EKO tegevus

Seisukohad õigusloomes ja muudes protsessides

EKO osaleb õigusloomes, planeeringu- jm protsessides esitades asjaomastele instantsidele oma ettepanekuid ja seisukohti.
Tänavu veebruaris esitas EKO oma seisukohad Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande kohta.

Keskkonnategu ja keskkonnakirves

Alates 2004. aastast valib EKO aasta kõige keskkonnasõbralikumat ja -vaenulikumat tegu. Esimesel aastal nimetati keskkonnavaenuliku teo tegijaks valitsus, kuna riik ei olnud suutnud täita Helsingi konventsiooniga võetud kohustusi Läänemere merekeskkonna kaitsel. Nimetusega "Roheline tegu" pärjati riigikontroll 2004. aastal keskkonnavaldkonnas läbiviidud tulemusauditite eest, mis juhtisid tähelepanu riigipoolsetele tegematajätmistele keskkonnaalaste kohustuste täitmisel ja suutmatusele tagada piisaval määral riskide maandamine Läänemere keskkonna kaitsel.

2017. aasta keskkonnateo tiitli andis EKO Asko Lõhmusele ja Raul Rosenvaldile nende panuse eest teadusargumentatsiooni toomisel avalikku metsadebatti. Keskkonnakirve sai Keskkonnaamet, kes andis seadust eirates loa teha Nursipalus suurel maa-alal lageraie.
Loe veel keskkonnategude ja -kirveste kohta