rosen
Uku Freiberg
Eeva sander
Kadi Kirotar
Elen Juurma
Marjuliis Heering-Lavanoux
Mareeta
Marelle Tarvis
Maari Idnurm
Gordelia Miländer
Viive Lätt
Piret Lõhmus
Kärt Neemre
Kadri Salu
Katrin Kapanen
Marie Lilleleht
Jaak-Kristian Sutt
Rauno Rööpson
Andrus Asumets
Anni Lindal
Teelia Rööpson
Liisa Koemets-Bastida
Riin Otstavel
Liina Liiv
Raul Vibo
Kristiina Štšeglova
pensionär (nimi ja kontakt teada)
Arvid Kipper
Gudrun Veldre
Viktoria Aleinik
Artur Rõigas
Külli Kristovart
Jägala kalateed MTÜ
Epp Tamm
Virge Aruoja
Krista Tarum
Sandra Remmelgas
Viljo Soo
Urmas Tammemäe
Martin Reinart
Andres Tennus
Toomas Kleesment
Andro Urb
elvi talumaa
Mirjam-Kim Rääbis
Maris Mäg
Kertu Piits
Marje Oona
Birgit Veiler
Kadri Kivinurm
Kadri Uustalu
Maria-Helena Okas
Kadri Mägi
Allar Schvede
Lenne Lõiv
Jüri Kalju
Renelle L
Rünno Miller
Mari Mölder
Kersti Märg
Kärt Tuts
Anu Kopti
Jorma Käsper
Vera Korelskaja Novikova
Liitun (nimi ja kontakt teada)
Erko Leemet
Kaspar Rist
Deniss Novikov
Evelin Kuzin
Külli Pedari
Katrin Käbin
Maarja Ruusmann
Ermo Vihtre
Varje Värav
Erkki Mäeväli
Mattias Markus Roost
Pia Pajus
Anke Pikner
Ando Kalde
Rando Raudsepp
Liis Nurme
Raimo Kaarlaid
Anne-Mai Palm
Toivo Villau
Anneli Joonas
Kristi Pärn
Teijo Idavain
Kadi Valtson
Piia Mäesaar
Toomas Kivi
Mare Rebane
Liis Marmor-Ohtla
Liisu Kivi
Laura Sünter
Teet Raudsepp
Triinu Sepp
Merrit Hausenberg
Liina Mets
Aksel Kirch
Elina Veiron
Kairi Ansmann
Anne Masing
Lilian Rückenberg
Andrei Sorokin
Marlene Altmäe
Alvar Kusma
Krista Kalmus
Ele Viskus
Gea Vendel
Sirje Põldaru
Margret Sisask
Merke Luuk
Kaarel Koel
Joosep Vall
Aigar Vaigu
Marita Aasna
Jüri Kukk
Taavi Torim
Anni Sildvee
Krists Tamm
MTÜ Ökotark (keskkonnaportaal Bioneer.ee)
Ingrit Randpalu
Miia Järva
Aivar Rumvolt
Ergo Rikmann
Mart Klaas
Ruti Jõgi-Rumvolt
Alar Jäger
Rutha Jäger
Leho Lahtvee
Eliise Tikka
Alo Ansmann
Priit Pruuli
Vahur Saska
Eeva Laanemäe
Maaja Valgur
Jaagup Sarv
Elo-Mall Toomet
Kertu Johanna Jõeste
Randar Kaljurand
Liina Leinberg
Margit Tago
Ain Tarro
Tiina Saare
Kristi Liik
Õie Mannov
Henriette Porila
Anneli Erik
Ken Keskküla
Liina Jõeste
Siim Kala
Kristjan Oganjan
Raido Valgeväli
Maris Liinat
Silver Pullisaar
Ülle Allsalu
Alar Jõeste
Kristi Mere
Maris Mozolev
Helina Kärgenberg
Marge Nikitin
Angela Sarapuu
Andres Moks
Liis Timpka
Ruti Einpalu
Siim Kurvits
Kätlin Halop
Karmo Lomp
Kaie Koppel
Ilona Semtšišina
Markus Merilai
Haja Eist
Ragne Aun
Ain Lepik
Kaarel Murakas
Andrus Karpenko
Sidortsova Oksana
A.S. (nimi ja kontakt teada)
Piret Kalju
Felika Tuul
Maarika Õunapuu
Tiiu Paesalu
Andres Lõhmus
Marion Liik-Apsalon
Piret Kalju
Rita (kontakt teada)
Kreete Siimer
Maarika Kuhlberg
Karolin Saar
Jüri Podekrat
Ivar Lõbu
Mirjam Suurkivi
Esper Linask
Merle Pulk
Rasmus-Anders Kirber
Talvi Nõlvak
Raul Arras
Gerda Rodin
Ants Kari
Minna Elise Leonidov
Haja Eist
Jonne Kotta
Marilyn Juuse
Erika Jakobson
Valde Viiding
Jeroen van der Hoeven
Helena Oselin
Janek Tuul
Ahto Ilus
Mirjam Vallsalu
Rait Pukk
Henrik Slet
Steve Hiiop
Eevi Siibak
Reiko Rosenthal
Silver Konksi
Kaie Ustav
Saskia (nimi ja kontakt teada)
Margit Rossmann
Eero Landra
Taavi Pärnsalu
Liivo Juul
Sten Egert Tammeveski
Martcella-Ella Melder
Laura Talvet
Kadi Kreis
Toomas Muuli
Renate Ode
Joonas Tuuling
Olger Lehtsaar
Maire Karind
Kauri Sild
Margit (kontakt teada)
Sirjeli Moistus
Maret Miljan
Heddi Jallai
Merili Palu
Galina Nurk
Maret Gerz
Indrek Raudsepp
Aire Laanemäe
Anna-Liisa
Agne Nelk
Sirje Presnal
Oliver Piirma
Kalle Kattel
Tina Pääbus
Stina Vool
Ene Karja
Matti Pääbus
Lauri Luke
Janina Spavlenkova
Tauno Tõhk
Meeli Seermaa
Silja Pääbus
Taavi Pääbus
Victoria Sumin
Karin Undrits
Eva Reiska
Ott Puija
Katrin Kurg
Rene Kolon
Urmo Võsa
Tereesa Kink
Kaari Metslang
Toetan (kontakt teada)
Raiko Randaru
Mari Palgi
Egon Mets
Mart Ulm
Jaan Palgi
Külliki Koppel
Mart Rand
Hans-Peter Isand
Ksenia Divonina
Steffi Pähn
Piibe Pohlak
Triinu Einberg
Sarah (nimi ja kontakt teada)
Kristi Hannus
Kristina Mägi
Mihkel-Kaarel Raidal
Silva-Astrid Kalbach
Ene-Merle Laur
Marju Lepiste
Piret Tamm
Triin Ärmpalu
Marek Viljamaa
Kaimai Kuldkepp
Reidi Strandberg
Maarika Tikk
Oliver Uusmaa
Janne Breidaks
Martiina Putnik
Kertu Namsing
Maire Suurlivi
Kaja Liiv
Brita Saidla
Jakob Paali
Rita Mägi
Gerit Tiirik
Tess Talu
Jaanika Ventsel
Sirli Mangus
Getter Pärnpuu
Eino Väärtnõu
Karin Kuller
Alar Kvell
Rasmus Aug
Robert Suik
Eva Soosaar
Evald Morozov
Kairi Zolotova
Helen Allas
Allan Kukk
Hannah Maria Korjus
Mii Kruusing-Roosipuu
Filipp Solovjov
Tiina Reiman
Liisa kõve
Rachel Branten
Henri Kompus
Reigo Jänes
Aire Narits
Illar Pruel
Kathy (kontakt teada)
Margret Zimmermann
Tiina Purga
Silvia Pihu
Kersti Rahnel
Priit Pappel
Egris Mõttus
Reet Simson
Kristiine-Nändi Hõim
Heidi Ader
Katrin Emmus
Ralf Tambets
Riina Einlo
Uku Vainik
Yurii Kostian
Mait Mandri
Annika Teras
Mari Zobel
Kaaren Stuudio
Toomas Tomikas
Kristjan Kiiman
Jorma Kiigemägi
Enel Kalvo
Laur Mathiesen
Aita Loomus
Karola Kivilo
Andres Kungla
Pirko Tuus
Kaido Areda
Priit Pallum
Johanna Põldemaa
Kirsti Matikainen
K P (nimi ja kontakt teada)
OÜ Visuaalprojekt
Janno-Joosep Naaber
Andre Vahtra
Arvo Aljaste
Bela Taim
Taavi Ustav
Marii Reimann
Lauri Valdre
Henessi Schmidt
MTÜ Little Bridge Foundation
Aet (nimi ja kontakt teada)
Herdis Pärn
Anne Räpp
Tiina Pomerants
Ruudo Annus
Toivo Kutter
Timo Kurgu
Kadri Laur
Richard vähi
Ave Rostin
Siiri Augva
Urmo Sitsi
Nimrat Kütt
Aigar Kivik
Katrin Aedma
Hanna Maria Pinsel
Andrus Lember
Kaisa Keizars-Aron
Urmi Rannamets
Kairit Kaur
Loona Riin Kauge
Andres Koppel
Diana Tammisto
Kuldar Kruup
Martin Poltimäe
Peeter Kangur
Karite-Mirell Mander
Teili Toms
Liisa Pajula
Kaspar Nurk
Brendon Tiik
Kert Einaste
Kaja Reiska
Ninell Tõnnisson
Kersti Laanmaa
Vivian Alles
Karin Saar
Kristi Kaarenperk
Jaanus (nimi ja kontakt teada)
Taavi Jahu
Urmas Kuusik
Anneli Lange
Aleksander Laane
Roman Demtsenko
Ann Runnel
Marius Peterson
Madis Šumanov
Linda Koltsin
Sven eerik simon
Irina Säde
Epp Kerge
Mary-Ann Talvistu
Sille Riin Rand
Tanel Toom
Iris Pilov
Kelly Sibrik
Johanna Mauer
Malev Toom
Gerda Kaasik
Francesko Leego
Kristiina Vind
Erik Antsma
Antero Orakoivu
Monika Prede
Merle Piibeleht
Meriliis (kontakt teada)
Monika Prede
Lembit Peterson
Sven Tomson
Raido Lember
Theresa Monika Toomla
Helena ANkur
Erik Epistoletto
Kalli Kuhi
Rait Lazurin
385 (nimi ja kontakt teada)
Alo Ploom
Andra Saimre
Kristjan Gabral
Valdo Käos
Merike Maidle
Heili Hein
Triin Tuulas
Kiljan Soome
Karin Luuse
Marju Lauristin
Mari Krumm
Juko-Mart Kõlar
Ulvi Selgis
Vello Sats
Markus Pedo
Erika Perker
Endel Ilves
Endl Ilves
Tiit Peedu
Peeter Nõlvak
Kadri Grišakov
Marri Triin Volt
Helena (nimi ja kontakt teada)
Mirjam Rääbis
Helme Toss
Henry Rohtla
Triin Liim
Silja Suurthal
Kristjan Kallikivi
Risto Tikko
Tarmo Napa
Eraisik (nimi ja kontakt teada)
Mihkel Kangur
Karell Veskimeister
Sirely Veitmaa
Keidi Soots
Andres Luik
Triin Ivandi
Airi Pajumaa
Renar Toome
Ilona Kroon
Isik (nimi ja kontakt teada)
Liisi Kuru
Martin Niinemets
Claudia Lepik
Margit Kukk
Veiko Hein
Eva-Liis Lidenburg
Hanna Vihma
Ave Matsin
Madis Metsalu
Hanna Vihma
Reedik Raudla
Silver Jakobson
Kristina Roots 
Tiina Talve
Eve Sepp
Malle Schmidt
Kairi (kontakt teada)
Raivo E. (nimi ja kontakt teada)
Jan Inno
Anu Maser
Lauri Toom
Juhani Lemmik
Kristi Laur
Signe Vaabel
Janne Laus
Ille Nakurt-Murumaa
Merit Jakobson
Kai Hanson
Triin Kröönström
Andrus Kallastu
Sander Aavik
Tõnu Palm
Martin Raisma
Anneli Pott
Karin Eistre
Keiu Anderson
Jaak Prozes
Arne Kaasik
Helen Erastus
Vernon Jõgi
Rasmus Kerge
Aaren Kaitsa
Riho Karu
Eero Säde
Helena Usen
Lauri Toom
Andres Kõpper
Oliver Simpson
Kai Rausalu
Katrin Tiimann
Vernon Jõgi
Mari Maripuu
Kalle Koort
Mario Nurmelaid
Sten-Mart Penno
Jüri Hindre
Raivo Kartau
Kristjan Pilv
Indrek Tiigi
Ingrid Schmuul
Aado Altmets
Remi Kübar
Priit Sohkin
Sasha Brocato
Laime Riisimäe
Anneli Kesksaar
Andrus Heno
Allan Puur
Priit Mägi
Maie Soll
Anna Tilba
Kaur Tuttelberg
Alar Pandis
Ragnar Rump
Alari Aguraijuja
Illu Erma
Ragnar Rump
Anu Piho
Illu Erma
Margit Järvik
Triin Uustalu
Jaan Übi
Teedu Pedaru
Meos Holger Kiik
Maili Tangsoo 
Heidi Urb
Riina Türner
Lauri Juhan Liivamägi
Eeva Masso
Annabel Jakubem
Inna Kramer
Joonatan Tiitus
Kuno Kooser
Maarja Hollo
Kariina Laugus
Anu Tähemaa
Jan Seepter
Helena Kaisma
Kariina Laugus
Ott Vaiknemets
Lauri Elevant
Tõnis (nimi ja kontakt teada)
Kadri Kõusaar
Ülle Pinnonen
Eha Põhako-Janson
Anu Tammemägi
Tiia Valdre
Aire Ihats
Raido Lume
Evelin Poll
Helen Vinogradov
Kristina Kadak
Raido Kadak
Elmar Tali
Peeter Zirk
Erik Moora
Epp Klimenko
Juta Kõrm
Lauri Haidak
Madis Vaher
Katrin Puur
Janno Kivimaa
Carmen Karabelnik
Marianne Juhkental-Pajupuu
Karel Kasak
Merle Kliss
Kristiina Siska
Cristen Laos
Marilin Kaareste
Hardi Reiter
Lauri Siir
Piret Saluveer
Ingra Küngas
Anne Lamp
Carmen Maantoa
Loora Kaubi
Olev Toomla
Annika Tamm
Andres Laidre
Marko Moor
Aivar Kraus
Triin Chhetri
Hele-Mai Poobus
MTÜ Häädemeeste Surfiklubi
Kalle Eller
Triina Trei
Raido Jaan Rei
Sirje Eller
Lembit Jakobson
Doris Dreimann
Triinu Tapver
Kadri Tammepuu
Heili Griffith
Kiti Põld
Anneli Kivimäe
Eesti Geodeetide Ühing MTÜ
Anneliis TAmre
Kadri Muischnek
Mattias Mäestu
Jana Viirmaa
Rauno Aus
Meelis Steinberg
Oomen OÜ
Kristjan Must
Mikk Lagemaa
Arvo Pärdi Keskus
Anu Kivilo
Taivo Org
Tiina Odjak
Roland Svirgsden
Alexander Harding
Rainer Kasekivi
Kaire Koitne
Reelike Kungla
Ester V. (nimi ja kontakt teada)
Juta Külm
Marge Kaljumäe
Kaupo Teesalu
isiklik (kontakt teada)
Kertu Põial
Richard Samarüütel
Andreas Lenk
Jaan Elken
Marve Lilleleht
Elisabet Allikas
Nikolai Errapart
Ülle Valtna
Silvia Leiaru
Ants Tammik
Kersti Valgeväli
Riho Illak
Jaan Rohtla
Aldo Reinsalu
Meelis Maalmann
Lilian Reinek
Heili Einasto
Eda Amur
Margit Vain
Jaana Murumägi
Mark Metsoja
Taavi Rekkaro
Elizabeth Kivi
Katerina Kesa
Priit Mäesalu
Piret Haamer
Riina Mändel
Auli Vilep
Ritta Strazdin
Svetlana Kašnikova
Irma Baloi
Henry Aljand
Saskia Murumaa
Merike Aava
Mario Mõttus
Maarja Hanschmidt
Riina Jõe
Ivo Mägi
Jaak Jõerüüt
Ulvi Viilvere
Tiit Kukk
Oliver K. Ruut
Mällon Ree
Reigo Jürgenson
Ellen Vene
Kersti Luik
Ranno Leppane
Marat Kahre
Lauri Pukk
Olga Äär
Tiit Rea
Mehis Born
Anu Riisalu
Tarmo Kahem
Laur Linnupõld
Anti Kesamaa
Elizabeth Šanin
Merit Altrov
Kadri Kaplur
isiklik (nimi ja kontakt teada)
Snezana Stoljarova
Kristiina Utrjakova
Päivi Paula Remme
Vambo Kaal
Carmen Kremm
Toomas Tuul
Madis Aren
Merilin Saarma
Sven Süld
Harry Tamm
Laura Kurs
Sigrid Butlers
Viivi Luik
Anu Algo
Pille Matt
Iiris Tuvi
Kerli Ever
Helen Bristol
Mirtel Kalamees
Eeva Feldt
Mailis Jüriska
Eva Väljaots
Madli Allikas
Siim Idla
Evelin Priks
Riina Puussaar
Mari-Liis Egorov
Kertu Subka
Kristin Liias
Eesti Orienteerumisliit
Kristi Tüvi
Merilyn Sepp
Argo Miller
Liisi Tui
Ainika Aasujõe
Urve Lehker
Tiina-Mari Trummer
Eve Sakermaa
Ingrid Saks
Avo Reinvald
Eduard Brindfeldt
Heli Saar
Heli Saar
Jaak Tamboom
Alliki Müürsepp
Pille Hein
Anu Vahtramäe
Urmas Arike
Tanel Tommingas
Ester Pihl
Aet Viira-Meetua
Riina Koppel
Ann Vool
Kardo Grünthal
Katre Maasing
Kristen Karri
Reet Meimre
Maarja Punning
Aliina Nork
Janar Liidres
Ragnar Põllukivi
Hardi Kõvamees
Sirli Kikas
Kaisa Kivisikk
Mihkel Kall
Ott Kärner
Hanne Aguraijuja
Riina Resvova
Peeter Laurits
Mario Mesi
Marek Vahar
Kai Paat
Inno Ling
Kelli S. (kontakt teada)
Kristel Kõivo
Sergei Gladõšev
Teele Viliberg
Kadi Komp
Eve Aleksanderson
Virgo Asumägi
Artjom Sokolov
Emma-Leena Niitvähi
Geithi Rammul
Külli Rammul
Liis Allikas
Kalle Paalits
Maria Jago
Katrin Lind
Sandra kask
Velar Gutmann
Monika Pais
Uku Pihlak
Inna Pihlak
Marit Kaev
Jägala Kalateed MTÜ
Krista Laats
Meeli Preide
Madli Tiigirand
Siim Jesper Varblane
Nathali Ploomipuu
Kennart Saaremäe
Merili Kaarna
Juuli Kõrre
Ülle Lappard
Mai Ainsalu
Külli Laur
Riho Gunnar Tähemaa
Sirli Olde
Andres Beek
Anne Ots
Ivika Kelder
Silver Soon
Edgar Kelman
Maiki Vanahans
Rein Kane
Lenne Rodenberg
Kersti Univer
Kerli Rannala


Rosentau, A.; Karro, E.; Muru, M. (2015). Kliimamuutuste üleujutusriskid Eesti rannikualadel. Roose, A. (Toim.). Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis (86−98). Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus
Eelmine
483 SE eelnõude infosüsteemis, sh Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi seisukoht
Järgmine
TEADLASED HOIATAVAD ⟩ Randade ja kallaste täisehitamist võimaldav seadusemuudatus ohustab kõigile Eesti elanikele olulisi väärtusi