Keskkond ja Euroopa Parlamendi valimised 2019

Euroopa Parlamendi Eesti liikmekandidaadid tajuvad keskkonnakaitse olulisust ning on valmis lahendustesse panustama, selgus Eesti Keskkonnaühenduste Koja küsitlusest.
 
Aprilli lõpus saatis Eesti Keskkonnaühenduste Koda kõikidele Eestis Euroopa Parlamenti kandideerijatele kuus 
keskkonnateemalist küsimust, mis puudutasid transporti, kliimat, põllumajandust ning elurikkust, andes valdkondlike küsimuste kõrval võimaluse vastajal ka vabalt sõnastada oma eesmärgid keskkonnapoliitikas.  Küsimustele vastajaid oli vähem kui mittevastanuid, kuid selget erakondlikku trendi selles eristada ei saa – vastajaid ja mittevastajaid oli pea igas poliitilises grupis.

Euroopa Parlamendi liikmekandidaatide vastuseid muutmata kujul näeb siit.Euroopa Parlamendi liikmekandidaatidele esitatud küsimused:
  1. Millised on teie eesmärgid keskkonnakaitse vallas, mille eest soovite EP perioodil seista ja mida ellu viia?

  2. Kas ja millisel viisil peate vajalikuks keskkonnasõbralikuma transpordisektori poole püüelda?

  3. Kas ja kuidas kavatsete Euroopa Parlamendis panustada kliimaneutraalse Euroopa eesmärki? Mis aastaks toetate kliimaneutraalsuse saavutamist ELis?

  4. Kuidas jäite rahule Euroopa Parlamendi hiljutise hääletustulemusega, millega seati soovituslikuks KHG heitkoguste vähendamise eesmärgiks 2030. aastaks -55% ning kuidas plaanite sellest eesmärgist kinni pidamise eest seista?

  5. Kas ja kuidas tuleks käimasolevas Ühise Põllumajanduspoliitika reformi käigus muuta põllumajandus loodus- ja keskkonnasõbralikumaks?

  6. Valitsustevahelise elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES ehk Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) 2018. aastal välja antud Euroopa ja Kesk-Aasia kohta käiv  aruanne hoiatab elurikkuse ja loodushüvede jätkuva kao eest regioonis. Elurikkuse ja loodushüvede kadu hakkab kahjustama Euroopa edasist arengut ning seab ohtu ka meie majandused. Aruanne, mille tellisid ning mille kokkuvõtte kinnitasid kõik Euroopa riigid (sh Eesti) ütleb selge sõnaga, et Euroopa jätkusuutliku arengu tagamiseks on hädavajalik põimida elurikkuse ja looduse hüvede säilimine igasse otsustustegevusse, lahutada majanduskasv energia- ja ressursitarbimise kasvust (decoupling), käivitada ökoloogiline maksureform ning tagada, et lisaks majandusmõõdikutele kasutatakse heaolu hindamisel indikaatoreid, mis võtavad arvesse looduse väärtused. Kuidas kavatsete selle eest seista?

    Infot: https://www.ipbes.net/system/tdf/spm_2b_eca_digital_0.pdf?file=1&type=node&id=28318