EKO liikmed on oma tegevusaja jooksul teinud hulga uuringuid ja analüüse ning avalikustanud muid huvipakkuvaid materjale. Järgnevate linkide alt leiab valiku tehtust.

ELF - Ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP 2020) blogi
ELF, ERL, KÕK - kliimamuutuste teavitusleht
ELF - "Tehismärgalad: põllumees puhastab vett"
ELF - "Veekaitsemeetmed põllumajanduses"
ELF, SEIT, TÜ - "Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050"
ELF - "Metsasõbra meelespea"
ELF - Eesti sooalade inventeerimine 2008-2011, projekti tulemuste ülevaade ning kaardirakendus
ELF - "Reostunud eluslooduse pääste käsiraamat"
ELF - enam levinud niidutaimede määraja
ELF - "Ökosüsteemide teenused põllumajanduses"
ELF - "Et Maa elaks - soovitusi keskkonnasõbralikuks põllumajanduseks"
ELF - Krassgrundi mereala inventeerimine
ELF - Kõpu poolsaare ümbruse mereala inventeerimine
ELF - Uusmadala, Kuradimuna madala ja Tallinna madala piirkonna mereala inventeerimine
ELF - Mereelupaikade modelleerimine
ELF, KÕK - Eesti soode seisund ja kaitstus

EOÜ - populaarteaduslik teabeleht "Tiirutaja"
EOÜ - teadusajakiri "Hirundo", milles avaldatakse ka vaatlusandmeid
EOÜ - "Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus"
EOÜ - linnuhariduslikud juhendid
EOÜ - linnukaitselised juhendid
EOÜ - linde käsitlevaid uurimistöid koondav portaal

ERL - keskkonnasõbraliku tarbimise juhend
ERL - juhend keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks "Green guidelines"

NTS - Harku metsa ekspertiis

PKÜ - pool-looduslike ökosüsteemide bibliograafia

SEI Tallinn -  uurimus Eesti ökoloogilise maksureformi realiseerumine
SEI Tallinn - uurimus Kas Eesti täidab Pariisi kliimakokkulepet?
SEI Tallinn (ühe panustajana) - Läänemere seisundi raport 2011-2016
SEI Tallinn - Ülevaade jätkusuutliku jäätmemajanduse käsitlusviisidest Läänemere piirkonnas
SEI Tallinn - Linna jäätmekäitlusmeetodite ja -lähenemiste võrdlev analüüs
SEI Tallinn - Estfor puidurafineerimistehase süsiniku jalajälje uuringu aruanne
SEI Tallinn - Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat
SEI Tallinn - Toidujäätmete teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes
SEI Tallinn - Toidujäätmete teke Eesti kaubandus- ja toiduainetööstusettevõtetes
SEI Tallinn - portaal Tarbi toitu targalt
SEI Tallinn - väljaanne Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine kohalikul tasandil

BEF - Vastutustundlike hangete juhis kohalikele omavalitsustele
BEF - Renoveerimine ja kodu sisustamine - Kuidas valida ohutumaid ehitusmaterjale ja sisustustooteid?
BEF - Pärnu piirkonna mereala ruumilise planeerimise lähtealused
BEF - Hiiumaa-Saaremaa lääneranniku mereala planeeringu lähtealused
BEF - Jalgrattaliikluse planeerimise ja edendamise käsiraamat
BEF - Aruanne veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringu tulemustest Eestis
BEF - Keskkonnalubade juhendmaterjal: veekeskkonnale ohtlikud ained
BEF - Mõtle, mida tarbid. Vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid. Käsiraamat õpetajatele.
BEF - Käsiraamat: REACH Polümeeritööstusele
BEF - Niidud inimeste elatise ja heaolu allikana
BEF - Mida niidud meile annavad? Sissejuhatus rohumaade ökosüsteemiteenustesse
BEF - Avamere liigirikkus
BEF - Väärtuslikud avameremadalikud Eesti vetes
BEF - Maja kütmine taastuvenergiaga
BEF - Energiatõhusate uute majade planeerimine
BEF - Energiakasutuse muutmine vanades majades

KÕK, SEI Tallinn, Hendrikson&Ko - Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat
KÕK, SEI Tallinn - Natura hindamise eelhindamine: otsustaja ja otsused
KÕK - Juhised kaevandusloa osas kaasa rääkimiseks
KÕK - Asjakohane hindamine ja Natura 2000 alad
KÕK - Keskkonnainfo kättesaadavus ja kaasamine keskkonnaotsuste tegemisse
KÕK - Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid, 2., täiendatud väljaanne
KÕK - Maavarade kasutamise ruumilise planeerimise võimalused. Õiguslik analüüs
KÕK - Maavara kaevandamise lubade tingimused praktikas. Õiguslik analüüs
KÕK - Metsamajandamise piirangud. Õiguslik analüüs metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel 1998-2013
KÕK - Keskkonnaõiguse alase kohtupraktika analüüs. Valik teemasid Eesti kohtupraktikast perioodil 2002-2012
KÕK - Kaalutlusotsuste tegemine keskkonnaasjades
KÕK - Veebijuhis kodanikele ja kodanikuühendustele keskkonnaotsuste tegemises osalemiseks
KÕK - Analüüs "Ajaloolised looduslikud pühapaigad: õiguslik kaitstus ja selle edasised võimalused"
KÕK - Merealade ruumiline planeerimine: kehtiva õiguse analüüs ja lahendused selle täiendamiseks
KÕK - Kaevanduste rajamise korraldus Eestis: praktikas ilmnenud probleemide õiguslik analüüs
KÕK - Müra ja lõhn: praktikas ilmnenud probleemide õiguslik analüüs
KÕK - Käsiraamat "Kuidas teha häid keskkonnaotsuseid KOV arendustegevuses?"
KÕK - Energy Transition. Country Report. Estonia
KÕK - Case Study: Climate change aspects within SEA proceedings. SEA of the National Energy Sector Development Plan -- Estonia
KÕK - National ELD Report: Environmental Liability – Estonia, ELD Report Annex
KÕK - Comparative Analysis on Costs of Administrative and Judicial Remedies – Estonia